2
Gbɛ̃ kↄ̃̀nↄkuna werekↄ̃anaa
(Mat 9:1-8, Luk 5:17-26)
Gↄrↄ pla gbɛra Yesu ɛ̀ra à tà Kapɛnamu. Kũ ò mà à kú bɛ, akũ ò kàkarai dasidasi, gɛ̃ki kun doro bee kpɛ́lɛlɛa, àtɛn Luda yã ońnɛ. Akũ ò sùnɛ kũ gbɛ̃ kↄ̃̀nↄkunaao, gbɛ̃nↄn siikↄ̃ mɛ́ ò a sɛna. Kũ odi le ò nà kãao Yesuiro pari yãi, akũ ò dìdi kãao kpɛ́ musu, ò kpɛ́ fↄ̃̀ gu kũ Yesu kunwa. Kũ ò fↄ̃̀, akũ ò gyãre pìi kìpa kũ a wútɛbↄↄo. Kũ Yesu è ò a náani vĩ, à pì gbɛ̃ kↄ̃̀nↄkunaa pìinɛ: Ma gbɛ̃, n durunnanↄ kɛ̃̀mma. Ludayãdannɛri kenↄ vutɛna gwe òtɛn o ń nɛ̀sɛɛ gũn: Bↄ́yãi gbɛ̃ dí tɛn o lɛɛ? Àtɛn dↄkɛ kũ Ludaomɛ! Dí mɛ́ ani fↄ̃ à durunnanↄ kɛ̃ḿma, tó adi kɛ Luda ado baasiroo? Gwe gↄ̃̀nↄ Yesu dↄ̃̀ a nɛ̀sɛɛ gũn laasun kũ òtɛn lɛ́, akũ à ń lá à pì: Bↄ́yãi átɛn laasun bire taka lɛ́ á nɛ̀sɛɛ gũnn? Tó ma pì gbɛ̃ kↄ̃̀nↄkunaa pìinɛ a durunnanↄ kɛ̃̀a, ke tó ma pì à futɛ à a wútɛbↄ sɛ́ à táa o, a kpate mɛ́ à aragaa? 10 Ma ò lɛ de àgↄ̃ dↄ̃ kũ Bisãsiri Nɛ́ durunnanↄ kɛ̃mmana iko vĩ zĩtɛ lamɛ. Akũ à ò gbɛ̃ kↄ̃̀nↄkunaa pìinɛ à pì: 11 Ma ònnɛ ǹ futɛ ǹ n wútɛbↄ sɛ́ ǹ tá bɛ. 12 Akũ à fùtɛ gↄ̃̀nↄ à a wútɛbↄↄ pìi sɛ̀ à bòo gbɛ̃nↄ wára ń pínki. Yã pìi bò ń sarɛ, akũ ò Luda tↄ́ bò ò pì: Ódi yã dí taka e yãro.
Yesu Levi sisinaa
(Mat 9:9-17, Luk 5:27-39)
13 Yesu ɛ̀ra à bò à gɛ̀ɛ sɛ̀bɛ lɛ́a. Òtɛn su a kĩnaa dasidasi, akũ àtɛn yã dańnɛ. 14 Gↄrↄ kũ àtɛn gɛ̃tɛ, akũ à Alafeu nɛ́ Levi è vutɛna a bɛ'ↄgↄsikin. À pìnɛ: Ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mai. Akũ à fùtɛ à tɛ̀i.
15 Zĩkea kũ Yesu tɛn pↄ́ ble Levi pì bɛa, bɛ'ↄgↄsirinↄ kũ kifirinↄ tɛn pↄ́ ble kãao dasi kũ a ìbanↄ lɛɛlɛ. Zaakũ gbɛ̃ bire takanↄn tɛ́i dasi. 16 Farisi kũ òdi Luda yã dańnɛnↄn kú gwe. Kũ ò è Yesu tɛn pↄ́ ble lɛɛlɛ kũ bɛ'ↄgↄsirinↄ kũ kifirinↄ, akũ ò a ìbanↄ là ò pì: Bↄ́yãin àtɛn pↄ́ ble lɛɛlɛ kũ bɛ'ↄgↄsirinↄ kũ kifirinↄoo? 17 Kũ Yesu yã pìi mà, à pìńnɛ: Gbɛ̃ kũ à aafia vĩ bàka kú kũ likita yãoro, sé gyãre. Mádi su gbɛ̃ mananↄ sísiro, sé kifirinↄ.
Lɛ́yĩnaa
(Mat 9:14-17, Luk 5:33-39)
18 Yahaya Da'itɛkɛri ìbanↄ kũ Farisinↄ tɛn lɛ́ yĩ, akũ ò sù ò Yesu là ò pì: Yahaya ìbanↄ kũ Farisi ìbanↄ dì lɛ́ yĩ, akũ n ìbanↄ dì yĩ sero bi? 19 Akũ Yesu pìńnɛ: Nↄsɛri gbɛ̃nↄ ni lɛ́ yĩ gↄrↄ kũ à kú kũńwo nↄsɛ gũn yá? Oi! Gↄrↄ kũ nↄsɛri kú kũńwo, oni lɛ́ yĩro. 20 A gↄrↄ ni su kũ oni nↄsɛri bo ń tɛ́. Gↄrↄ birean oni lɛ́ yĩ sà. 21 Òdi pↄ́lɛ dufu nambata di uta zĩlaro. Tó ò kɛ̀ lɛ, a dufu ni sↄ̃kũn oni kɛ̃kↄ̃a, uta zĩ fↄ̃na ni kara. 22 Òdi sèwɛ̃ dufu ká tùru zĩ gũnlo. Tó ò kɛ̀ lɛ, wɛ̃ pì ni tùru pũtã, wɛ̃ kũ tùruuo ni yaka ń pínki. Oi, òdi sèwɛ̃ dufu ká tùru dufu gũmmɛ.
Kámmabogↄrↄ yã
(Mat 12:1-21, Luk 6:1-11)
23 Kámmabogↄrↄ zĩ kea Yesu tɛn pã buranↄla. Lákũ àtɛn gɛ́ nà a ìbanↄ pↄ́blewɛ wòro òtɛn só. 24 Akũ Farisinↄ pìnɛ: Ǹ gwa! Bↄ́yãin òtɛn yã kũ òdi kɛ kámmabogↄrↄ zĩro kɛɛ? 25 Akũ Yesu wèḿma à pì: Àdi a kyó kɛ ziki a è lákũ Dauda kɛ̀ gↄrↄ kũ àpii kũ a gbɛ̃nↄ tɛn takasi kɛ, kũ nà tɛni ń dɛroo? 26 Sa'oriki Abiata gↄrↄa à gɛ̃̀ Luda ↄnn, à burodi kũ ò kàtɛ Ludanɛɛ sò, kũ gbɛ̃ke a sona zɛ́ vĩro, sé sa'orinↄ, akũ à kpà a gbɛ̃nↄa. 27 Yesu ɛ̀ra à pìńnɛ dↄ: Luda kámmabogↄrↄ dìtɛ bisãsiri aafia yãimɛ. Adi kɛ kámmabogↄrↄn à bisãsiri kɛ̀iro. 28 Abire yãi Bisãsiri Nɛ́ iko vĩ kámmabogↄrↄa se.