2
Kína kũ Luda kà
Bↄ́yãi burinↄ tɛn zuka káa?
À kɛ̀ dera òtɛn lɛ́ pã kpákũsũu?
Andunia kínanↄ tɛn zĩ̀ soru kɛ,
kpatablerinↄ tɛn kakara Dikirii
kũ Kína kũ à kào.
Òtɛn pi: Ò ń mↄ̀kakↄ̃ananↄ kɛ̃kɛ̃,
ò ń bàa porowá.
 
Dikiri tɛni ń fobo,
à vutɛna musu, àtɛni ń yáa dↄ.
Àtɛn pataḿma kũ pↄfɛ̃o,
a pɛ̃tɛ̃ dì ń gba vĩna.
À pì a a Kína kà a kpi Zaiↄ̃ musu.
 
Mani yã kũ Dikiri dìtɛmɛnɛ o kũ à pì:
Ma Nɛ́mɛ n ũ, gbãran ma n i.
Ǹ wɛ́ kɛma,
mani buri sĩnda pínki kpámma n pↄ́ ũ,
mani n gba andunia kusuru siikↄ̃.
Ĩni kí bleḿma kũ mↄ̀ gòoo,
ĩni ń wíwi lákũ òdi oro wíwi nà.
 
10 Kínanↄ, à lɛ́damma díkĩna ma,
andunia kpatablerinↄ, à ↄ̃ndↄ̃ kũ sà.
11 À do Dikirii kũ vĩnao,
à pↄnna kɛo kũ lukanaao.
12 À lɛ́ pɛ́ a Nɛ́a
de a pↄ sún fɛ̃ái à gaga zɛ́nlo,
zaakũ a pↄ dì fɛ̃ kãntomɛ.
 
Arubarikaden gbɛ̃ kũ à nài ũ.