ZABURA
TAKADA KAAKU
1
Zabura 1-41
Arubarikade
Arubarikaden gbɛ̃ kũ àdi gbɛ̃ vãninↄ lɛ́damma maro ũ,
àdi kifirinↄ zɛ́ sɛ́ro,
àdi vutɛ kũ gbɛ̃ foborinↄoro.
Dikiri doka mɛ́ àdi káagu,
àdigↄ̃ laasun lɛ́a fãnantɛ̃ kũ gwãanio.
À de lán lí kũ ò pɛ̀tɛ swa sarɛ bà,
a lá dì kori kɛro,
àdigↄ̃ nɛ́ i a gↄrↄa,
yã kũ àdi kɛ pínki karana vĩ.
 
À de lɛɛlɛ kũ gbɛ̃ vãninↄoro,
ò de lán ése ũkã kũ ĩa dì sɛ́tɛ bà.
Gbɛ̃ vãninↄ ni bo mana yãkpatɛkɛgↄrↄ zĩro,
kifirinↄ ni zɛ gbɛ̃ mananↄ sarɛro.
 
Dikiri dì gbɛ̃ mananↄ zɛ́ dãkpãńnɛ,
gbɛ̃ vãninↄ zɛ́ sↄ̃ à mì pɛ́ kakatɛnaaa.