42
Ayuba mìnatɛna Ludanɛ
Akũ Ayuba pì Dikirinɛ:
Má dↄ̃ kũ ĩni fↄ̃ ǹ yã sĩnda pínki kɛ,
gbɛ̃ke ni fↄ̃ à kpá n pↄyeinaanɛro.
N pì, dí mɛ́ àtɛn kpá ↄ̃ndↄ̃nɛ dↄ̃naa sarii?
Yãpuramɛ, ma yã kũ má a gbá dↄ̃ro ò,
yãbonsarɛ kũ à de ma dↄ̃nala.
N pì mà sã kpá, ĩni yã o,
ĩni yã lalama, mani wemma.
Ma n yã mà kũ sãomɛ yã,
tera sà ma wɛ́ sìnlɛ.
Abire yãi ma a zĩda gya bò,
ma a nɛ̀sɛɛ lìtɛ ma vutɛ bùsutitin tubura.
Dikiri ɛra à Ayuba zĩni pɛtɛnaa
Dikiri yã birenↄ onaa gbɛra à yã ò Temana gbɛ̃ Ɛlifazanɛ à pì: Ma pↄ fɛ̃̀nyĩ kũ n gbɛ̃nna gbɛ̃nↄn planↄ, zaakũ ádi ma yã o a zɛ́a lán ma zↄ̀bleri Ayuba bàro. À zùsanɛ bↄ̀rↄ sɛ́ mɛ̀n suppla kũ sãkarooo mɛ̀n suppla, à gɛ́o ma zↄ̀bleri Ayuba kĩnaa à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ oo, ma zↄ̀bleri Ayuba ni adua kɛárɛ. Mani a aduakɛna sí mani kɛárɛ á yↄ̃nkↄkɛnaaaro. Ádi ma yã o a zɛ́a lán ma zↄ̀bleri Ayuba bàro. Akũ Temana gbɛ̃ Ɛlifaza kũ Sua gbɛ̃ Bilidadao kũ Naamati gbɛ̃ Zofao gɛ̀ɛ ò kɛ̀ lákũ Dikiri òńnɛ nà, akũ Dikiri Ayuba aduakɛnnɛnaa sì.
10 Ayuba aduakɛna a gbɛ̃nnanↄnɛɛ gbɛra Dikiri tò à sù a gwena zĩn. À ɛ̀ra à pↄ́ kũ à vĩ yã kàranɛ lɛu pla. 11 A vĩ̀ni kũ a dakũnanↄ sù a kĩnaa ń pínki kũ a gbɛ̃ dↄ̃nanↄ ń pínki. Ò pↄ́ blè kãao a bɛa ò wɛ̃nda kɛ̀ kãao, ò a laakarii kpàtɛnɛ yã kũ Dikiri tò à a lè pínki yãi. Akũ ń baadi a gbà andurufu ↄgↄ kũ wura tãnkao mɛ̀n dodo.
12 Dikiri arubarikaa dà Ayubagu kpɛkpɛ de káakupↄla. À sãnↄ vĩ dúbu gɛ̃ro donsari, lakuminↄ dúbu suddo, zùnↄ wàa kuri kũ zaakinↄ wàa sↄↄro. 13 À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gbɛ̃nↄn suppla kũ nɛ́nↄgbɛ̃nↄ mɛ̀n aakↄ̃ dↄ. 14 A nɛ́nↄgbɛ̃ káakude tↄ́n Yemima, a plade tↄ́n Kezia, a aakↄ̃de tↄ́n Kɛrɛnapuku. 15 Bùsuu pìi gũn pínki nↄgbɛ̃ ke kun a mana kà Ayuba nɛ́nↄgbɛ̃ pìnↄ ũro. Ń de ń túbi dìtɛńnɛ kũ ń dãgↄ̃nↄ.
16 Ayuba warikɛnaa gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ basuppla dↄ, à wɛ́ sì a daikorenↄ kũ a sãkpɛnↄ kũ a nasionↄ lɛ́. 17 À zĩ kũ̀ yúkuyuku, àkũ à gà.