41
Kwã kàsaraa
Ĩni fↄ̃ ǹ kwã kàsara kũ kũ daburuuo
ǹ gátɛ ǹ boo yá?
Ĩni fↄ̃ ǹ bà dↄ a nɛ́nɛa yá?
Ĩni fↄ̃ ǹ bà ká a yĩn yá?
Ĩni fↄ̃ ǹ a lɛ́gbako fↄ̃ kũ kúrao yá?
Ani kútɛ kɛnnɛ ǹ a gbarɛ yá?
Ani pinnɛ ǹ sùru kɛ yá?
Ani wennɛ ǹ a sɛ́ n zↄ̀ ũ
ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n yá?
Ĩni a dato lákũ òdi bã dato nà yá?
Ĩni bà dↄa ǹ kpá n nɛ́nↄgbɛ̃nↄa yá?
Sↄrↄkↄnↄ ni kwã kàsaraa pì tↄkɛḿma yá?
Oni a líli lagatarinↄnɛ yá?
Ĩni fↄ̃ ǹ a pápa kũ sakao ǹ a bára fↄ̃ yá?
Ĩni fↄ̃ ǹ a mì kɛ yákiyaki kũ sário yá?
Ǹ wɛtɛ ǹ ↄ naa ǹ gwa!
Ɔsi pì yã ni sãnguro,
ĩni we ǹ a buri kɛ doro.
Tó ntɛn da ĩni a fↄ̃, ntɛni n zĩda kɛkɛmɛ,
tó n wɛ́ sìalɛ, ndìgↄ̃ sùummɛ.
10 Zaakũ gbɛ̃ke wↄ́rↄgↄ dí ká à a go a gbɛ̀nlo,
dí mɛ́ ani fↄ̃ à zɛ ma arɛ sↄ̃ↄ?
11 Dí fĩna mɛ́ à dↄma kũ mani bonɛɛ?
Pↄ́ kũ à kú andunia gũn sĩnda pínki bi ma pↄ́mɛ.
 
12 Mani gí kwã kàsaraa pì gbánↄ yã oiro
ke a gↄ̃sagbãnakɛ ke a manakɛ.
13 Dí mɛ́ ani fↄ̃ à a tɛ̀kɛɛ gogoo?
Dí mɛ́ ani we à sↄ̃mↄ kánɛɛ?
14 Dí mɛ́ ani we à a lɛ́ wɛ̃kↄ̃aa?
A saka kà à gbɛ̃ naasi kũ.
15 A tɛ̀kɛ de lán sɛ̃gbakonↄ bà a kpɛ,
à didikↄ̃ana sarapura sari dↄ̀rↄdↄrↄ.
16 A tɛ̀kɛɛ pìnↄ nanakↄ̃amɛ,
bee ĩa dì gɛ̃ki lero.
17 Ò pɛ́pɛkɛrɛna gíngin,
oni sí gokↄ̃aro.
18 Tó à yĩ sã̀, gu dì pumɛ,
a wɛ́ de lán ifãntɛ̃ bina kↄnkↄ bà.
19 Tɛ́nɛnɛ dì bↄtɛ a lɛ́n,
sĩsĩ tɛ́de dì bon dↄ.
20 Túsukpɛ dìgↄ̃ bↄtɛ a yĩn
lán í kũ ò dì tɛ́a àtɛn pípi puusu bà.
21 A lɛ́'ĩa dì tó sĩsĩ tɛ́ sɛ́,
tɛ́nɛnɛ dì bo a lɛ́n.
22 A gbãna kú a wakaaamɛ,
gbɛ̃ kũ à bòa mɛ̀ɛ dì kɛ kpã̀m.
23 A báasi dìgↄ̃ sↄ̃sↄ̃kↄ̃ana gíngin,
à naa gbãngbãn, àdi yĩgãro.
24 A kù gbãna lán gbɛ̀ɛ bà,
lán wísilↄgbɛ da bà.
25 Tó à fùtɛ, swɛ̃̀ɛ dì kɛ̃ gↄ̃sa gbãnanↄgu,
òdi kↄ̃ kɛ̃ kùo ò kura gɛ́kii.
26 Fɛ̃nɛda kũ ò a lɛ̀o pínki dì pↄ́ke kɛnɛro
ke sári ke kà ke saka.
27 Àdi mↄ̀si gwa lán leba bàmɛ,
mↄ̀gotɛ̃ dìgↄ̃ denɛ lán lí mùkumukuu bàmɛ.
28 Àdi bàa lɛ́ kàanɛro,
gbɛ̀mba gbɛ̀ɛ dìgↄ̃ denɛ lán ése ũkã bàmɛ.
29 Àdigↄ̃ gò gwa lán sɛ̃̀ kori bàmɛ,
sári kĩni dìgↄ̃ denɛ yáadↄyã ũmɛ.
 
30 A gbɛrɛ tɛ̀kɛ de lán takaso bà,
a gbɛ̀ɛ dìgↄ̃ tɛ́ bↄkↄtↄn
lán zùswa guwibↄↄ bà.
31 Àdi í lòkoto ya lán í kũ àtɛn pípi oron bà,
àdi ísira dɛ lán nísidɛnaa bà.
32 Íwisi dìgↄ̃ tɛ́ a kpɛ,
ísira pìi dì ya a kpɛ púu.
33 A sára kú andunia gũnlo,
ma pↄ́nↄ tɛ́ àkũ mɛ́ à vĩna vĩro.
34 Àdi nↄ̀bↄ kũ òdi ń zĩda binↄ da pↄ́ke ũro,
àkũmɛ nↄ̀bↄ kũ ò dìtɛ ò kànↄ kína ũ.