ZIA YÃ BIRINA YUHANANƐ
Kirisi ena wɛ́gupu gũn 1:1-1:20
Takadakɛ̃na sↄsi mɛ̀n supplanↄ gbɛ̃nↄnɛ 2:1-3:22
Takada kokona kũ a kãni'ↄ mɛ̀n supplanↄ gogonaao 4:1-8:1
Kãkãki mɛ̀n supplanↄ pɛnaa 8:2-11:19
Kwã kũ nↄ̀bↄ pãsĩ mɛ̀n planↄ 12:1-14:20
Luda pↄfɛ̃ kɛrɛ mɛ̀n supplanↄ atɛ̃na anduniaa 15:1-19:5
Kirisi suna à kí ble zĩtɛ 19:6-20:15
Musu dufu kũ zĩtɛ dufuo 21:1-22:21
1
Takada díkĩna boki
Luda yã kũ àtɛn su kɛ mↄ̀ Yesu Kirisinɛ de à biri a zↄ̀blerinↄnɛ, akũ à a malaikaa zĩ̀ makũ Yuhana a zↄ̀bleriia, à tò ma yã pìi dↄ̃̀. Luda yã kũ Yesu Kirisi de a sèedade ũn ma è, akũ matɛn o. Arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ à zia yã díkĩna kyó kɛ̀ ũ kũ gbɛ̃ kũ ò a yã mà ò kũnanↄ, zaakũ a gↄrↄ kà kãni.
Makũ Yuhana makũ mɛ́ ma takada díkĩna kɛ̃̀ sↄsi mɛ̀n suppla kũ ò kú Asia bùsuu gũnnↄnɛ. Luda kũ à kun yã, à kun tera, akũsↄ̃ àtɛn su kũ a Nini mɛ̀n suppla kũ ò kú a gbà arɛnↄ kũ Yesu Kirisi kũ à de sèedade yãpura ũo ò gbɛ̃kɛ kɛárɛ, ò á gba aafia. Yesu pìimɛ gàavu káaku ũ, àkũmɛ andunia kínanↄ gbãnade ũ. À yewái, à ó bo ó durunnanↄn kũ a aru gbãnao, à ó ká kpatan Luda a de gbàgbarinↄ ũ. Àkũ mɛ́ à gakuri kũ gbãnao vĩ gↄrↄ sĩnda pínki! Aami. Ǹ gwa, àtɛn su ludambɛ lukun. Gbɛ̃ sĩnda pínki ni a e, bee gbɛ̃ kũ ò a zↄ̃̀nↄ, andunia buri sĩnda pínki ni wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ a yã musu. Lɛmɛ! Aami.
Dikiri Luda pì: Makũmɛ Alafa kũ Omɛgao ũ, Gbãnasĩndapinkide kũ má kun yã, ma kun tera, akũsↄ̃ matɛn su.
Yesu Kirisi bo à suna Yuhanaa
Makũ Yuhana á gbɛ̃ do kunna Yesu gũn kↄ̃ gbɛ̃nↄn ó ũ wari gũn, kíblenaa gũn, mɛnakɛ gũn. Ma kú ísira luan kũ òdi pi Patamↄ Luda yã kũ Yesu de a sèedade ũ yãi. 10 Dikiri gↄrↄ zĩ Luda Nini sùma, akũ ma kòto gbãna mà ma kpɛ lán kãkãki'ũ bà 11 à pì: Ǹ pↄ́ kũ n è kɛ̃ takada gũn, ń kpãzã sↄsi mɛ̀n suppla kũ ò kú wɛ̃tɛ dínↄ gũnnↄnɛ: Ɛfesu, Simiina, Pɛɛgamumu, Tiatira, Saadi, Filadɛlɛfia kũ Laodiseao.
12 Akũ ma litɛ, de mà gbɛ̃ kũ àtɛn yã o kũmaoo pì e. Kũ ma litɛ lɛ, ma wura fitiladibↄↄ è mɛ̀n suppla. 13 Ma gbɛ̃ke è fitiladibↄↄ pìnↄ tɛ́ lán bisãsiri nɛ́ bà. À utagyaba dana, àtɛn gátɛ a gbá lɛ́a, à wura asa dↄ a gbãn. 14 A mìkã de púu táitai lán sãkã ke buu bà, a wɛ́ de lán tɛ́nɛnɛ bà. 15 A gbá tɛn tɛ́ kɛ lán mↄ̀gotɛ̃ kũ òtɛn baasa tɛ́vura gũn bà. A kòto de lán ísↄ̃kɛna kĩni bà. 16 À susunɛnↄ kũna a ↄplan mɛ̀n suppla, fɛ̃nɛda lɛ́nna kpa plapla tɛn bo a lɛ́n. A ãn tɛn tɛ́ kɛ lán ifãntɛ̃ gbãna bà.
17 Kũ ma a è, ma lɛtɛ a gbá sarɛ, ma gↄ̃ sã̀ii. Akũ à a ↄpla nàma à pì: Ǹsun tó vĩna n kũro. Makũmɛ Arɛde kũ Kpɛdeo ũ, 18 gbɛ̃ kũ àdigↄ̃ kun ũ. Ma ga, akũ má kun, akũsↄ̃ manigↄ̃ kun ari gↄrↄ sĩnda pínki. Má ga kũ gyãwãnwo mↄ̀nɛnↄ kũna. 19 Ǹ pↄ́ kũ n è kɛ̃, pↄ́ kũ ò kunnↄ kũ pↄ́ kũ oni su a kpɛnↄ pínki. 20 Susunɛ mɛ̀n suppla kũ n è ma ↄplan pìnↄ kũ wura fitiladibↄ mɛ̀n suppla pìnↄ asirin dí: Susunɛ mɛ̀n suppla pìnↄ bi sↄsi mɛ̀n suppla pìnↄ zĩ̀rinↄmɛ, fitiladibↄ mɛ̀n suppla pìnↄ bi sↄsi mɛ̀n suppla pìnↄmɛ.