2
Ɛfesudenↄ yã
Ǹ kɛ̃ Ɛfesu sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ kũ má susunɛ mɛ̀n supplanↄ kũna ma ↄplan, matɛn kure wura fitiladibↄ mɛ̀n supplanↄ tɛ́, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. Má n yãkɛnanↄ dↄ̃ kũ zĩ kũ ntɛn kɛo kũ n mɛnakɛnaao. Ndì we ǹ gbɛ̃ bɛ̃̀nɛnↄ ditɛro. Gbɛ̃ kũ òdi ń zĩda ditɛ Luda zĩ̀rinↄ ũ, akũsↄ̃ ò de a ũro, n ń lɛ́ n gwà n è ɛ́kɛdenↄmɛ ń ũ. N mɛna fↄ̃̀, n wari kɛ̀ ma tↄ́ yãi, ńdi kpasaro. Ama má yã vĩ kũnwo. Yenyĩ kũ ń vĩmɛnɛ káaku bùsa. Ǹ tó n kunna zĩ zaa gↄrↄ kũ ńdi busaro yã dↄngu. Ǹ nɛ̀sɛ litɛ, ǹgↄ̃ yã kũ ndì kɛ yãnↄ kɛ. Tó ńdi kɛ lɛro, mani sunyĩ, mà n fitiladibↄ go. Bee kũ abireo ń yã díkĩna vĩ, ń zã Nikolaitãnↄ yãkɛnanↄn lákũ ma zã̀ńgu nà. Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma: Mani gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè gba zɛ́ à lí wɛ̃̀ndide kũ à kú Luda aruzennaa gũn nɛ́ ble.
Simiinadenↄ yã
Ǹ kɛ̃ Simiina sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ kũ má de Arɛde kũ Kpɛdeo ũ, ma ga ma ɛra ma vu, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. Má wɛ́tãmma kũ òtɛn mↄnnɛ dↄ̃ kũ n takasikɛnaao. Bee kũ abireo aruzɛkɛdemɛ n ũ. Gbɛ̃ kũ òdi pi Yudanↄmɛ ń ũ akũsↄ̃ ò de a ũronↄ, kũ ń aduakɛkpɛ de Setan pↄ́ ũ, má dↄ̃ lákũ òdi yã dimma nà. 10 Ǹsun vĩna kɛ wari kũ ĩni kɛnɛro. Ǹ ma, Ibilisi ni á gbɛ̃kenↄ ká kpɛ́siran de à á yↄ̃ à gwa, ani wɛ́ tãáwa ari gↄrↄ kuri. Ǹgↄ̃ náani vĩ ari ǹgↄ̃ gɛ́ gao, mani aruzenna kɛnnɛ yàri ũ. 11 Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma: Ga plade ni wari dↄ gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blèearo.
Pɛɛgamumudenↄ yã
12 Ǹ kɛ̃ Pɛɛgamumu sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ kũ má fɛ̃nɛda lɛ́nna kpa plapla kũna, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. 13 Má n kúki dↄ̃, gu kũ Setan gbà kummɛ. Ń ma yã kũna, ńdi ledi kpámairo, bee gↄrↄ kũ ò ma sèeda yãpurade Antipa dɛ̀ n wɛ̃tɛn, gu kũ Setan kunn pìi. 14 Ama má yã vĩ kũnwo fíti. Ń gbɛ̃nↄ vĩ gwe kũ ò Balamu yã kũna. Balaamu pì mɛ́ à dà Balakinɛ à Isarailanↄ gàtɛ à ń dá tãna pↄ́blen kũ pãpãkɛnaao. 15 Lɛmɛ dↄ ń gbɛ̃nↄ vĩ gwe, ò Nikolaitãnↄ yã kũna. 16 Abire yãi ǹ nɛ̀sɛ litɛ. Tó ńdi kɛ lɛro, mani sunyĩ tera mà zĩ̀ ká kũńwo kũ fɛ̃nɛda kũ à kú ma lɛ́nwo. 17 Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma. Mani gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè gba mana kũ à utɛnaa, mani a gba gbɛ̀ pura kũ ò tↄ́ dufu kɛ̃̀a dↄ. Gbɛ̃ke tↄ́ pì dↄ̃ro, séde gbɛ̃ kũ ma kpàaa pìi.
Tiatiradenↄ yã
18 Ǹ kɛ̃ Tiatira sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ Luda Nɛ́ kũ ma wɛ́ de lán tɛ́nɛnɛ bà akũsↄ̃ ma gbá de lán mↄ̀gotɛ̃ bà, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. 19 Má n yãkɛnanↄ dↄ̃, n yenyĩ, n ludanaanikɛnaa, n zĩkɛna kũ n mɛnakɛnaao. Má dↄ̃ dↄ kũ yã kũ ntɛn kɛ kpɛkpɛ mana de a káakupↄla. 20 Ama má yã vĩ kũnwo. N nↄgbɛ̃ Yɛzɛbɛli kũ à a zĩda dìtɛ annabi ũ gbà zɛ́. Àtɛni ma zↄ̀blerinↄ sãtɛ, àtɛn dańnɛ ò pãpã kɛ ò tãna pↄ́ ble. 21 Ma a gbà zɛ́ à nɛ̀sɛ litɛ, ama à ye à a nɛ̀sɛ litɛ à pãpãkɛna tóro. 22 Ǹ ma, mani a wútɛ gyãn, mani tó gbɛ̃ kũ ò pãpã kɛ̀ kãaonↄ wari zↄ̃kↄ̃ kɛ, tó odi nɛ̀sɛ litɛ ò a yã tòro. 23 Mani a ìbanↄ dɛdɛ kũ gagagyão, sↄsi gbɛ̃ sĩnda pínki ni dↄ̃ kũ makũ mɛ́ madì gbɛ̃nↄ laasun kũ ń swɛ̃̀ɛo gwa, mani fĩna bo á baadinɛ a yãkɛnaaa. 24 Á Tiatira gbɛ̃ kpara kũ á yã pì kũnaro, akũsↄ̃ á yã kũ òdi pi Setan asiri zↄ̃kↄ̃ dↄ̃ronↄ, mani aso pãnde diárɛro. 25 À ↄ didi yã kũ á kũnaa ari màgↄ̃ gɛ́ su. 26 Gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè, akũsↄ̃ à yã kũ má yeinↄ kũna ari a lɛ́a, mani a gba zɛ́ à gbãna ble burinↄa. 27 Ani kí bleḿma kũ mↄ̀ gòoo à ń wíwi lákũ òdi ɛ̃ oro wíwi nà, lán ma De ma gba zɛ́ nà. 28 Mani a gba gudↄna susunɛ dↄ. 29 Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma.