3
Saadidenↄ yã
Ǹ kɛ̃ Saadi sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ kũ má Luda Nini mɛ̀n supplanↄ kũna kũ susunɛ mɛ̀n supplanↄ, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. Má n yãkɛnanↄ dↄ̃. Kunna bɛ̃nɛ tↄ́ mɛ́ à dↄmma, ama gɛ̀ɛmɛ n ũ. Ǹ vu, ǹ gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀nnɛnↄ lɛ́ kũ flã̀ao ari ògↄ̃ gɛ́ ga, zaakũ ma è n yãke papana ma Ludanɛro. Abire yã mɛ́ à tò yã kũ n mà akũ n sì, ǹ tó àgↄ̃ dↄngu, ǹgↄ̃ kũna, ǹ nɛ̀sɛ litɛ. Tó ńdi vuro, mani sunyĩ lán kpãni bà, ĩnigↄ̃ gↄrↄ zaka kũ mani su dↄ̃ro. Bee kũ abireo ń gbɛ̃nↄ vĩ Saadi gwe fíti kũ odi ń pↄ́kasanↄ gbãsĩ kpáro. Óni kure lɛɛlɛ kũ pↄ́ purao dana, zaakũ ò kà a lɛ́i. Lɛn gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè nigↄ̃ pↄ́kasa pura dana lɛ. Mani a tↄ́ dɛdɛ wɛ̃̀ndi takadan zikiro. Mani zɛ kãao ma De kũ a malaikanↄ arɛ. Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma.
Filadɛlɛfiadenↄ yã
Ǹ kɛ̃ Filadɛlɛfia sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ kũ má kú madona yãpurade ũ, má Dauda mↄ̀nɛ kũna, madì zɛ́ wɛ̃ gbɛ̃ke dì fↄ̃ à a tataro, madì zɛ́ tata gbɛ̃ke dì fↄ̃ à a wɛ̃ro, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. Má n yãkɛnanↄ dↄ̃. Ǹ ma, ma zɛ́ wɛ̃̀nnɛ n arɛ, gbɛ̃ke ni fↄ̃ à a tataro. Bee kũ n gbãna fíti, ń ma yã kũna, ńdi ledi kpámairo. Setan aduakɛkpɛ gbɛ̃ kũ òdi ń zĩda ditɛ Yudanↄ ũ, akũsↄ̃ ò de a ũronↄ, mani tó ɛ́kɛde pìnↄ su ò kútɛnnɛ, oni dↄ̃ kũ má yenyĩ. 10 Zaakũ ń yã kũ ma dìtɛnnɛ kũna n fↄ̃ n mɛna, mani n sí wari kũ àtɛni su andunia pínki gũnwa, de à gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ yↄ̃ à ń gwa. 11 Mani su tera. Ǹgↄ̃ pↄ́ kũ ń vĩ kũna gbãna, de gbɛ̃ke sún n láada símmaro yãi. 12 Mani gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè kɛ ma Luda kpɛ́ gbɛ̀gba ũ. Ani bo zikiro. Mani ma Luda tↄ́ kɛ̃a kũ ma Luda wɛ̃tɛ Yurusalɛmu dufu kũ ani kipa bona a kĩnaa zaa musu tↄ́o kũ ma tↄ́ dufuo. 13 Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma.
Laodiseadenↄ yã
14 Ǹ kɛ̃ Laodisea sↄsi zĩ̀riinɛ: Makũ Aami, sèeda náanide yãpura kũ má de pↄ́ kũ Luda kɛ̀nↄ mìde ũ, makũ mɛ́ ma yã díkĩna ò. 15 Má n yãkɛnanↄ dↄ̃. Ń yĩdaro, akũsↄ̃ ń wãnaro. Má ye ǹgↄ̃ yĩda kesↄ̃ wãna. 16 Lákũ ń lↄ́gↄlↄgↄ nà, ń wãnaro akũsↄ̃ ń yĩdaro, mani n pisimɛ. 17 Ndì pi ↄgↄde aruzɛkɛde kũ ń pↄ́ke ni vĩromɛ n ũ. Ń dↄ̃ kũ gbɛ̃ pã pótompo barakɛri wɛ̃ndade takaside vĩ̀naamɛ n ũro. 18 Matɛn lɛ́ damma, ǹ wura baasana lú ma kĩnaa, de ǹ kɛ ↄgↄde ũ. Ǹ pↄ́kasa pura lú ǹ da, de ǹ n pótompokɛ utɛ ǹ bo wé'in. Ǹ wɛ́ ɛzɛ lú ǹ ká n wɛ́n, de ǹ gu e. 19 Madì kpãkɛ̃ gbɛ̃ kũ má yeńyĩnↄi mà ń toto. Abire yã mɛ́ à tò, ǹ wɛ́ tã ǹ nɛ̀sɛ litɛ. 20 Ǹ gwa, má zɛna kpɛ́lɛlɛa, matɛn gbà lɛ́. Tó gbɛ̃ ma kòtoo mà, akũ à zɛ́ wɛ̃̀mɛnɛ, mani gɛ̃ mà pↄ́ ble kãao, ani ble kũmao. 21 Mani gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè gba zɛ́ à vutɛ kũmao ma gbàaa, lákũ makũ ma zĩ̀i blè ma vutɛ kũ ma Deo a gbàaa nà. 22 Gbɛ̃ kũ à sã vĩ, à yã kũ Luda Nini tɛn o sↄsi gbɛ̃nↄnɛ ma.