4
Donyĩkɛna Ludanɛ zaa musu
Abire gbɛra ma zɛ́ è wɛ̃na ludambɛ. Akũ ma kòto kũ ma mà káaku lán kãkãki'ũ bàa mà dↄ à pì: Ǹ mↄ́ la, mani yã kũ ani su abire gbɛra mↄnnɛ. Gwe gↄ̃̀nↄ Luda Nini dìma, akũ ma gbàa è ludambɛ gwe, gbɛ̃ke vutɛa. Gbɛ̃ kũ à vutɛnaa pì tɛn tɛ́ kɛ lán gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛde kũ òdi pi diamↄↄ bà kesↄ̃ kaanɛlia. Ludambɛfɛ̃nɛda lika bára pìii, a í de lán lá'i taka bà lán ɛmɛradi bà. Gbà mɛ̀n baro awɛɛsiikↄ̃nↄn likai, gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gbɛ̃nↄn baro awɛɛsiikↄ̃nↄn vutɛvutɛna bára pìnↄa. Ò pↄ́ pura dadana, ò wura fùra kúkuna. Legũ tɛn pí, àtɛni bo bára pì kĩnaa, àtɛni pũtã, àtɛni pata. fitila nana gbàa pì arɛ mɛ̀n suppla, mↄ́kↄ̃nↄmɛ Luda Nini mɛ̀n supplanↄ ũ. Dígi kú gbàa pì arɛ lán ísira bà. A í kɛ̀ gárangaran lán gbɛ̀digi bà.
Gbàa pìnↄ daguran pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃nↄn lika gbàa pìii. Wɛ́ dↄdↄḿma kpɛ kũ arɛo. Pↄ́ bɛ̃nɛ pìnↄ káakupↄ de lán músu bà, a plade de lán zùsaa bà, a aakↄ̃de ãn de lán bisãsiri ãnn bà, a siikↄ̃de de lán vãu kũ àtɛn vura bà. Pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ baadi dɛ̀mbɛrɛ vĩ mɛ̀n suddodo. Wɛ́ dↄdↄ ń dɛ̀mbɛrɛ pìnↄa, a gũn kũ kpɛo. Fãnantɛ̃ kũ gwãanio òdigↄ̃ o lakanaa sari:
Kúadona, kúadona, kúadona,
Dikiri Luda Gbãnasĩndapinkide.
Ń kun yã, ń kun kũ a terao, akũsↄ̃ ntɛn su.
Gↄrↄ kũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaa, akũsↄ̃ àdigↄ̃ kun gↄrↄ sĩnda pínki pì tↄ́ kpà, ò bɛ̀ɛrɛɛ lìnɛ, ò a sáabu kpà, 10 gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gbɛ̃nↄn baro awɛɛsiikↄ̃ pìnↄ dì wútɛwutɛ a arɛ ò donyĩ kɛnɛ, òdi ń fùra gogo ò kátɛ gbàa pì arɛ ò pi:
11 Dikiri ó Luda, n ka ò n tↄ́ kpá,
ò bɛ̀ɛrɛ kũ gbãnao linnɛ,
zaakũ n pↄ́ sĩnda pínki kɛ̀,
ń kɛna kũ ń kunnaao bi n pↄyenyĩnaamɛ.