5
Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ takada kokonaao
Akũ ma takada kokonaa è na gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaa pì ↄplan, ò yã kɛ̃̀a arɛ kũ kpɛo pínki, ò a lɛ́ kũ̀kũ kũ kãni'ↄ lɛu supplao. Akũ ma malaika gbãnade è, àtɛn kpàkpa kɛ kũ kòto gbãnao à pì: Dí mɛ́ à kà à kãni'ↄ dínↄ gogo à takada dí poroo? Ama gbɛ̃ke kú ludambɛ ke zĩtɛ ke zĩtɛ gbáru kũ ani fↄ̃ à takada pìi poro à gwaro. Ma ↄ́ↄ dↄ̀ manamana, zaakũ odi gbɛ̃ke e kũ à kà à takada pìi poro à gwaro. Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ doke pìmɛnɛ: Ǹsun ↄ́ↄ dↄro. Ǹ gwa, Yuda buri Músu kũ à de Dauda kpata kũ à bↄ̀tↄↄ pà Kína ũ zĩ̀i blè. Àkũ mɛ́ ani fↄ̃ à kãni'ↄ mɛ̀n suppla pìnↄ gogo à takada pìi poro. Akũ ma Sãnɛ Bↄ̀rↄↄ è zɛna gbàa pìia pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ tɛ́. À de lákũ ò a kùtu kpàa bà. A bɛ̃nɛ vĩ mɛ̀n suppla kũ wɛ́o mɛ̀n suppla. Luda Nini mɛ̀n suppla kũ à ń zĩ andunia gu sĩnda pínkianↄon gwe. À gɛ̀ɛ à takada pìi sì gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàa pì ↄĩ. Kũ à takada pìi sì, akũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gbɛ̃nↄn baro awɛɛsiikↄ̃ pìnↄ kùtɛkutɛ Sãnɛ Bↄ̀rↄ pì arɛ. Ń baadi mↄrↄ kũna kũ wura kɛrɛ kũ turaretiti kán à pào. Turaretiti pì bi Luda gbɛ̃nↄ aduakɛnanↄmɛ. Ò lɛ̀ dufu sì òtɛn pi:
N ka ǹ takada pì sí ǹ kãni'ↄ pìnↄ gogo,
zaakũ ò n dɛ,
n gbɛ̃nↄ bò Ludanɛ kũ n aruo
buri sĩnda pínki gũn, buriyã sĩnda pínki gũn,
gbɛ̃ sĩnda pínki gũn, bùsu sĩnda pínki gũn.
10 N ń ká kpatan,
ò gↄ̃ ó Luda gbàgbarinↄ ũ,
onigↄ̃ kí ble zĩtɛ.
11 Akũ ma malaikanↄ è likana gbàa pìii kũ pↄ́ bɛ̃nɛ pìnↄ kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ dasidasi, ń dasi kà dúbu ũgbangba, oni fↄ̃ ò ń lɛ́ dↄ̃ro. Ma ń kĩni mà, 12 ò pì kũ kòto gbãnao:
Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ ò dɛ̀ɛ kà ò iko dↄ̃nɛ
kũ aruzɛkɛo kũ ↄ̃ndↄ̃o kũ gbãnao kũ bɛ̀ɛrɛɛo
ò a sáabu kpá, ò a tↄ́ kpá.
13 Akũ pↄ́ kũ Luda kɛ̀ musu kũ zĩtɛo kũ zĩtɛ gbáruo kũ ísira gũnwo pínki, bee pↄ́ kũ ò kú gu sĩnda pínkinↄ, ma mà ò pì:
Ògↄ̃ bɛ̀ɛrɛ kũ gbãnao dↄ̃
gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaanɛ kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo,
ónigↄ̃ ń sáabu kpá, ògↄ̃ ń tↄ́ kpá gↄrↄ sĩnda pínki.
14 Pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ pì, aami. Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ wùtɛwutɛ ò donyĩ kɛ̀nɛ.