6
Kãni'ↄgogonaa
Ma è Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ mɛ̀n suppla pìnↄ káakude gò. Akũ ma mà pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ doke yã ò lán legũpũtãnaa bà à pì: Ǹ mↄ́! Akũ ma sↄ̃ pura è, gbɛ̃ kũ à dia sá kũna. Ò kífuraa kùnɛ, akũ à bò zĩ̀bleri ũ, de à gɛ́ zĩ̀ ble.
Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ plade gò, ma mà pↄ́ bɛ̃nɛ plade pì: Ǹ mↄ́! Sↄ̃ pãnde bò dↄ, à de tɛ̃ɛ zónzon. Ò gbɛ̃ kũ à dia gbà zɛ́ à aafia sí anduniaa, de gbɛ̃nↄ kↄ̃ dɛdɛ. Ò fɛ̃nɛda zↄ̃kↄ̃ↄ kpàa.
Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ aakↄ̃de gò, ma mà pↄ́ bɛ̃nɛ aakↄ̃de pì: Ǹ mↄ́! Akũ ma sↄ̃ sira è, gbɛ̃ kũ à dia zaka kũna. Ma kĩni mà lán gbɛ̃ kòtoo bà, à bò pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃ pìnↄ tɛ́ à pì: Ése zaka lɛ́ domɛ gↄrↄ do zĩ ↄgↄ ũ. Gbado zaka lɛ́ aakↄ̃mɛ gↄrↄ do zĩ ↄgↄ ũ. Ǹsun tó kù línↄ kũ geepi línↄ yakaro.
Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ siikↄ̃de gò, ma pↄ́ bɛ̃nɛ siikↄ̃de kòtoo mà à pì: Ǹ mↄ́! Akũ ma sↄ̃ pufau è, gbɛ̃ kũ à dia tↄ́n Ga, Gyãwãn tɛ́i. Ò ń gbá zɛ́ ògↄ̃ iko vĩ andunia gbɛ̃nↄ lɛu siikↄ̃dea, ò ń dɛdɛ kũ zĩ̀io kũ nàao kũ gagagyão kũ nↄ̀bↄ pãsĩnↄo.
Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ sↄↄrode gò, gbɛ̃ kũ ò ń dɛdɛ Luda yã ona kũ Yesu sèedakpanaao yãi, ma ń gyãwãndenↄ è turaretitikpataki gbáru. 10 Ò wiki gbãna lɛ̀ ò pì: Dikiri kũ à kú adona yãpurade, bↄrɛn ĩni yãkpatɛ kɛ kũ gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ ǹ ó dɛna fĩna boḿmaa? 11 Akũ ò utagyaba pura dàda ń baadinɛ, ò pìńnɛ ò mɛna fↄ̃ fíti ari ń Yesu zↄ̀bleri dake kũ oni ń dɛdɛ lán ń bànↄ lɛ́ gɛ́ káo.
12 Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ suddode gò, ma è zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã pãsĩpãsĩ, ifãntɛ̃ sira kũ̀ níkiniki lán biza kũ ò dà òsin bà, mↄvura tɛ̃ra kũ̀ lán aru bà mámmam. 13 Susunɛnↄ bò ludambɛ, ò kↄ̀tɛ zĩtɛ lán zàga'ĩa dì línɛ ísi woro nà. 14 Ludambɛ kɛ̃̀kↄ̃a, à kòkokoko lán pɛ̀ɛ bà. Kpinↄ kũ ísira luannↄ sↄ̃̀ ń kúkia pínki. 15 Andunia kínanↄ kũ kpatablerinↄ kũ soza gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ aruzɛkɛdenↄ kũ gbãnadenↄ kũ gbɛ̃ sĩnda pínkio zↄ̀nↄ kesↄ̃ zĩdadenↄ ùtɛ gbɛ̀wɛɛnↄn kũ gbɛ̀sↄkↄnↄo. 16 Ń wiki gↄ̃̀ dↄ:
Kpinↄ kũ gbɛ̀nↄ à daóla,
à ó utɛ gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaanɛ,
à ó sí Sãnɛ Bↄ̀rↄ pↄfɛ̃a.
17 Zaakũ ń pↄfɛ̃kipammana gↄrↄ zↄ̃kↄ̃ↄ kà. Dí mɛ́ ani fↄ̃ à bonn?