7
Sèedakɛna Luda zↄ̀blerinↄa
Abire gbɛra ma malaika gbɛ̃nↄn siikↄ̃nↄ è zɛzɛna andunia kusuru siikↄ̃nↄa, ń baadi a kusuru ĩa kũna, de ĩa sún pá zĩtɛ ke ísira ke lí kearo yãi. Akũ ma malaika pãnde è, à bò à fùtɛ ifãboki kpa, à Luda Wɛ̃̀ndide sèedakɛbↄ kũna. À lɛ́ gbãna zù malaika gbɛ̃nↄn siikↄ̃ kũ ò ń gbá zɛ́ ò zĩtɛ kũ ísirao yaka pìnↄi à pì: Àsun zĩtɛ ke ísira ke línↄ yakaro ari ò sèeda kɛ ó Luda zↄ̀blerinↄ mì'arɛnↄa. Akũ ò gbɛ̃ kũ ò sèedaa pìi kɛ̀ḿmanↄ lɛ́ òmɛnɛ, ń gbɛ̃nↄn dúbu basuppla awɛɛsiikↄ̃mɛ. Ò bò Isaraila buri sĩnda pínki gũn.
Yuda burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Rubɛni burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Gada burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Asa burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Nafatali burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Manase burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Simɛↄ burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Levi burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Isaka burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Zɛbuluni burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Yusufu burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla
Biliaminu burinↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla.
Buri sĩnda pínki kakarana ludambɛ
Abire gbɛra ma gbɛ̃nↄ è dasidasi, oni fↄ̃ ò ń lɛ́ dↄ̃ro. Ò bò bùsu sĩnda pínki gũn, buri sĩnda pínki gũn, gbɛ̃ sĩnda pínki gũn, buriyã sĩnda pínki gũn. Ò zɛzɛna gbà kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo arɛ. Ò utagyaba pura dadana, ò zaa lánↄ kũkũna ń ↄĩ. 10 Òtɛn wiki gbãna lɛ́ òtɛn pi:
Surabanaa dì bo ó Luda kũ à vutɛna gbàaa
kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo kiamɛ.
 
11 Malaikanↄn zɛzɛna ò lìka gbà kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃nↄi ń pínki, akũ ò kùtɛkutɛ gbàa pì arɛ ò donyĩ kɛ̀ Ludanɛ 12 ò pì:
Aami! Ó Luda mɛ́ à tↄ́ vĩ kũ gakurio
kũ ↄ̃ndↄ̃o kũ sáabuo kũ bɛ̀ɛrɛɛo
kũ ikooo kũ gbãnao gↄrↄ sĩnda pínki. Aami!
 
13 Akũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ doke ma la à pì: Dínↄn gyabapuradari díkĩnanↄ ũu? Ò bò máa? 14 Ma pìnɛ: Baa, mↄkↄ̃n mɛ́ ń dↄ̃. Akũ à òmɛnɛ: Gbɛ̃ kũ ò bò wɛ́tãmma zↄ̃kↄ̃ↄ gũnnↄmɛ. Ò ń utagyabaa pìnↄ pìpi Sãnɛ Bↄ̀rↄ aru gũn à pura kũ̀.
15 Abire yãin ò kú Luda gbà arɛ,
òtɛn doi a kpɛ́n fãnantɛ̃ kũ gwãanio.
Gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaa pìi dì a kuta kúńla.
16 Nà ke ími ni ń dɛ doro,
ifãntɛ̃ ni ń lɛ́ro, gu ni wãḿmaro,
17 zaakũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ à kú gbà guragura ni kɛ ń Dã̀ri ũ,
ani dońnɛ arɛ ari ísɛ̃ wɛ̃̀ndide bokia,
gbasa Luda ni ń wɛ́tɛ̃ warawarańnɛ pínki.