8
Kãni'ↄ supplade gonaa
Kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ kãni'ↄ supplade gò, ludambɛ kɛ̀ kítikiti lákũ minti baraakuri taka bà. Akũ ma malaika gbɛ̃nↄn suppla kũ òdigↄ̃ zɛzɛna Luda arɛnↄ è, ò kãkãki kpàḿma mɛ̀n suppla.
Akũ malaika pãnde sù à zɛ̀ turaretitikpataki kũ ò pì kũ wuraao sarɛ, à tɛ́sibↄ kũ ò pì kũ wuraao kũna. Ò turaretiti kpàa dasidasi de à kakara kũ Luda gbɛ̃nↄ pínki aduakɛnaao à kpata, akũ à kpàta gbà arɛ turaretitikpataki pìia. Akũ turaretiti túsukpɛ kũ Luda gbɛ̃nↄ aduakɛnaao fùtɛ malaika ↄĩ Luda arɛ. Akũ malaikaa pì tɛ́sibↄↄ sɛ̀, à tɛ́ sìo turaretitikpatakia à pà, akũ à zù zĩtɛ. Legũ tɛn pata, àtɛn pũtã, àtɛn pí, akũ zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã.
Kãkãki mɛ̀n supplanↄ pɛnaa
Malaika gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kãkãki mɛ̀n suppla kũnaa pìnↄ a pɛna soru kɛ̀. A káakude a kãkãki pɛ̀, akũ ò legũgbɛ kũ tɛ́o kakarana kũ aruo kↄ̀tɛ zĩtɛ. Zĩtɛ lɛu aakↄ̃de tɛ́ kũ̀, línↄ lɛu aakↄ̃de tɛ́ kũ̀, sɛ̃̀ ísi tɛ́ kũ̀ míↄmiↄ.
Malaika plade a kãkãki pɛ̀, akũ pↄ́ tɛ́de bò à sì ísiran lán kpi zↄ̃kↄ̃ↄ bà. Ísira lɛu aakↄ̃de lì aru ũ, akũ ísira pↄ́ bɛ̃nɛnↄ lɛu aakↄ̃de gàga, gó'itɛnↄ lɛu aakↄ̃de yàka.
10 Malaika aakↄ̃de a kãkãki pɛ̀, akũ susunɛ zↄ̃kↄ̃ kũ àtɛn tɛ́ kũ lán sɛ̃̀ntɛ bàa bò ludambɛ, à lɛ̀tɛ à dà swanↄ kũ ísɛ̃bokinↄ lɛu aakↄ̃dela. 11 Susunɛ pì tↄ́n Sɛwɛ. Í lɛu aakↄ̃de lì sɛwɛ ũ, akũ gbɛ̃ kũ ò í pìi mìnↄ gàga dasi a kyã̀kyã yãi.
12 Malaika siikↄ̃de a kãkãki pɛ̀, akũ ò ifãntɛ̃ lɛu aakↄ̃de lɛ̀ kũ mↄvuraao lɛu aakↄ̃de kũ susunɛnↄ lɛu aakↄ̃de, de ń lɛu aakↄ̃de sira kũ yãi. Akũ fãnantɛ̃ lɛu aakↄ̃de gↄ̃̀ gupurakũnaa sari, lɛn à kun lɛ gwãani dↄ. 13 Akũ ma vãu è, àtɛn vura musumusu. Ma mà, à wiki gbãna lɛ̀ à pì: Waiyoo, waiyoo, waiyoo gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ malaika gbɛ̃nↄn aakↄ̃ kũ ò gↄ̃̀ pìnↄ kãkãki'ũ kũ àtɛn gɛ́ bo yãi.