9
Malaika sↄↄrode a kãkãki pɛ̀, akũ ma susunɛ è, à bò ludambɛ à lɛ̀tɛ zĩtɛ. Akũ ò Zĩngowɛɛ lòkoto mↄ̀nɛ kpàa, akũ susunɛ pì Zĩngo wɛ̀ɛ lòkoto pì zɛ́ wɛ̃̀. Túsukpɛ bòn lán tãmatɛ zↄ̃kↄ̃ túsukpɛ bà, akũ Zĩngo wɛɛ pì túsukpɛ ifãntɛ̃ sira kũ̀, gu kɛ̀ síi níkiniki. Kwanↄ bↄ̀tɛ túsukpɛ pìi gũn, ò dà zĩtɛla. Ò ń gbá gbãna lán andunia fínↄ gbãna bà. Ò pìńnɛ òsun wari dↄ sɛ̃̀ɛaro ke lá ke lí ke, séde gbɛ̃ kũ ò Luda sèeda vĩ ń mì'arɛaronↄ. Odi ń gba zɛ́ ò gbɛ̃nↄ dɛdɛro, ama oni ń da mɛ̀'ũmmanan ari mↄ sↄↄro. Ń wãwã de lán fí gbɛ̃pana wãwã bàmɛ. Gↄrↄ birenↄa gbɛ̃nↄ ni ga wɛtɛ, oni ero. Ga ni ni ń dɛ, ama ga ni bàa lɛ́ńnɛ.
Kwa pìnↄ de lán sↄ̃ kũ ò soru mà kũ zĩ̀ionↄ bà. Ò pↄ́ke kúkuna lán wura fùraa bà, ń ãn de lán bisãsiri ãnn bà. Ò mìkã vĩ gbã̀nagbãna lán nↄgbɛ̃ mìkã bà, ò sakanↄ vĩ lán músu saka bà. Ń kùsɛ de lán mↄ̀ uta bà, ń dɛ̀mbɛrɛ kĩni dↄ lán gó dasi kũ sↄ̃nↄ tɛn gátɛ zĩ̀i gũn kĩni bà. 10 Ò vlã vĩ kũ kàao lán fí pↄ́ bà. Ń gbãna kú ń vlã pìnↄa, de ò wari dↄo gbɛ̃nↄa ari mↄ sↄↄro. 11 Zĩngowɛɛ lòkoto malaikaa pìmɛ ń kína ũ. Kũ Eberu yão a tↄ́n Abadↄ̃. Kũ Giriki yão sↄ̃ Apↄliↄ̃. 12 Yã pãsĩ káakupↄ gɛ̃̀tɛ, a mɛ̀n planↄ tɛn su a kpɛ dↄ.
13 Malaika suddode a kãkãki pɛ̀. Ma kòtoo mà à bò Luda arɛ turaretitikpataki kũ ò pì kũ wuraao bɛ̃nɛ siikↄ̃nↄ kpa. 14 À pì malaika suddode kũ à kãkãki kũnaanɛ: Ǹ malaika gbɛ̃nↄn siikↄ̃ kũ ò yĩyĩna swada kũ òdi pi Yuflati sarɛnↄ poro. 15 Akũ à malaika gbɛ̃nↄn siikↄ̃ kũ ò ń soru kɛ̀ wɛ̃̀ birea mↄ birea gↄrↄ birea gↄrↄ zaka bire yãinↄ pòro, de ò bisãsirinↄ lɛu aakↄ̃de dɛdɛ yãi. 16 Ò soza sↄ̃denↄ dasi lɛ́ òmɛnɛ, ò gbɛ̃nↄn miliↄ̃ wàa domɛ. 17 Wɛ́gupu'enaa pìi gũn lán ma sↄ̃ pìnↄ kũ ń dìrinↄ è nàn dí: Ò mↄ̀ utanↄ dadana tɛ̃ɛ lán tɛ́ bà, búgu lán buluu bà, kpà'ikpa'i lán ifãntɛ̃gbↄ̃ↄ bà. Sↄ̃ pìnↄ mì de lán músu mìi bà. Tɛ́ kũ túsukpɛo kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ↄo tɛn bo ń lɛ́n. 18 Kisira mɛ̀n aakↄ̃ díkĩnanↄ, tɛ́ kũ túsukpɛo kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ kũ àtɛn bo ń lɛ́ gũnwo mɛ́ à bisãsirinↄ lɛu aakↄ̃de dɛ̀dɛ. 19 Zaakũ sↄ̃ pìnↄ gbãna kú ń lɛ́ gũn kũ ń vlão dↄ. Ń vlã de lán mlɛ̃̀ɛ bà, ò mì vĩ kũ òdi wari dↄo gbɛ̃nↄa.
20 Gbɛ̃ kpara kũ odi gaga kisira pìi musuronↄ, odi nɛ̀sɛ litɛ ò pↄ́ kũ ò kɛ̀ yã tòro. Ò kpɛ́ òtɛn kútɛ tãnanↄnɛ kũ pↄ́ kũ ò kɛ̀ kũ wuraao kũ andurufuuo kũ mↄ̀gotɛ̃o kũ gbɛ̀ɛo kũ lío. Pↄ́ pìnↄ dì gu ero, òdi yã maro, òdi táa o sↄ̃ro. 21 Odi nɛ̀sɛ litɛ ò ń gbɛ̃dɛna tòro ke ń pↄ́dammana ke ń gbãsĩkɛna ke ń kpãni'ona.