10
Malaika kũ takada porona fítinnao
Akũ ma malaika gbãnade pãnde è, à bò ludambɛ, àtɛn kipa. Ludambɛ luku likai, ludambɛfɛ̃nɛda kú a mìla. A ãn de lán ifãntɛ̃ bà, a gbánↄn de lán tɛ́nɛnɛ bà. À takada fítinna kũna porona. À a ↄpla gbá zɛ̀ ísiraa, à a ↄzɛ gbá zɛ̀ zĩtɛa. À wiki gbãna lɛ̀ lán músu pũtãnaa bà. Kũ à wiki lɛ̀, legũpũtãna mɛ̀n supplanↄ yã ò. Kũ legũpũtãna mɛ̀n suppla pìnↄ yã ò lɛ, má ye mà kɛ̃ takada gũn, akũ ma kòtoo mà, à bò ludambɛ à pì: Ǹgↄ̃ yã kũ legũpũtãna mɛ̀n suppla pìnↄ ò kũna asiri gũn, ǹsun kɛ̃ro. Malaika kũ ma è zɛna ísira kũ zĩtɛooaa pì a ↄpla sɛ̀ à dↄ̀ musu, akũ à sì kũ Luda kũ à kun gↄrↄ sĩnda pínkio kũ à musu kũ zĩtɛo kũ ísiraoo kɛ̀ kũ pↄ́ kũ ò kú ń gũnnↄ pínki à pì: Ani gì kɛ doro. Malaika supplade kãkãki pɛ́gↄrↄ zĩ, tó àtɛn su pɛ́, Luda pↄyenyĩna kũ à utɛna ni kɛ, lán à a baaruu kpà a zↄ̀bleri annabinↄnɛ nà.
Akũ ma kòto kũ ma mà à bò ludambɛ pìi mà dↄ à pì: Ǹ gɛ́ ǹ takada porona kũ à na malaika kũ à zɛna ísira kũ zĩtɛoo musu ↄĩ sí. Akũ ma gɛ malaikaa pì kĩnaa, ma pìnɛ à takada fítinna pì kpáma, akũ à pìmɛnɛ: Ǹ sí ǹ só. Anigↄ̃ nna n lɛ́n lán zↄ́ bà, ama ani kɛ n nɛ̀sɛɛnɛro. 10 Akũ ma takada fítinna pìi sì malaikaa pì ↄĩ, ma sò. À kɛ̀ nna ma lɛ́n lán zↄ́ bà. Kũ ma mↄ̀, adi kɛ ma nɛ̀sɛɛnɛro. 11 Akũ ò pìmɛnɛ mà annabikɛyã o dↄ manamana burinↄ kũ bùsunↄ kũ buriyãnↄ kũ kínanↄ yã musu.