11
Sèedade gbɛ̃nↄn planↄ
Akũ ò leba kpàma pↄ́yↄ̃bↄ ũ, ò pìmɛnɛ: Ǹ futɛ ǹ Luda kpɛ́ yↄ̃ kũ a gbagbakio, ǹ donyĩri kũ ò kú gwenↄ naro. Ǹ a ↄn tó, ǹsun yↄ̃ro, zaakũ ò kpà kifirinↄaamɛ. Oni gɛ̀sɛ pɛ́tɛpɛtɛ Luda wɛraa ari mↄ bupla awɛɛpla. Mani ma sèedade gbɛ̃nↄn planↄ gba zɛ́ ò annabikɛyã o gↄrↄ wàa suddo kũ baaakↄ̃oo pìi gũn kũ uta kasanↄo dadana. Gbɛ̃ pìnↄn kù lí mɛ̀n pla kũ fitiladibↄ mɛ̀n pla kũ ò zɛna andunia Dikiri arɛnↄ ũ. Tó gbɛ̃ tɛn wɛtɛ à wari dↄḿma, tɛ́ ni bo ń lɛ́n à ń ibɛrɛɛ pìnↄ kpáta. Lɛn gbɛ̃ kũ àtɛn wɛtɛ à wari dↄḿma ni ga lɛ. Ò ludambɛ zɛ́ tatana gbãna vĩ, de legũ sún ma gↄrↄ kũ òtɛn annabikɛyã oro yãi. Ò í litɛna aru ũ gbãna vĩ dↄ. Oni kisira buri sĩnda pínki kpá anduniai gↄrↄ kũ ò yeiia.
Tó ò ń sèedaakɛnaa làka, nↄ̀bↄ pãsĩ kũ àdi bo Zĩngo wɛ̀ɛ lòkoto gũn ni zĩ̀ ká kũńwo à zĩ̀ bleḿma à ń dɛdɛ. Ń gɛ̀nↄ nigↄ̃ katɛna wɛra zↄ̃kↄ̃ kũ ò ń Dikiri pà lía zɛ́da gũn. Yáasi gũn òdi wɛra pì sísi Sↄdↄmu ke Misila. Gbɛ̃ sĩnda pínki kũ buri sĩnda pínkio kũ buriyã sĩnda pínki òrinↄ kũ bùsu sĩnda pínki gbɛ̃nↄ ni ń gɛ̀nↄ gwagwa ari gↄrↄ aakↄ̃ kũ a kusuo, oni we ò ń vĩro. 10 Gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ ni pↄnna kɛ, oni dikpɛ kɛ, oni gba dakↄ̃nɛ, kũ annabi gbɛ̃nↄn pla kũ ò wari dↄ̀ḿma pìnↄ gàga yãi.
11 Gↄrↄ aakↄ̃ kũ a kusuo pìi gbɛra Luda tò wisa wɛ̃̀ndide gɛ̃̀ńgu, akũ ò fùtɛ ò zɛ̀. Vĩna gbɛ̃ kũ ò ń énↄ kũ̀ manamana. 12 Akũ annabii pìnↄ kòto gbãna mà à bò ludambɛ, à pìńnɛ: À futɛ à mↄ́ la. Gↄrↄ kũ ń ibɛrɛnↄ wɛ́ fĩḿma, akũ ò fùtɛ ò tà musu ludambɛ luku gũn. 13 Zĩ kũ̀a zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã pãsĩpãsĩ, wɛra pì lɛu kuride gbòro, akũ gbɛ̃nↄn dúbu supplanↄ gàga zĩtɛyĩgãyĩgãnaa pìi gũn. Vĩna gbɛ̃ kparanↄ kũ̀, akũ ò bɛ̀ɛrɛɛ lì Luda Musudenɛ. 14 Yã pãsĩ plade gɛ̃̀tɛ, a aakↄ̃de tɛn ká sà.
Kãkãki supplade pɛnaa
15 Malaika supplade a kãkãki pɛ̀. Kòto gbãnanↄ bò ludambɛ ò pì:
Andunia kpataa gↄ̃̀ ó Dikiri pↄ́ ũ
kũ kína kũ à kàao,
anigↄ̃ kí ble gↄrↄ sĩnda pínki.
16 Gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gbɛ̃nↄn baro awɛɛsiikↄ̃ kũ ò vutɛvutɛna ń gbàaa Luda arɛ pìnↄ kùtɛkutɛ ò donyĩ kɛ̀nɛ 17 ò pì:
Dikiri Luda Gbãnasĩndapinkide
kũ ń kun yã akũsↄ̃ ń kun ari tera,
o n sáabu kɛ̀,
zaakũ n bo kũ n gbãna zↄ̃kↄ̃ↄomɛ,
gbasa n na kíblenaaa.
18 Bùsu sĩnda pínki gbɛ̃nↄ pↄ fɛ̃̀,
akũ n pↄfɛ̃ kìpaḿma.
N yãkpatɛkɛna kũ gyãwãndenↄ gↄrↄ kà.
Ĩni fĩna bo n zↄ̀bleri annabinↄnɛ
kũ n gbɛ̃ kũ òtɛn vĩna kɛnnɛnↄ,
nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃,
ĩni anduniadɛrinↄ dɛdɛ.
19 Akũ ò Luda kpɛ́ kũ à kú musu wɛ̃̀, akũ ò Luda bàka kunna kũńwo àkpatii è a gũn. Legũ tɛn pí, àtɛn pata, àtɛn pũtã. Zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã, legũgbɛ pãsĩ kↄ̀tɛ.