12
Nↄgbɛ̃ kũ kwã zↄ̃kↄ̃ↄo
Akũ ma wɛ́ sì sèeda zↄ̃kↄ̃ bonsarɛlɛ ludambɛ. Nↄgbɛ̃ ke ifãntɛ̃ yĩna biza ũ, mↄvura kú a gbá gbáru, à susunɛ mɛ̀n kuri awɛɛplanↄ kuna kífura ũ. À nↄ̀sina, akũ nↄ̀wãwã fùtɛa, àtɛn nɛ́'iwãwã wiki lɛ́. Akũ ma wɛ́ sì pↄ́ pãndelɛ ludambɛ sèeda ũ. Kwã zↄ̃kↄ̃ tɛ̃ra zónzon kú gwe, a mìi mɛ̀n suppla, a bɛ̃nɛ mɛ̀n kuri. À kífura mɛ̀n supplanↄ kúkuna. À susunɛnↄ lɛu aakↄ̃de wòwo ludambɛ kũ a vlão, à kↄ̀tɛ zĩtɛ, akũ à sù à zɛ̀ nↄgbɛ̃ kũ à ye à nɛ́ i pì arɛ, de à le à nɛ́ kũ ani i pì só yãi. Akũ nↄgbɛ̃ pì nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kũ ani kí ble buri sĩnda pínkia kũ mↄ̀ gòoo ì. Akũ ò nɛ́ pìi sɛ̀ ò tà kãao Luda kũ a gbàao kĩnaa. Nↄgbɛ̃ pìi bàa lɛ̀ à tà sɛ̃̀n, gu kũ Luda kɛ̀kɛnɛ, de ò a gwa gↄrↄ wàa suddo kũ baaakↄ̃oo gũn.
Akũ zĩ̀ fùtɛ ludambɛ, Mukaila kũ a ìbanↄ zĩ̀i kà kũ kwã pìio, kwã kũ a ìbanↄ zĩ̀i kà kũńwo. Akũ ń gbãna kĩ̀a, odi vutɛki e ludambɛ doro. Ò pɛ̀ kwã zↄ̃kↄ̃ↄ pìia ò a bò. Àkũ mɛ́ à mlɛ̃̀ zĩ kũ òdi pi Ibilisi kesↄ̃ Setan, andunia pínki sã̀tɛri ũ. Ò a bò ò zù zĩtɛ kũ a ìbanↄ lɛɛlɛ. 10 Akũ ma kòto gbãna mà ludambɛ à pì:
Ó Luda zĩ̀i blè sà,
a gbãna kũ a kpataao bò gupuraa,
à ikoo kpà kína kũ à kàa.
Zaakũ ò pɛ̀ yãdimmariia ò a bò.
Akũ mɛ́ àdigↄ̃ ó gbɛ̃nↄ yaka ó Ludanɛ fãnantɛ̃ kũ gwãanio.
11 Ó gbɛ̃nↄ zĩ̀i blèa kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ aru gbãnao
kũ ń sèedadekɛyão.
Ò gì ń wɛ̃̀ndiii ari ò gɛ̀ɛ gào.
12 Abire yãi ákↄ̃nↄ kũ á kú ludambɛnↄ,
à pↄnna kɛ.
Waiyoo zĩtɛ kũ ísirao,
zaakũ Ibilisi kìpaáwa kũ pↄfɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄomɛ,
kũ à dↄ̃ kũ gↄrↄ kũ à gↄ̃̀arɛ kpáraro yãi.
13 Kũ kwã è ò a zu zĩtɛ, akũ à pɛ̀tɛ nↄgbɛ̃ kũ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì pìii. 14 Akũ ò vãu zↄ̃kↄ̃ dɛ̀mbɛrɛ mɛ̀n pla kpà nↄgbɛ̃ pìia à vurao à kɛ zã̀ kũ mlɛ̃̀ɛ pìio, à tá gu kũ ò kɛ̀kɛɛnɛ sɛ̃̀n, de ò a gwa gwe wɛ̃̀ aakↄ̃ kũ a kusuo. 15 Mlɛ̃̀ɛ pì í pìsi nↄgbɛ̃ pì kpɛ lán swa bà, de ísↄ̃ le à a sɛ́, 16 akũ zĩtɛ nↄgbɛ̃ pìi mìi sì, à a lɛ́ wɛ̃̀, à í kũ à bò kwã lɛ́n pìi mì. 17 Akũ kwã pì pↄ fɛ̃̀ nↄgbɛ̃ pìii, à gɛ̀ɛ zĩ̀ ká kũ a buri kũ ò gↄ̃̀nↄ, gbɛ̃ kũ ò Luda yã kũna, kũ ò kun Yesu sèedade ũnↄ. 18 Kwã pì zɛna ísira lɛ́a.