13
Nↄ̀bↄ pãsĩ mɛ̀n planↄ
Akũ ma nↄ̀bↄ pãsĩ è, àtɛn bo ísira pìi gũn, a mìi mɛ̀n suppla, a bɛ̃nɛ mɛ̀n kuri. Bɛ̃nɛ mɛ̀n kuri pìnↄn kífura kúkuna. Dↄkɛna kũ Ludao tↄ́ kɛ̃na a mìi pìnↄa. Nↄ̀bↄ pãsĩ kũ ma èe pìi bò lán sàboo bà, a ↄ pãsĩ manamana. A lɛ́ de lán músu lɛ́ bà. Kwã a gbãna kpàa kũ a gbàao kũ a iko zↄ̃kↄ̃ↄo. A mìi pìnↄ doke de lán ò a kari kɛ̀ ari à kà ganaa bà, akũ a bↄ̀ↄ pìi làka. A yã bò andunia gbɛ̃ sĩnda pínki sarɛ, akũ ò tɛ̀i. Akũ ò donyĩ kɛ̀ kwã pìinɛ, kũ à a ikoo kpà nↄ̀bↄ pãsĩ pìia yãi. Ò kùtɛ nↄ̀bↄ pãsĩ pìinɛ dↄ ò pì: Dí mɛ́ à kà nↄ̀bↄ pãsĩ pì ũu? Dí mɛ́ ani fↄ̃ à zĩ̀ ká kãaoo?
Ò karambaani yã'ona lɛ́ kpà nↄ̀bↄ pãsĩ pìia, à Luda tↄ́ bɛ̃̀nɛ sío, akũ ò a gbà zɛ́ à iko kɛ ari mↄ bupla awɛɛpla. Akũ à nà dↄkɛna kũ Ludaooa, à a tↄ́ bɛ̃̀nɛɛ sì kũ a kúkio kũ gbɛ̃ kũ ò kú gwenↄ. Ò a gbà zɛ́ à zĩ̀ ká kũ Luda gbɛ̃nↄ à zĩ̀ bleḿma. Ò a gbà zɛ́ dↄ àgↄ̃ iko vĩ buri sĩnda pínkia kũ gbɛ̃ sĩnda pínkio kũ buriyã sĩnda pínki òrinↄ kũ bùsu sĩnda pínkio. Tó adi kɛ gbɛ̃ kũ ń tↄ́ kú wɛ̃̀ndi takada gũnnↄ baasiro, gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ ni donyĩ kɛ nↄ̀bↄ pãsĩ pìinɛ ń pínki. Takada pì bi Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ ò dɛ̀ zaade Luda dí andunia kátɛro pↄ́mɛ. Gbɛ̃ kũ à sã vĩ yã pì ma.
10 Gbɛ̃ kũ Luda dìtɛ ò a kũ zĩ̀zↄ ũ oni a kũmɛ.
Gbɛ̃ kũ Luda dìtɛ ò a dɛ fɛ̃nɛdao fɛ̃nɛdan oni a dɛo.
Abire tɛn o Luda gbɛ̃nↄnɛ ògↄ̃ mɛna vĩ, ògↄ̃ náani vĩ.
11 Akũ ma nↄ̀bↄ pãsĩ pãnde è, àtɛn bo zĩtɛn. A bɛ̃nɛ vĩ mɛ̀n pla lán sãnɛ bↄ̀rↄ pↄ́ bà, ama à yã ò lán kwã bàmɛ. 12 À nↄ̀bↄ pãsĩ káakupↄ pì iko pínki kɛ̀ a wára. À tò zĩtɛ kũ gbɛ̃ kũ ò kúanↄ donyĩ kɛ̀ nↄ̀bↄ pãsĩ káakupↄ kũ ò a kari kɛ̀ ari à kà gana a bↄ̀ↄ làka pìinɛ. 13 À daboyã zↄ̃kↄ̃nↄ kɛ̀, ari se à tò tɛ́ bò ludambɛ, à lɛ̀tɛ zĩtɛ bisãsirinↄ wára. 14 À gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄ sã̀tɛ kũ daboyã kũ ò a gbà zɛ́ à kɛ̀ nↄ̀bↄ pãsĩ káakupↄ pì wáranↄ. À pìńnɛ ò nↄ̀bↄ pãsĩ kũ ò à kari kɛ̀ kũ fɛ̃nɛdao, akũ à kpɛ́ bɛ̃nɛ taka kɛ. 15 Ò a gbà zɛ́ à wɛ̃̀ndii kpà nↄ̀bↄ pãsĩ taka pìia, akũ nↄ̀bↄ pãsĩ taka pì yã ò, à tò ò gbɛ̃ kũ ò gì donyĩ kɛnɛɛinↄ dɛ̀dɛ. 16 À tò ò sèeda kɛ̀ ń gbɛ̃ sĩnda pínki ↄplaa kesↄ̃ ń mì'arɛ, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, aruzɛkɛdenↄ kũ takasidenↄ, zↄ̀nↄ kũ zĩdadenↄ. 17 Gbɛ̃ kũ à nↄ̀bↄ pãsĩ pì tↄ́ sèeda vĩro kesↄ̃ à tↄ́ lambaa, ade ni fↄ̃ à pↄ́ yía kesↄ̃ à lúro. 18 Ɔ̃ndↄ̃yãn dí. Gbɛ̃ kũ à wɛ́zɛ̃ vĩ, à nↄ̀bↄ pãsĩ pì lambaa dↄdↄ, zaakũ bisãsiri tↄ́ lambaamɛ. À lamba bi wàa aakↄ̃ kũ baaakↄ̃ awɛɛsuddomɛ. (666)