14
Sãnɛ Bↄ̀rↄ kũ gbɛ̃ kũ à ń bónↄ
Akũ ma Sãnɛ Bↄ̀rↄ pìi è zɛna Zaiↄ̃ kpia. Gbɛ̃nↄn dúbu wàa suppla awɛɛsiikↄ̃ kú kãao. A tↄ́ kũ a De tↄ́o kɛ̃na ń mì'arɛnↄa. Ma kĩni mà à bò ludambɛ lán ísↄ̃kɛna kĩni bà, lán legũpũtãna gbãna bà. Kĩni kũ ma màa pì de lán mↄrↄlɛrinↄ mↄrↄ'ũ bà. Gbɛ̃nↄn dúbu wàa suppla awɛɛsiikↄ̃ pìnↄ tɛn lɛ̀ dufu sí gbà kũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃nↄ kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ arɛ. Gbɛ̃ke dí fↄ̃ à lɛ̀ɛ pìi dàdaro, tó adi kɛ gbɛ̃ kũ ò ń bó andunia gũn pìnↄ baasiro. Mↄ́kↄ̃nↄmɛ gbɛ̃ kũ odi gbãsĩ kɛ kũ nↄgbɛ̃nↄronↄ ũ, kũ ò kun lési. Òdigↄ̃ tɛ́ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄi gu kũ àdi gɛ́n pínki. Ò ń bó gbɛ̃ káakunↄ ũ Ludanɛ kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄ pìio. Odi ma ziki kũ ò ɛ́kɛ tòro, akũsↄ̃ ò taari vĩro.
Yãkpatɛkɛgↄrↄ baarukpanaa
Akũ ma malaika pãnde è, àtɛn vura musumusu. À baaru nna kũ à kun gↄrↄ sĩnda pínki kũna, de à kpá gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄnɛ, bùsu sĩnda pínki, buri sĩnda pínki, buriyã sĩnda pínki kũ gbɛ̃ sĩnda pínkio. À kòtoo sɛ̀ gbãnagbãna à pì: À vĩna kɛ Ludanɛ, à bɛ̀ɛrɛ línɛ, zaakũ a yãkpatɛkɛna kũ gbɛ̃nↄo gↄrↄ kà. À donyĩ kɛ Luda kũ à musu kũ zĩtɛo kũ ísirao kũ ísɛ̃bokinↄ kɛ̀ɛnɛ.
Malaika plade tɛ́ a kpɛ à pì: Babilↄnu gbòro! Wɛra zↄ̃kↄ̃ↄ pìi gbòro! À tò buri sĩnda pínki a pãpãkɛna wɛ̃ gbãna kũ àdi su kũ Luda pↄfɛ̃oo mì.
Malaika aakↄ̃de tɛ́ ń kpɛ, à kòtoo sɛ̀ gbãnagbãna à pì: Tó gbɛ̃ donyĩ kɛ̀ nↄ̀bↄ pãsĩ pìinɛ kũ a takao, à a sèedaa sì a mì'arɛa kesↄ̃ a ↄa, 10 àkũ mɛ́ ani Luda pɛ̃tɛ̃ wɛ̃ kũ ò kà atɛ̃nɛ a pↄfɛ̃ tokon mi, ani wãwã ma tɛ́ kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ↄo gũn Luda malaikanↄ kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo arɛ. 11 Ń wɛ́tãmma túsukpɛ nigↄ̃ bo gↄrↄ sĩnda pínki. Gbɛ̃ kũ ò donyĩ kɛ̀ nↄ̀bↄ pãsĩ pìinɛ kũ a takao, ò a tↄ́ sèedaa kɛ̀nↄn ĩampana vĩro fãnantɛ̃ kũ gwãanio. 12 Abire tɛn o Luda gbɛ̃nↄnɛ ògↄ̃ mɛna vĩ, gbɛ̃ kũ ò yã kũ à dìtɛnↄ kũna, òtɛn Yesu náani kɛnↄ.
13 Akũ ma kòtoo mà, à bò ludambɛ à pì: Ǹ adikĩna kɛ̃. Arubarikadenↄmɛ gbɛ̃ kũ oni ga kunna Dikiri gũn zaa teranↄ ũ. Luda Nini pì: Lɛmɛ! Oni kámma bo kũ ń zĩo, zaakũ ń yãmanakɛna gbɛ̀ tɛ́ńyĩ.
Zĩtɛ pↄ́nↄ kɛ̃kɛ̃naa
14 Akũ ma ludambɛ luku è, pↄ́ke vutɛnaa lán bisãsiri bà. À wura fùra kuna, à kòma lɛ́nna kũna. 15 Akũ malaika pãnde bò Luda kpɛ́n, à lɛ́ gbãna zù gbɛ̃ kũ à vutɛna ludambɛ lukuaai à pì: Ǹ kòma ká pↄ́i ǹ kɛ̃, zaakũ zĩtɛ pↄ́nↄ mà, à kà kɛ̃na. 16 Akũ gbɛ̃ kũ à vutɛna ludambɛ lukua a kòmaa màtɛ zĩtɛ, à zĩtɛ pↄ́nↄ kɛ̃̀kɛ̃.
17 Malaika pãnde bò musu Luda kpɛ́n, à kòma lɛ́nna kũna dↄ. 18 Akũ malaika pãnde kũ à tɛ́ iko vĩ bò sa'okia. À lɛ́ gbãna zù gbɛ̃ kũ à kòma lɛ́nna kũnaa pìii à pì: Ǹ n kòma lɛ́nna ká geepi yↄ̃ kũ ò kú zĩtɛnↄi ǹ zↄ̃zↄ̃, zaakũ ń nɛ́nↄ mà. 19 Akũ malaikaa pì a kòmaa màtɛ zĩtɛ, à geepi yↄ̃nↄ zↄ̃̀zↄ̃, à kà geepi'ifɛ̃ki zↄ̃kↄ̃ kũ à de Luda pↄfɛ̃kipabↄ ũ gũn. 20 Ò gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛpɛtɛ geepi yↄ̃ pìnↄa wɛ̃tɛ kpɛ, akũ aru bↄ̀tɛ geepi'ifɛ̃ki gũn, à dàgula ari kiloo wàa do kpɛ́ basↄↄro, à lei kà sↄ̃ sↄ̃mↄ lɛ́i.