15
Kisira kpɛkpɛ mɛ̀n supplanↄ kpányĩnaa
Akũ ma sèeda pãnde è ludambɛ, à zↄ̃kↄ̃, à bò ma sarɛ. Malaika gbɛ̃nↄn supplanↄn kisira kpɛkpɛ mɛ̀n supplanↄ kũna. Abirekũn Luda ni a pↄfɛ̃kipammana lákao.
Akũ ma pↄ́ke è lán sɛ̀bɛɛ bà, à de lán dígi bà kakarana kũ tɛ́o. Ma gbɛ̃ kũ ò zĩ̀i blè nↄ̀bↄ pãsĩ pìia kũ a takao kũ a tↄ́ lambaaonↄ è zɛna sɛ̀bɛ kũ à de lán dígi bàa pìi sarɛ, ò mↄrↄ kũ Luda kpàḿmanↄ kũkũna. Òtɛn Luda zↄ̀bleri Musa lɛ̀ sí kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄ lɛ̀ɛo ò pì:
Dikiri Luda Gbãnasĩndapinkide,
n yãkɛnanↄn zↄ̃kↄ̃, ò bò ó sarɛ.
Buri sĩnda pínki Kína,
ndì yã kɛ a zɛ́a kũ yãpurao.
Dikiri, dí mɛ́ à n vĩna vĩroo?
Dí mɛ́ ani gí n tↄ́ kpáii?
Zaakũ ń mɛ̀n do ń kú adona.
Buri sĩnda pínki ni su à donyĩ kɛnnɛ,
zaakũ n yãmanakɛnanↄ bò gupuraa.
Abire gbɛra ma Luda kpɛ́ è wɛ̃na musu, bizakuta kũ à doka kun ũ. Akũ malaika gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kisira mɛ̀n suppla kũnanↄ bↄ̀tɛ kpɛ́ pìi gũn. Ò táaru biza pura táitai kũ àtɛn tɛ́ kɛ dadana, wura asa dↄdↄna ń kùsɛɛa. Akũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃nↄ doke wura kɛrɛ kpà malaika gbɛ̃nↄn suppla pìnↄ baadia. Luda kũ àdigↄ̃ bɛ̃nɛ gↄrↄ sĩnda pínki pↄfɛ̃ kán à pà. Luda gakuri kũ a gbãnao túsukpɛ kpɛ́ pìi pà. Gbɛ̃ke ni fↄ̃ à gɛ̃nlo ari malaika gbɛ̃nↄn suppla kisira mɛ̀n suppla pìnↄ gɛ̀ɛ à làkao.