16
Luda pↄfɛ̃kipana anduniaa
Akũ ma kòto gbãna mà bona Luda kpɛ́n, à pì malaika gbɛ̃nↄn suppla pìnↄnɛ: À gɛ́ à Luda pↄfɛ̃ kũ à kú kɛrɛ mɛ̀n suppla pìnↄ gũn atɛ̃ anduniaa.
A káakude gɛ̀ɛ à a kɛrɛ àtɛ̃ anduniaa. Akũ bↄ̀bũnu vãni pãsĩnↄ bò gbɛ̃ kũ ò nↄ̀bↄ pãsĩ sèeda vĩ, kũ òdi donyĩ kɛ a takanɛnↄa.
A plade a kɛrɛ àtɛ̃ ísiraa. Akũ ísira'i gↄ̃̀ lán gɛ̀ aru bà, pↄ́ bɛ̃nɛ kũ ò kú a gũnnↄ gàga pínki.
A aakↄ̃de a kɛrɛ àtɛ̃ swanↄa kũ ísɛ̃bokinↄ, akũ í pìnↄ lì aru ũ. Akũ ma mà malaika kũ à í iko vĩ pì:
Kúadonade mↄkↄ̃n kũ ń kun yã,
akũsↄ̃ ń kun kũ a terao,
n yãkpatɛ kɛ̀ kũńwo a zɛ́amɛ.
Ò n gbɛ̃nↄ kũ n annabinↄ aru kↄ̀tɛ,
akũ n aru kpàḿma ò mì.
À kↄ̃ sì kũńwo lɛ.
Akũ ma kòtoo mà bona sa'okia à pì:
Lɛmɛ, Dikiri Luda Gbãnasĩndapinkide,
n yãkpatɛ kɛ̀ kũńwo a zɛ́amɛ,
akũsↄ̃ ń yãpura vĩ.
A siikↄ̃de a kɛrɛ àtɛ̃ ifãntɛ̃a, à tò a tɛ́ bisãsirinↄ kpàta. A puusu gbãna ń pá, akũ ò Luda kũ à kisira birenↄ iko vĩ tↄ́ bɛ̃̀nɛɛ sì. Odi nɛ̀sɛ litɛ ò bɛ̀ɛrɛ línɛro.
10 A sↄↄrode a kɛrɛ àtɛ̃ nↄ̀bↄ pãsĩ gbàaa, akũ gusira dà a kpatala. Gbɛ̃nↄ tɛni ń lɛ́ yãkatɛ wãwã gũn, 11 akũ ò Luda Musude tↄ́ bɛ̃̀nɛɛ sì ń wãwã kũ ń bↄ̀bũnuo yãi. Odi nɛ̀sɛ litɛ ò kpɛ lì ń yãkɛnanↄnɛro.
12 A suddode a kɛrɛ àtɛ̃ swada kũ òdi pi Yuflatia, akũ swa pì í bàba, akũ zɛ́ bò ifãboki kpa kínanↄnɛ. 13 Akũ ma tãnanↄ è mɛ̀n aakↄ̃ lán blↄ̀nↄ bà, òtɛn bo kwã kũ nↄ̀bↄ pãsĩo kũ annabi ɛ́kɛo lɛ́n. 14 Tãna dabokɛrinↄmɛ. Òtɛn gɛ́ andunia pínki kínanↄ kĩnaa, de ò ń kakara ò zĩ̀ ká Luda Gbãnasĩndapinkide gↄrↄ zↄ̃kↄ̃ zĩ yãi. 15 Ǹ ma! Mani su lán kpãni bàmɛ. Arubarikaden gbɛ̃ kũ á wɛ́ gↄ̃ dↄ ũ, kũ à a pↄ́kasanↄ dana de àsun bo pótompo ò a pótompokɛ ero yãi. 16 Akũ tãna pìnↄ kína pìnↄ kàkara gu kũ òdi pi kũ Eberu yão Amagɛdↄ̃.
17 À supplade a kɛrɛ àtɛ̃ ĩaa. Akũ kòto gbãna bò gbà kĩnaa Luda kpɛ́n à pì: À kɛ̀n gwe. 18 Legũ tɛn pí, àtɛn pata, àtɛn pũtã. Zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã pãsĩpãsĩ. Zaa lákũ bisãsirinↄn kú zĩtɛn nà, a taka buri dí kɛ zikiro, à kɛ̀ pãsĩ manamana. 19 Wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ↄ kpàatɛkↄ̃rɛ lɛu aakↄ̃, akũ buri sĩnda pínki wɛ́ranↄ gbòro. Wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ Babilↄnu yã dↄ̀ Ludagu, akũ à a pↄfɛ̃ pãsĩ wɛ̃ toko kpàa, à mì. 20 Ísira luannↄ gɛ̃̀tɛ pínki, odi kpinↄ e doro. 21 Legũgbɛ zↄ̃kↄ̃nↄ bò ludambɛ, ò kà kiloo bupla. Ò sìsi bisãsirinↄa, akũ ò Luda tↄ́ bɛ̃̀nɛɛ sì legũgbɛ kisira pì yãi, zaakũ kisira pì pãsĩ manamana.