17
Karua kũ à di nↄ̀bↄ pãsĩa
Malaika gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kɛrɛ mɛ̀n suppla kũnaa pìnↄ doke pìmɛnɛ: Ǹ mↄ́ mà yã kũ ani wí karua zↄ̃kↄ̃ kũ à vutɛna swanↄa dasi mↄnnɛ. Andunia kínanↄ pãpã kɛ̀ kãao, andunia gbɛ̃nↄ a pãpãkɛna wɛ̃ mì ò kã̀. Luda Nini dinama pì gũn malaikaa pìi gɛ̀ɛ kũmao sɛ̃̀n. Akũ ma nↄgbɛ̃ ke è dina nↄ̀bↄ pãsĩ tɛ̃raa. Dↄkɛna kũ Ludao tↄ́nↄ fĩfĩa, a mìnↄ mɛ̀n suppla, a bɛ̃nɛnↄ mɛ̀n kuri. Nↄgbɛ̃ pì biza tɛ̃ra kũ a gaaruradeo yĩna, à zãblebↄ kũ ò pì kũ wuraaonↄ dana kũ gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄ kũ òsonↄ. À wura toko kũna, tɛ̃̀ pↄ́nↄ kũ a pãpãkɛna gbãsĩnↄ kán à pà. Ò tↄ́ asiride kɛ̃̀ a mì'arɛa ò pì:
Wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ Babilↄnu,
pãpãkɛrinↄ kũ andunia tɛ̃̀ pↄ́nↄ da.
Ma è nↄgbɛ̃ pìi Luda gbɛ̃ kũ ò ń dɛdɛ Yesu sèedakpana yãinↄ aru mì à kã̀, àtɛni a dɛ lán wɛ̃ bà.
Kũ ma a è, yã pìi bò ma sarɛ manamana. Akũ malaikaa pì ma la à pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò yã pìi bò n sarɛɛ? Mani nↄgbɛ̃ pì asiri onnɛ kũ nↄ̀bↄ pãsĩ kũ à a sɛna asirio, kũ a mìnↄ mɛ̀n suppla a bɛ̃nɛnↄ mɛ̀n kurii pìi. Nↄ̀bↄ pãsĩ kũ n èe pì kun yã, à kun tera doro, akũsↄ̃ ani bo Zĩngo wɛ̀ɛ lòkotoo gũn à mì pɛ́ kakatɛnaaa. Gbɛ̃ kũ ò kú zĩtɛ, akũsↄ̃ ń tↄ́ kú wɛ̃̀ndi takadan zaa andunia naanagↄrↄaronↄ, tó ò nↄ̀bↄ pãsĩ kũ à kun yã, akũ à kun tera doro, ama ani ɛra à su pìi è, a yã ni bo ń sarɛ. Laasunde kũ à ↄ̃ndↄ̃ vĩ yãn dí. Mì mɛ̀n suppla pìnↄ bi sĩ̀sĩ mɛ̀n suppla kũ nↄgbɛ̃ pì vutɛnaanↄmɛ. Kína gbɛ̃nↄn supplanↄmɛ dↄ. 10 Ń gbɛ̃nↄn sↄↄro lɛ̀tɛ, gbɛ̃ mɛ̀n do kun, gbɛ̃ mɛ̀n do kpɛ́. Tó à sù, ani gì kɛro. 11 Nↄ̀bↄ pãsĩ kũ à kun yã, akũ à kun tera doro pì bi kína sↄraakↄ̃demɛ. Gbɛ̃nↄn suppla pìnↄ dokemɛ dↄ. Àtɛn mì pɛ́ kakatɛnaaa. 12 Bɛ̃nɛ mɛ̀n kuri kũ n èe pìnↄ bi kína gbɛ̃nↄn kuri kũ odi kpata ble kↄ̀ronↄmɛ. Ama oni kí ble gↄrↄ fítinle gũn kũ nↄ̀bↄ pãsĩo lɛɛlɛ. 13 Ń gbɛ̃nↄn kurii pìnↄ lɛ́dokↄ̃nↄmɛ. Oni ń gbãna kũ ń ikooo kpá nↄ̀bↄ pãsĩ pìia. 14 Oni zĩ̀ ká kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo, ama ani zĩ̀ bleḿma, zaakũ dikirinↄ Dikirimɛ, kínanↄ Kínamɛ. A gbɛ̃ náanide kũ à ń sísi à ń sɛ́nↄn kú kãao. 15 Akũ malaikaa pìi òmɛnɛ: Swa kũ n è karua vutɛnaanↄ bi gbɛ̃nↄ kũ parinↄ kũ burinↄ kũ buriyãnↄmɛ. 16 Nↄ̀bↄ pãsĩ kũ bɛ̃nɛ mɛ̀n kuri kũ n èe pìnↄ ni zã karuaa pìgu. Oni a kakatɛ, ò à tó pótompo. Oni a só, oni tɛ́ sↄ̃a. 17 Zaakũ Luda a pↄyenyĩnaa dàńnɛ ń swɛ̃̀n ò lɛ́dokↄ̃nↄ kɛmɛ. Oni ń kpata kpá nↄ̀bↄ pãsĩ pìia ari Luda yã gɛ́ papao. 18 Nↄgbɛ̃ kũ n èe pì bi wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ kũ à iko vĩ andunia kínanↄaamɛ.