18
Babilↄnu gboronaa
Abire gbɛra ma malaika pãnde è bona ludambɛ. À iko zↄ̃kↄ̃ vĩ, à gakuri andunia pura kũ̀. À wiki gbãna lɛ̀ à pì:
Babilↄnu gbòro, wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ↄ pìi lɛ̀tɛ.
À gↄ̃̀ tãnanↄ kúki ũ, tãna buri sĩnda pínki tò ũ,
bã kũ òdi ń tɛ̃̀ bo ò zãńgunↄ bɛ ũ.
Zaakũ buri sĩnda pínki a pãpãkɛna wɛ̃
kũ àdi su kũ Luda pↄfɛ̃oo mì.
Andunia kínanↄ gbãsĩ kɛ̀ kãao,
akũ andunia lagatarinↄ kɛ̀ aruzɛkɛdenↄ ũ
a nnamana zↄ̃kↄ̃ↄ gũn.
Akũ ma kòto pãnde mà bona ludambɛ à pì:
À bↄtɛ wɛ̃tɛ pìi gũn ma gbɛ̃nↄ,
de á ↄ súngↄ̃ kú a durunnanↄ gũn
yã kũ oni mↄnɛnↄ sún á lero yãi.
Zaakũ a durunnanↄ gbã̀ ò zↄ̃̀ ludambɛa,
akũ a dàkɛnanↄ dↄ̀ Ludagu.
À fĩna bonɛ yã kũ à kɛ̀ńnɛa,
à kɛnɛ a yãkɛnaaa lɛu pla.
À pɛ̃tɛ̃ wɛ̃ kánɛ a tokon
de pↄ́ kũ à kàńnɛla lɛu pla.
À wãwã kũ wɛ̃ndayão kpái,
lákũ à tↄ́ bò nnamanaa gũn lɛ́n nà.
Zaakũ àdi o a swɛ̃̀ɛ gũn,
saraunian a ũ vutɛna a gbàaa,
gyaanↄ takasiden a ũro,
áni wɛ̃nda kɛ zikiro.
A yã mɛ́ à tò kisira díkĩnanↄ ni a le gↄrↄ do,
ga kũ wɛ̃ndao kũ nàao.
Tɛ́ mɛ́ ani kũa,
zaakũ Dikiri Luda a yãkpatɛkɛri gbãna.
Andunia kína kũ ò gbãsĩ kɛ̀ kãao, ò nna mà kãaonↄ, tó ò a tɛ́kũna luku è, oni ↄ́ↄ dↄ, oni ń zĩda kɛ̃kɛ̃. 10 Oni zɛ zã̀ vĩna gũn wãwã kũ ò kpài yãi ò pi:
Waiyoo, waiyoo, wɛ́ra zↄ̃kↄ̃!
Wɛ́ra ikode Babilↄnu!
Yã vùtɛmma gↄrↄ do gↄ̃̀nↄgↄ̃nↄ yá!
11 Andunia lagatarinↄ ni ↄ́ↄ dↄ sↄ̃, oni wɛ̃nda kɛnɛ, kũ gbɛ̃ke ni ń laga díkĩnanↄ lúḿma doro yãi: 12 Wura, andurufuu, gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄ, òsonↄ, biza ↄgↄdenↄ, biza tɛ̃ra kũ a gaaruradenↄ, siliki, lí mana buri pínkinↄ, pↄ́ kũ òdi kɛ kũ wisa sakaaonↄ kũ lí bɛ̀ɛrɛdenↄ kũ mↄ̀gotɛ̃nↄ kũ mↄ̀sinↄ kũ gbɛ̀ puranↄ pínki, 13 lítɛkɛ gbĩnnadenↄ, dò pↄ́nↄ, turaretitinↄ, lí'ↄnↄ, wɛ̃, nísi, flawa, pↄ́blewɛnↄ, zùnↄ, sãnↄ, sↄ̃nↄ kũ ń gónↄ, zↄ̀nↄ kũ bisãsiri wɛ̃̀ndinↄo. 14 Oni pinɛ: Pↄ́ mana kũ ndì a ni dɛnↄ làkamma pínki. N nnamana kũ n gakurio pìtimma pínki, ĩni kara ǹ ń e ziki doro.
15 Lagatari kũ ò kɛ̀ aruzɛkɛdenↄ ũ wɛ́ra pìi gãinↄ ni zɛ zã̀ vĩna gũn wãwã kũ ò kpài yãi. Oni ↄ́ↄ dↄ ò wɛ̃nda kɛ 16 ò pi:
Waiyoo, waiyoo wɛ́ra zↄ̃kↄ̃!
À táaru biza yĩ̀ yã
kũ biza gaaruradeo kũ a wɛ́ tɛ̃radeo.
À zãblebↄ kũ ò pì kũ wuraaonↄ dà yã
kũ gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄ kũ òsonↄ.
17 À aruzɛkɛ sĩnda pínki làka gↄrↄ do gↄ̃̀nↄ.
Gó'itɛ dikirinↄ kũ táa'orinↄ kũ gó gbɛ̃nↄ kũ gbɛ̃ kũ òdi zĩ kɛ ísira musunↄ ni zɛ zã̀zã ń pínki. 18 Tó ò wɛ́ra pì tɛ́kũna luku è, oni wiki lɛ́ ò pi: Wɛ́ra ke kun yã kũ a zↄ̃kↄ̃ↄ kà wɛ́ra díkĩna ũro. 19 Oni ↄ́ↄ dↄ, oni ń zĩda kɛ̃kɛ̃, oni wɛ̃nda kɛ, oni wiki lɛ́ ò pi:
Waiyoo, waiyoo wɛ́ra zↄ̃kↄ̃!
Gbɛ̃ kũ ò gó'itɛ vĩ ísira musunↄ pínki
kɛ̀ aruzɛkɛdenↄ ũ kũ aruzɛkɛ kũ à pìsiaao,
akũ à gↄ̃̀ bɛzĩ ũ gↄrↄ do gↄ̃̀nↄ.
20 À pↄnna kɛ a yã musu ludambɛdenↄ kũ Luda gbɛ̃nↄ kũ a zĩ̀rinↄ kũ a annabinↄ, zaakũ Luda mɛ́ à fĩna bòaárɛ.
21 Akũ malaika gbãnade gbɛ̀ kũ à kà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀ntɛ̃ ũ sɛ̀ à zù ísira gũn à pì:
Lɛn oni wɛ́ra zↄ̃kↄ̃ Babilↄnu zun lɛ kũ gbãnao,
oni wɛ́ra pì e ziki doro.
22 Oni mↄrↄ ke gã̀gã
ke kutɛ kesↄ̃ kãkãki'ũ ma n gũn ziki doro.
Oni ↄzĩkɛri ke le n gũn ziki doro.
Oni wísilↄgbɛ kĩni ma n gũn ziki doro.
23 Oni fitila gupura e n gũn ziki doro.
Oni nↄsɛkĩni ma n gũn ziki doro.
N lagatarinↄ bi andunia gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄmɛ yã,
n pↄ dà buri sĩnda pínkia, n ń mìi lìtɛ.
24 Ò annabinↄ kũ Luda gbɛ̃nↄ aru lè a gũn
kũ gbɛ̃ kũ ò ń dɛdɛ andunia gũnnↄ ń pínki.