19
Pↄnnakɛna ludambɛ
Abire gbɛra ma kòto gbãna mà ludambɛ lán pari yã'onaa bà à pì:
Aleluya! Ó Luda mɛ́ à zĩ̀i blè!
Àkũ mɛ́ à gakuri kũ gbãnao vĩ ado,
zaakũ àdi yãkpatɛ kɛ kũńwo
a zɛa kũ yãpuraomɛ.
À yãkpatɛ kɛ̀ kũ karua zↄ̃kↄ̃
kũ à andunia yàka kũ a pãpãkɛnaao.
À a zↄ̀blerinↄ dɛdɛna fĩna bòa.
Ò pì dↄ:
Aleluya!
A túsukpɛ nigↄ̃ dↄ gↄrↄ sĩnda pínkimɛ.
Gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ gbɛ̃nↄn baro awɛɛsiikↄ̃nↄ kũ pↄ́ bɛ̃nɛ mɛ̀n siikↄ̃nↄ wùtɛwutɛ ò donyĩ kɛ̀ Luda kũ à vutɛna a gbàaanɛ ò pì:
Aami! Aleluya!
Sãnɛ Bↄ̀rↄ nↄsɛpↄble
Akũ ma kòtoo mà bona gbàa pì kĩnaa à pì:
À ó Luda tↄ́ kpá a zↄ̀blerinↄ á pínki,
ákↄ̃nↄ kũ á a vĩna vĩnↄ,
nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃.
Akũ ma kòtoo mà lán pari yã'onaa bà, lán ísↄ̃kɛna kĩni bà, lán legũpũtãna gbãna bà à pì:
Aleluya!
Dikiri ó Luda Gbãnasĩndapinkide nà kíblenaaa.
Ò pↄnna kɛ, ò yáa dↄ, ò a tↄ́ kpá,
zaakũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ nↄsɛgↄrↄ kà, a nↄ sorumii mà.
Ò táaru biza pura táitai kũ àtɛn tɛ́ kɛ kpàa à yĩ.
Táaru biza pì bi Luda gbɛ̃nↄ yãmanakɛnanↄmɛ.
Malaikaa òmɛnɛ: Ǹ kɛ̃. Arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ ò ń sísi Sãnɛ Bↄ̀rↄↄ pìi nↄsɛpↄbleanↄ ũ. À òmɛnɛ dↄ: Luda yã yãpuran gwe. 10 Ma wutɛ a arɛ de mà donyĩ kɛnɛ, akũ à òmɛnɛ: Ǹ abire tó. Ǹ donyĩ kɛ Ludanɛ. N zↄ̀bleri daken ma ũ kũ n gbɛ̃ kũ ò yã kũ Yesu de a sèedade ũ kũnanↄ. Zaakũ yã kũ Yesu de a sèedade ũmɛ annabikɛyã'ona mì ũ.
Kirisi suna dina sↄ̃ puraa
11 Akũ ma ludambɛ è wɛ̃kↄ̃ana, akũsↄ̃ pura bò, gbɛ̃ kũ à dia tↄ́n Náanide Yãpurade. Àdi yãkpatɛ kɛ kũńwo, àdi zĩ̀ ká kũńwo a zɛ́a. 12 A wɛ́ de lán tɛ́vuraa bà, à kífura kúkuna dasi. Tↄ́ ke kɛ̃na a mì'arɛa, gbɛ̃ke tↄ́ pì yáasi dↄ̃ro, akãa baasiro. 13 À uta kũ ò dà aru gũn dana. À tↄ́n Luda Yã. 14 Ludambɛ zĩ̀karinↄn tɛ́i, ò didi sↄ̃ puranↄa kũ táaru biza pú táitaio dadana. 15 Fɛ̃nɛda lɛ́nna tɛn bo a lɛ́n, de à burinↄ lɛ́o. Ani kí bleḿma kũ mↄ̀ gòoo, ani gɛ̀sɛ pɛ́tɛ geepi nɛ́nↄa geepi'ifɛ̃ki gũn, àkũmɛ Luda Gbãnasĩndapinkide pↄfɛ̃ pãsĩ ũ. 16 Ò tↄ́ díkĩna kɛ̃̀ a utaa kũ a gbádao:
Kínanↄ Kína, dikirinↄ Dikiri.
 
17 Akũ ma malaikaa è à zɛna ifãntɛ̃n. À lɛ́ gbãna zù bã kũ òtɛn vura musumusunↄi pínki à pì: À mↄ́ à kakara à pↄ́ble zↄ̃kↄ̃ kũ Luda kɛ̀árɛ ble, 18 de à le à kínanↄ gɛ̀ só kũ soza gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ gbãnadenↄ kũ sↄ̃nↄ kũ ń dìrinↄ kũ gbɛ̃ sĩnda pínkinↄ, zĩdadenↄ kũ zↄ̀nↄ, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃. 19 Akũ ma nↄ̀bↄ pãsĩ è kũ andunia kínanↄ kũ ń zĩ̀karinↄ, ò kↄ̃ kàkara ò zĩ̀ ká kũ gbɛ̃ kũ à di sↄ̃a pìio kũ a zĩ̀karinↄ. 20 Ò nↄ̀bↄ pãsĩ pìi kũ̀ lɛɛlɛ kũ annabi ɛ́kɛ kũ à daboyãnↄ kɛ̀ a arɛo. Daboyã pìnↄn à gbɛ̃ kũ ò nↄ̀bↄ pãsĩ sèeda vĩ, ò kùtɛ a takanɛnↄ sã̀tɛo. Ò ń zú tɛ́ sɛ̀bɛ kũ àtɛn kũ kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ↄo gũn bɛ̃nɛ ń pla ń pínki. 21 Gbɛ̃ kũ à di sↄ̃a gbɛ̃ kparanↄ dɛ̀dɛ kũ fɛ̃nɛda kũ à bò a lɛ́ gũnwo, akũ bãnↄ ń gɛ̀nↄ blè ò kã̀ pínki.