20
Kirisi kíblena andunia gũn wɛ̃̀ wàa sↄↄro
Akũ ma malaikaa è bona ludambɛ, à Zĩngo wɛ̀ɛ lòkotoo mↄ̀nɛ kũna kũ mↄ̀kakↄ̃ana gbìgiriio. À kwã kũ à de mlɛ̃̀ zĩ ũ, kũ òdi pi Ibilisi ke Setan kũ̀, akũ à mↄ̀ↄ kàa ari wɛ̃̀ wàa sↄↄro. Malaikaa pì a zù Zĩngo wɛ̀ɛ lòkotoo pìi gũn, à zɛ́ tàrɛ à mↄ̀da kài à kã̀ de àsun burinↄ sãtɛro ari wɛ̃̀ wàa sↄↄro pì gɛ́ papao. Abire gbɛra oni a gbarɛ fíti.
Akũ ma gbànↄ è kũ gbɛ̃ kũ ò vutɛnaanↄ. Ò ń gbá zɛ́ ò yãkpatɛ kɛ kũ gbɛ̃nↄo. Ma gbɛ̃ kũ ò ń mìi zↄ̃̀ Luda yã kũ Yesu de a sèedade ũ ona yãinↄ è. Odi kútɛ nↄ̀bↄ pãsĩ ke a takanɛro. Odi a sèeda kɛ ń mì'arɛ ke ń ↄaro. Ò vù gan, ò kí blè kũ Kirisio wɛ̃̀ wàa sↄↄro. Gɛ̀nↄ vuna káakupↄn gwe. Gɛ̀ kparanↄ dí vuro ari wɛ̃̀ wàa sↄↄro pìi gɛ̀ɛ à pàpao. Arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ ń baka kú gɛ̀nↄ vuna káakupↄ gũnnↄ ũ, ò kú adona. Ga plade iko vĩḿmaro. Onigↄ̃ de Luda kũ Kirisio gbàgbarinↄ ũmɛ, onigↄ̃ kí ble kãao ari wɛ̃̀ wàa sↄↄro.
Setan zuna tɛ́n
Tó wɛ̃̀ wàa sↄↄro pìi pàpa, oni Setan bo ò a gbarɛ. Ani gɛ́ buri kũ ò kú andunia kusuru siikↄ̃anↄ sãtɛ, Gↄgu kũ Magↄguo, ani ń kakara, de ò zĩ̀ ká. Ń dasi de lán ísiralɛ bùsu'atɛ̃ bà. Ò dà anduniala, ò lìka Luda gbɛ̃nↄ bùraai kũ wɛ́ra kũ Luda yeiio, ama tɛ́ bò ludambɛ à kũ̀ḿma. 10 Ò Ibilisi kũ à ń sãtɛ sɛ̀ ò zù tɛ́ sɛ̀bɛ kũ àtɛn kũ kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ↄo gũn, gu kũ ò nↄ̀bↄ pãsĩ kũ annabi ɛ́kɛo zùn. Onigↄ̃ wãwã ma fãnantɛ̃ kũ gwãanio gↄrↄ sĩnda pínki.
Yãkpatɛ kpɛde kɛnaa
11 Akũ ma gbà pura zↄ̃kↄ̃ↄ è kũ gbɛ̃ kũ à vutɛnaaao. Zĩtɛ kũ musuo dibi lɛ̀ a arɛ, gu kunńnɛ doro. 12 Akũ ma gyãwãndenↄ è, nɛ́ fíti gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, ò zɛna gbàa pì arɛ. Ò takadanↄ wɛ̃̀wɛ̃, akũ ò takada pãnde wɛ̃̀ dↄ wɛ̃̀ndi takada ũ. Ò yãkpatɛ kɛ̀ kũ gyãwãndenↄ ń yãkɛnaaa, lákũ a kɛ̃na takada pìnↄ gũn nà. 13 Ísira gyãwãnde kũ ò kú a gũnnↄ kpà. Ga kũ Gyãwãnwo gyãwãnde kũ ò kú ń gũnnↄ kpà se. Akũ ò yãkpatɛ kɛ̀ kũ baadio a yãkɛnaaa. 14 Ò ga kũ gyãwãnwo zù tɛ́ sɛ̀bɛɛ gũn. Tɛ́ sɛ̀bɛɛ pì bi ga plademɛ. 15 Gbɛ̃ kũ odi ń tↄ́ le wɛ̃̀ndi takada gũnlonↄn ò ń zú tɛ́ sɛ̀bɛɛ pìi gũn.