21
Zĩtɛ dufu kũ musu dufuo
Akũ ma zĩtɛ dufu kũ musu dufuo è, zaakũ zĩtɛ káakupↄ kũ musu káakupↄo gɛ̃̀tɛ, akũsↄ̃ ísira kun doro. Akũ ma Luda wɛ́ra Yurusalɛmu dufu è bona musu Luda kĩnaa, àtɛn kipa. Ò a kɛ̀kɛ lán nↄgbɛ̃ kũ a zãkɛ sorumii màa bà. Akũ ma kòto gbãna mà bona gbà kĩnaa à pì: Luda vùtɛ kũ bisãsirinↄ sà, anigↄ̃ kú kũńwo, onigↄ̃ de a gbɛ̃nↄ ũ. Luda pì nigↄ̃ kú kũńwo a zĩda ń Luda ũ. Ani ń wɛ́tɛ̃ warawarańnɛ pínki. Ga nigↄ̃ kun doro ke wɛ̃nda ke ↄ́ↄdↄna ke wãwã, zaakũ yã zĩnↄ gɛ̃̀tɛ.
Akũ Gbɛ̃ kũ à vutɛna gbàaa pì: Ǹ ma! Matɛn pↄ́ sĩnda pínki kɛ dufu. Akũ à òmɛnɛ: Ǹ kɛ̃, zaakũ yã dínↄ náani vĩ, akũsↄ̃ yãpuramɛ. Akũ à òmɛnɛ: À kɛ̀n gwe. Makũmɛ Alafa kũ Omɛgao, Naana kũ Lakanaao ũ. Gbɛ̃ kũ ími tɛn dɛ, mani a gba ísɛ̃ wɛ̃̀ndide boki. Gbɛ̃ kũ à zĩ̀i blè mɛ́ anigↄ̃ pↄ́ dínↄ vĩ pínki. Manigↄ̃ de a Luda ũ, anigↄ̃ de ma nɛ́ ũ. Ama vĩnadenↄ kũ náanisaridenↄ kũ yãvãnikɛrinↄ kũ gbɛ̃dɛrinↄ kũ zinakɛrinↄ kũ ɛzɛdenↄ kũ tãnagbagbarinↄ kũ manafikidenↄ pínki, ń baka nigↄ̃ de tɛ́ sɛ̀bɛ kũ àtɛn kũ kũ ifãntɛ̃gbↄ̃ↄo ũmɛ. Ga pladen gwe.
Yurusalɛmu dufu
Malaika gbɛ̃nↄn suppla kũ ò kɛrɛ mɛ̀n suppla kũna, kisira kpɛde mɛ̀n suppla kán à pà pìnↄ doke sù à òmɛnɛ: Ǹ mↄ́ mà Sãnɛ Bↄ̀rↄ nↄ dufu mↄnnɛ. 10 Luda Nini dinama pìi gũn malaikaa pì ma sɛ à gɛ̀ɛ kũmao kpi lei zↄ̃kↄ̃ↄa. À Luda wɛ́ra Yurusalɛmu mↄ̀mɛnɛ bona musu Luda kĩnaa, àtɛn kipa. 11 Àtɛn tɛ́ kɛ kũ Luda gakurio, àtɛn pí lán gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛde bà, lán diamↄↄ bà. 12 À bĩni lei zↄ̃kↄ̃ vĩ. À gãnu mɛ̀n kuri awɛɛplamɛ, malaika gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄn zɛzɛnan. Isaraila buri mɛ̀n kuri awɛɛplanↄ tↄ́ kɛ̃na gãnu pìnↄa. 13 Gãnu mɛ̀n aakↄ̃ kú ifãboki kpa, mɛ̀n aakↄ̃ kú gugbãnduru kpa, mɛ̀n aakↄ̃ kú gɛ̀nↄmidↄki kpa, mɛ̀n aakↄ̃ kú ifãlɛtɛ kpa. 14 Ò bĩni pì ɛ̃ pɛ̀tɛ gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛplanↄa. Sãnɛ Bↄ̀rↄↄ zĩ̀ri gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄ tↄ́ kɛ̃na gbɛ̀ɛ pìnↄa.
15 Malaika kũ àtɛn yã omɛnɛ pↄ́yↄ̃bↄ kũ ò pì kũ wuraao kũna, de à wɛ́ra pì yↄ̃o kũ a gãnunↄ kũ a bĩnio. 16 Wɛ́ra pì kusuru siikↄ̃mɛ, a gbã̀na kũ a yàasaao lɛɛlɛmɛ. Akũ à wɛ́ra pìi yↄ̃̀ kũ pↄ́yↄ̃bↄↄ pìio. A gbã̀na bi kiloo wàa kuri awɛɛplamɛ. A gbã̀na kũ a yàasaao kũ a leio pínki lɛɛlɛmɛ. 17 À a bĩni yↄ̃̀ dↄ, a lei gã̀sãkuru basuppla awɛɛsiikↄ̃. Malaikaa pì a yↄ̃̀ bisãsiri gã̀sãkuru gbã̀na lɛ́mmɛ. 18 Ò bĩni pìi kɛ̀ kũ diamↄↄo. Wɛ́ra pì bi wuraamɛ atɛ̃nɛ swáswa lán dígi bà. 19 Ò gbɛ̀ kũ ò wɛ́ra pì bĩni pɛ̀tɛaa kɛ̀kɛ kũ gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛde buri sĩnda pínkio.
Ò gbɛ̀ káakupↄ kɛ̀kɛ kũ diamↄↄo,
a plade kũ safiaao,
a aakↄ̃de kũ agataao,
a siikↄ̃de kũ ɛmɛradiio,
20 a sↄↄrode kũ onisiio,
a suddode kũ kaanɛliaao,
a supplade kũ kisolitiio,
a sↄraakↄ̃de kũ bɛriliio,
a kɛ̃ndode kũ topazaao,
a kuride kũ kisopazaao,
a kuri awɛɛdode kũ yasintiio,
a kuri awɛɛplade kũ amɛtisiio.
21 Gãnu mɛ̀n kuri awɛɛpla pìnↄ bi òso mɛ̀n kuri awɛɛplanↄmɛ. Ò ń pínki kɛ̀ kũ òsooo mɛ̀n dodo. Wɛ́ra pì zɛ́da bi wuraamɛ atɛ̃nɛ, òdi gu en lán dígi bà.
22 Mádi Luda kpɛ́ e wɛ́ra pìi gũnlo, zaakũ Dikiri Luda Gbãnasĩndapinkide kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄoomɛ kpɛ́ pì ũ. 23 Wɛ́ra pì bàka kú kũ ifãntɛ̃ ke mↄvura gupunaaoro. Luda gakuri mɛ́ àdi wɛ́ra pì pu, akũsↄ̃ Sãnɛ Bↄ̀rↄ de a fitila ũ. 24 Burinↄ ni táa o a gupurai, andunia kínanↄ ni gɛ̃n kũ ń aruzɛkɛnↄ. 25 A gãnunↄ nigↄ̃ tatana fãnantɛ̃ zikiro, gwãani nigↄ̃ kú gwe sↄ̃ro. 26 Oni gɛ̃n kũ burinↄ aruzɛkɛnↄ kũ ń pↄ́ ↄgↄdenↄ. 27 Ama pↄ́ gbãsĩ ke ni gɛ̃nlo ke wé'iyãkɛri ke manafikide, tó adi kɛ gbɛ̃ kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ ń tↄ́ kɛ̃̀ wɛ̃̀ndi takada gũnnↄ baasiro.