22
Akũ malaikaa pì swa'i wɛ̃̀ndide kũ àtɛn bo Luda kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo gbà kĩnaa mↄ̀mɛnɛ, àtɛn tɛ́ kɛ lán gbɛ̀digi bà. Àtɛn bàa lɛ́ wɛ́ra zɛ́da guragura. Lí wɛ̃̀ndide kú a bara dire kũ a bara lao, àdi nɛ́ i wɛ̃̀ do gɛ̃̀n kuri awɛɛpla, mↄ kũ mↄo gɛ̃̀n dodo. Lí pì lánↄ bi burinↄ aafialekiamɛ. Pↄ kũ Luda lɛ́ kɛ̀nɛ ke nigↄ̃ kun doro. Luda kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄↄo gbà nigↄ̃ kú wɛ́ra pìi gũn, a zↄ̀blerinↄ sↄ̃ oni doi. Oni a e wɛ́dewɛ, akũsↄ̃ a tↄ́ nigↄ̃ kú ń mì'arɛa. Gwã nigↄ̃ kun doro, gbɛ̃ke bàka nigↄ̃ kú kũ fitila ke ifãntɛ̃ gupuraoro, kũ Dikiri Luda ni gu puńnɛ yãi. Onigↄ̃ kí ble ari gↄrↄ sĩnda pínki. Akũ à òmɛnɛ: Yã birenↄ náani vĩ, akũsↄ̃ yãpuramɛ. Dikiri Luda kũ àdi do annabinↄnɛ arɛ mɛ́ à a malaikaa zĩ̀, de a zↄ̀blerinↄ yã kũ ani su tera dↄ̃.
Yesu ni su tera
Ǹ gwa, mani su tera. Arubarikaden gbɛ̃ kũ à zia yã takada díkĩna yã kũna ũ.
Makũ Yuhana makũmɛ ma yã birenↄ mà, ma è. Kũ ma mà, akũsↄ̃ ma è, ma kutɛ malaika kũ à yã pìnↄ mↄ̀mɛnɛ gbá sarɛ mà donyĩ kɛnɛ. Akũ à òmɛnɛ: Ǹ abire tó. Ǹ donyĩ kɛ Ludanɛ. N zↄ̀bleri daken ma ũ kũ n annabi gbɛ̃dakenↄ kũ gbɛ̃ kũ ò takada díkĩna yã kũnanↄ. 10 Akũ à òmɛnɛ: Ǹsun pↄ́ kútɛ zia yã kũ à kú takada díkĩna gũnwaro, zaakũ a gↄrↄ kà kãni. 11 Gbɛ̃ vãni wɛ́ tã àgↄ̃ a vãni kɛ. Gbãsĩde wɛ́ tã àgↄ̃ gbãsĩ. Gbɛ̃ mana wɛ́ tã àgↄ̃ a mana kɛ. Gbɛ̃ kũ à kú adona wɛ́ tã àgↄ̃ kú adona.
12 Ǹ gwa, mani su tera, manigↄ̃ láada kũna, de mà fĩna bo baadinɛ a yãkɛnaaa. 13 Alafa kũ Omɛgaon ma ũ, Arɛde kũ Kpɛdeo, Naana kũ Lakanaao. 14 Arubarikadenↄn gbɛ̃ kũ ò ń utagyaba pìpinↄ ũ. Onigↄ̃ zɛ́ vĩ ò gɛ̃ wɛ́ra pì gãnunↄ gũn, ò lí wɛ̃̀ndide nɛ́ ble. 15 Ama kifirinↄ nigↄ̃ kũ gwero, ɛzɛdenↄ kũ pãpãkɛrinↄ kũ gbɛ̃dɛrinↄ kũ tãnagbagbarinↄ kũ gbɛ̃ kũ ò ye manafiki yãkɛnaainↄ.
16 Makũ Yesu ma a malaikaa zĩ̀ àgↄ̃ deárɛ yã pìnↄ sèedade ũ sↄsinɛ. Makũmɛ Dauda buri kpata kũ à bↄ̀tↄↄ pà Kína ũ, gudↄna susunɛ i nna ũ. 17 Luda Nini kũ Sãnɛ Bↄ̀rↄ nↄ dufuo dì pi, ǹ mↄ́. Gbɛ̃ kũ à yã pìi mà sↄ̃, à pi, ǹ mↄ́. Gbɛ̃ kũ ími tɛn dɛ, à mↄ́. Gbɛ̃ kũ à ye í wɛ̃̀ndidei, à sí gba ũ.
18 Matɛn pi gbɛ̃ kũ ò annabikɛtakada díkĩna yã mànↄnɛ ń pínki, tó gbɛ̃ yãke kàra a gũn, Luda ni kisira kũ ń yã kú takada díkĩna gũnnↄ kara adenɛ. 19 Tó gbɛ̃ yãke bò takada díkĩna gũn sↄ̃, Luda ni ade baka bo a wɛ́ran kũ lí wɛ̃̀ndide kũ a yã kú takada díkĩna gũnwo.
20 Gbɛ̃ kũ à de yã pìnↄ sèedade ũ pì: Yãpuramɛ, mani su tera.
Aami! Dikiri Yesu, ǹ mↄ́!
21 Dikiri Yesu gↄ̃ gbɛ̃kɛ vĩ kũ a gbɛ̃nↄ ń pínki. Aami!