5
“Dios rĩa ñari, ĩ bojarore bajiro yiroti ñaja”, yire queti
“ ‘Rotigʉ ñarʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i ñaami Jesús” yirãma, Dios rĩare bajiro bajirã ñaama. “Jacʉre mani maijama, ĩ rĩare quẽne mairʉarãja mani”, yigotise ñaja. To bajiri, mani jacʉ Diore mani maijama, “Yʉ rĩa ñaama” Dios ĩ yiĩarãre quẽne mairoti ñaja. Diore maicõari, ĩ rotirore bajiro mani cʉdijama, “Yʉ rĩa ñaama” Dios ĩ yiĩarãre quẽne mairã yirãja mani. Diore mani maijama, ĩ rotirore bajiro cʉdirʉarãja mani. Ĩ rotise josase me ñaja. Ado bajiro ti bajijare, “Ĩ rotise josase me ñaja”, mʉare yibʉ yʉ: Jãjarã masa rojose tʉoĩacõari, tire yirãre bajiro yirã me ñaja mani, Dios rĩare bajiro bajirã ñari. To bajiri, “Rojose yirʉaboarine, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca tire yibetirʉarãja mani” yitʉoĩarã ñari, rojose yibetirũgũaja. “Dios macʉ ñaami Jesús” yitʉoĩarã rĩne ñaama Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca rojose yimena.
“Yʉ macʉ ñaami Jesús”, Dios ĩ yire queti
Jesús, ĩ bautiza ecocati sʉorine, to yicõari, yucʉ́tẽrojʉ ĩ sĩaecocati sʉorine, masa rojose ĩna tãmʉoborotire ĩnare yirẽtobosacõari, “ ‘Rotigʉ ñarʉcʉmi’ yigʉ, Dios ĩ cõar'i, ĩ macʉ ñaja yʉ”, yiĩoñumi. To bajiri, “Dios macʉ ñagʉ̃mi”, yimasiaja mani. Mani masune to bajise tʉoĩacõari, yimasibeaja mani. Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca socabetire tʉoĩacõari, to bajiro yaja mani. To bajiri idia vãme masiaja mani, Dios macʉ, Jesús ĩ bajirere: Ĩ bautiza ecocati, ĩ sĩaecocati quẽne, to yicõari, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca “Dios ĩ cõar'i ñaami”, yimasiaja mani. Masa ĩna queti gotisere mani ajijama, quẽnaja. To bajiboarine, “Ãnine ñaami yʉ macʉ” Dios ĩ yi ocaruyucacʉ ocajʉare roque socabeti ti ñajare, rẽtobʉsaro ajiroti ñaja.a Jn 5.32-37; 8.18. 10 “Dios macʉ ñagʉ̃mi Jesús” yitʉoĩagʉ̃ma, “Socase me ñañuja Dios ĩ yire”, yitʉoĩagʉ̃mi. To bajicõari, “Dios macʉ me ñarimi Jesús” yitʉoĩagʉ̃ma, “Socagʉ ñaami Dios” yitʉoĩagʉ̃re bajiro yigʉmi. 11 Ado bajiro mani masirotire bojami Dios: “Socase me ñañuja Dios ĩ yire” yitʉoĩarã mani ñajare, “Mani rijato berojʉ mani catirotire ĩ catisere manire ĩsiñumi Dios” mani yimasisere bojami Dios. 12 No bojarã ĩ macʉre ajitirʉ̃nʉrã, ĩna rijato berojʉ ĩna catirotire Dios ĩ catisere ĩsiecoriarã ñarãma. Ĩ macʉ yere ajiterãma, Dios ĩ catisere ĩsiecomena ñaama.
Juan ĩ gotitʉsare queti
13 “ ‘Mani rijato berojʉ Dios tʉjʉ mani catirotire Dios ĩ catisere ĩ ĩsiriarã ñaja mani’ yimasiato” yigʉ, Dios macʉre ajitirʉ̃nʉrãre, adi papera mʉare ucacõaja yʉ.
14 Dios ĩ bojasere mani sẽnijama, ajirʉcʉmi. Tire masirã ñari, “Ĩre mani sẽnijama, ajirʉcʉmi”, yimasiaja mani. 15 Tire masirã ñari, “Ĩre mani sẽnise cõro manire cʉdigʉmi”, yimasiaja.
16 Mʉa rãcagʉ Jesúre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñaboarine, rojose ĩ yijama, Diore ĩre sẽnibosaya. To bajiro mʉa yijama, rojose ĩ yisere ĩre masiriorʉcʉmi Dios. To yicõari, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩ vaborotire ĩre yirẽtobosarʉcʉmi Dios. To yicõari, quẽna gajeye rojose masu ñaja. Tire yirãrema, “Diore sẽnibosaya”, yibeaja yʉ. 17 Rojose mani yise jediro, Dios ĩ ĩavariquẽnabeti ñaja. Jediro rojose mani yise ti ñaboajaquẽne, Jesúre ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, rojose ĩ yiro bero, sʉtiriticõari ĩ yitʉjajama, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ vabetirʉcʉmi. To bajicõari, quẽna gajeye ñaja rojose masu, ĩ masiriobeti.
18 Adire masiaja mani: Dios rĩare bajiro bajirãma, rojosere yibeama. Dios macʉ Jesús manire yirẽmorũgũgʉ̃mi. To bajiro ĩ yijare, vãtia ʉjʉ rojose ĩ yirotisere yibeaja mani. 19 “ ‘Yʉ rĩa ñaama’ Dios ĩ yirã ñaja mani”, yimasiaja mani. Gãjerãma, vãtia ʉjʉ ĩ ejarẽmose rãca ĩ bojarore bajiro yirã ñaama ĩna. 20 Gajeyere ado bajise masiaja mani: “Diore masiato” manire yigʉ, adi macarʉcʉrojʉ vayumi Dios macʉ. To ĩ bajire ñajare, Diore quẽnaro masirã ñaja mani. To bajicõari, ĩ macʉ Jesucristo rãca ñaja mani. “Ĩne ñaami Dios”, yimasiaja mani. Ĩ ñagʉ̃mi mani rijato berojʉ mani catirotire ĩ catisere manire ĩsigʉ̃. 21 Diore mani rʉ̃cʉbʉorore bajiro, disejʉa gajeye mani rʉ̃cʉbʉose manoja. To bajiro ti bajijare, quẽnaro tʉoĩamasiña mʉa, “Gãjerã socase ĩna gotimasiosere ajisʉyarobe” yirã.
To cõro ñaja.

a5:9 Jn 5.32-37; 8.18.