Segunda carta de
SAN JUAN
1
Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre Juan ĩ ucare queti
¿Ñaboati mʉ, yʉ yo, “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉña” Dios ĩ yirere cʉdirio? Mʉ rĩare quẽne ucacõaja yʉ. Yʉ ñaja bʉcʉ. Yʉ sĩgʉ̃ me, Dios oca socabetire ajitirʉ̃nʉrã jediro, mʉare maiaja yʉa. Dios ocare ajitirʉ̃nʉrã ñari, gãmerã maimasucõaja mani. Ti oca manire jedibetirʉaroja. Mʉare quẽnarotigʉ, mani jacʉ Diore, to yicõari, ĩ macʉ Jesucristore ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “Quẽnaro mʉa rãca ĩna ñarotire yirã, ĩnare ejarẽmoña. Ĩnare ĩamaicõari, mʉa oca socabetire ĩna masirotire yirã, ĩnare ejarẽmoña”, mʉare yisẽnibosaja yʉ.
Gajeyerema bʉto variquẽnaja yʉ. Sĩgʉ̃ri mʉa rãcana mani jacʉ Dios ĩ bojarore bajiro ĩna yiñase quetire ajicõari. To bajiri, yʉ maigõ, adi papera mʉare yʉ ucacõase, mame oca me ñaja ti. Ti ñaja gãmerã mairotire mani ajisʉoadicati. “Tire masiritibeticõato” yigʉ, mʉare gotiaja yʉ. Mani gãmerã maijama, Dios ĩ rotiriarore bajiro yirũgũrʉarãja mani. “Gãmerã maicõari, quẽnaro yirũgũña mʉa”, manire yirotiyumi Dios. Ti ñaja mʉa ajisʉoadicati.
Socase gotimasiorimasa ĩna ñare queti
Socase gotimasiocudirimasa, jãjarã ñarãma. “Manire bajiro rujʉ cʉtigʉ me ñañuju Jesucristo”, yisocarãma. To bajise yirã ñari, Cristore terã ñarãma. Quẽnase mʉa yirũgũse vaja jediro quẽnaro mʉare Dios ĩ yirotire bojarã, ĩnare ajibesa mʉa.
Cristo ocare ĩna gotisere ajitirʉ̃nʉ tʉjacõari, socarimasa ĩna gotisejʉare ĩ ajijama, Diorãcagʉ me ñagʉ̃mi. Dios macʉ Cristo ocare ajitirʉ̃nʉ tʉjabecʉjʉama, ĩna rãcagʉ ñagʉ̃mi. 10 To bajiri, Cristo oca me, ricati mʉare gotimasiorimasa mʉa ya vijʉ ĩna ejajama, ĩnare sẽnibeja. To yicõari, ĩnare sãjarotibeja. 11 Ĩnare mʉa sãjarotijama, socase ĩna gotisere ĩnare yiejarẽmorã yirʉarãja mʉa.
12 Gajeye jairo mʉare yʉ gotiroti ti ñacõajare, yʉ masune mʉare gotigʉ varʉa tʉoĩaja yʉ. To bajiboarine, adi rĩne mʉare ucacõaja yʉ. Tojʉ yʉ ejato, bʉto variquẽnarʉarãja mani.
13 Mʉa yo, “Yʉ macʉre ajitirʉ̃nʉña” Dios ĩ yirere cʉdirio, so rĩa quẽne “Quẽnato”, mʉare yama.
To cõro ñaja.