Tercera carta de
SAN JUAN
1
Cristore ajitirʉ̃nʉgʉ̃re, Gayo vãme cʉtigʉre Juan ĩ ucacõare
Gayo, ¿ñaboati mʉ? Yʉ ñaja bʉcʉ, Juan, adi papera mʉre ucacõagʉ̃. Yʉ quẽne, Dios oca socabetire ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñari, mʉre maiaja yʉ.
Yʉ maigʉ̃, mʉre quẽnarotigʉ, Diore ado bajise mʉre sẽnibosaja yʉ: “ ‘Mʉ rãca quẽnaro ĩ ñarore bajiro ĩ yarã rãca quẽnaro ñato’ yigʉ, to yicõari, ‘Rijaye quẽne manicõato’ yigʉ, ĩre ejarẽmoña”, mʉre yisẽnibosaja yʉ. Gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉ rãcana yʉ tʉjʉ ejacõari, “Dios oca socabeti ti gotirore bajiro yicõa ñaami” ĩna yigotisere ajicõari, bʉto variquẽnamʉ yʉ. Cristore ajitirʉ̃nʉrã, yʉ rĩare bajiro bajirã, Dios oca socabeti ti gotirore bajiro “Quẽnaro yirũgũama” ĩna yisere ajicõari, bʉto variquẽnaja yʉ. Disejʉa quẽnabʉsase oca ajibeaja yʉ.
Yʉ maigʉ̃, gãjerã Cristo ocare gotimasiocudirimasa, gajeroana ĩna ñaboajaquẽne, “Ĩnare yirẽmorũgũami” mʉre ĩna yisere ajibʉ yʉ. To bajiro mʉ yirũgũse sʉorine “Cristo oca socabeti ti gotirore bajiro yigʉ ñagʉ̃mi”, mʉre yimasire ñaja. Sĩgʉ̃ri Cristo ocare gotimasiocudirimasa, adojʉ Cristore ajitirʉ̃nʉrã ĩna rẽjarivijʉ ejacõari, “Quẽnaro yʉare yirẽmocami”, yʉare yigotima ĩna. To yicõari, quẽna mʉ tʉjʉ ĩna ejaro, “Quẽnaro rẽtoajaro ĩna” yigʉ, Dios ĩ bojarore bajiro quẽnaro ĩnare mʉ yirẽmojama, quẽnaroja. “Dios ocare gotimasiocudito mani” yirã, vacama ĩna. Ĩna gotimasiocudirojʉ, Diore masimenare, “Yʉare ejarẽmoña”, ĩnare yibesuma. To bajiri ĩnare yirẽmoroti ñaja manire, “Cristo ocare gotimasiocudicõa ñato” yirã.
“Diótrefes vãme cʉtigʉ rojose yiyumi”, yire queti
Mʉare papera ucacõaboacajʉ yʉ, mʉ tʉana Cristore ajitirʉ̃nʉrãre. To bajiboarine, Diótrefes vãme cʉtigʉjʉa masare gotimasiorã yʉa ñasere bojabesumi, “Yʉjʉa ĩnare ũmato ñagʉ̃ ñaja” yitʉoĩagʉ̃ ñari. 10 To bajiro ĩ yire ñajare, yʉ vatirʉ̃mʉ mʉa rẽjarivijʉ ejacõari, “Rojose yigʉ yiyuja mʉ”, ĩre yirʉcʉja yʉ. Ĩjʉa, rojose masu yʉare ñagõmacarũgũñumi. To bajiro ĩ yirere ajicõari, variquẽnabeaja yʉ. Cristo ocare goticudirimasa ĩ tʉjʉ ejacõari, ĩna rẽjarivijʉ ĩna sãjarʉajama, sãjarotibesumi. To ĩ yirone sĩgʉ̃ri ĩ rãcanajʉama, sãjarotirʉaboayuma. To ĩna yirone, ĩna rãcane “Budiasa mʉa quẽne”, ĩnare yitud'icõarũgũñumi.
“Demetrio vãme cʉtigʉ quẽnaro yiyumi”, yire queti
11 Yʉ maigʉ̃, rojose yirãre bajiro yibesa mʉ. Quẽnasejʉare yiya. Quẽnase yirã, Dios rĩare bajiro bajirã ñarãma, ĩ ejarẽmose rãca ĩ bojarore bajiro yirã. Rojose yirãma, Diore masimena ñarãma.
12 “Demetrio vãme cʉtigʉ, quẽnaro yigʉ ñaami”, yama masa jediro. Ĩre bajiro quẽnaro yigʉre gotiaja Cristo oca riojo gotise. To yicõari, “Quẽnaro yigʉ ñaami”, yaja yʉa quẽne. To bajirone yigʉja mʉ.
13-14 Gajeye jairo mʉare yʉ gotiroti ti ñacõajare, yʉ masune mʉare gotigʉ varʉa tʉoĩaja yʉ. To bajiboarine, adi rĩne mʉare ucacõaja yʉ. Tojʉ ejacʉ, mʉre quẽnaro gotirʉcʉja yʉ.
15 Quẽnaro mʉa ñarotire yigʉ, mʉare ejarẽmoato Dios. Adoana mani mairã, mʉre quẽnarotiama. Mʉa rãcana mani mairãre yʉ quẽnarotisere yʉre gotibosaya.
To cõrone ñaja.