13
Pablo ĩ gotitʉsare queti
Jʉaji mʉa tʉjʉ ejacajʉ yʉ. To bajiri yucʉ yʉ vase rãca idiaji mʉare ĩagʉ̃ ejarʉcʉja yʉ. To bajiri, rojose mʉa yirere yitʉjacõari, quẽnasejʉare tʉoĩaña mʉa, yʉre yurã. Ado bajise Dios ocare masa ĩna ucamasire gotiaja: “Rojose yir'ire ĩna oca sãjama, jʉarã, idiarã ñacõari ĩna oca sãjama, quẽnarʉaroja. To bajiri ĩna idiarãjʉne, to bajirone ĩna ñagõjama, ĩnare ajirã quẽne, ‘Socarã me yama’ yimasirãma”, yigotiaja Dios ocare masa ĩna ucamasire. Tirʉ̃mʉjʉ mʉa tʉjʉ ñagʉ̃, rojose yiriarãre, yibetiriarãre quẽne ado bajise yicajʉ yʉ: “Rojose mʉa yise mʉa yitʉjabetijama, quẽna mʉa tʉjʉ ejagʉ, rojose mʉa yicõa ñarũgũse vaja rojose mʉare yirʉcʉja yʉ. Adirʉ̃mʉrirema mʉare rojose yʉ yibetiboajaquẽne, yʉ yirotire masiña”, mʉare yicajʉ yʉ. Mʉa tʉjʉ ñabecʉ quẽne, to bajirone mʉare goticõa ñaja yʉ. “To bajiro gotigʉ ñaboarine, yibecʉmi”, yʉre yitʉoĩabesa. “ ‘Cristo ĩ bojasere gotiaja mʉ’ yʉa yimasirotire yigʉ, ĩaĩañamani yʉare yiĩoma” yʉre mʉa yicõare ñajare, to bajirone yirʉcʉja yʉ. “Cristo, manire rojose ĩ yijama, no yibeaja. Masibecʉ ñagʉ̃mi”, ĩre yitʉoĩabesa mʉa. Yʉ sʉorine ĩ masisere mʉare yiĩorʉcʉmi. Masijeogʉ ñaboarine, manire bajiro rujʉ cʉticõari, yucʉ́tẽrojʉ ĩ jaju ecoriaro bero, masibecʉre bajiro bajirocacoasumi Cristo. To bajiboarine, Dios ĩ masise rãca tudicaticõari, ñagʉ̃mi quẽna. Cristore bajiro rojose tãmʉorũgũaja yʉa quẽne. To bajiro bajirã ñaboarine, ĩre ajitirʉ̃nʉ tʉjamena ñari, ĩre bajirone bajicõa ñarʉarãja. Dios ĩ ejarẽmose rãca mʉare ejarẽmocõa ñarʉarãja.
Mʉa masune, “¿Cristore ajitirʉ̃nʉrã masu ñati yʉa?”, yitʉoĩaña mʉa. Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajama, mʉa rãca ĩ ñasere masiaja mʉa. Ĩ ñabetijama, ĩre ajitirʉ̃nʉrã masu me ñaja mʉa. To bajiro mʉa bajijama, mʉa masune, “Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñaja yʉa”, yisocarãja mʉa. Yʉajʉare, “Cristo ĩ cõariarã masu ñaama” yʉare mʉa yimasirotire bojaja yʉ. Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajama, to bajiro yirãja mʉa. “Rojose mʉa yirũgũrere yitʉjato” yirã, Diore mʉare sẽnibosaja yʉa. “Dios ocare quẽnaro gotimasioñumi Pablo” mʉa yivariquẽnarotire yigʉ me, Diore mʉare sẽnibosaja yʉa. Quẽnasejʉare mʉa yirotire bojarã ñari, yaja. “Gãjerã socase gotimasiorã yama” yʉre mʉa yiboajaquẽne, quẽnase mʉa yiroti ñaja ñamasusema. “Ñamasusere ajitirʉ̃nʉato” yirã, Dios ocare gotimasiorũgũaja yʉa. Ñamasusere mʉa ajitirʉ̃nʉ tʉjasere bojabeaja. To bajiri mʉa tʉjʉ ejacõari, “Quẽnaro Cristore ajitirʉ̃nʉama ĩna” mʉare yʉa yiĩamasijama, tud'irãre bajiro mʉare yibetirʉarãja yʉa. To bajiro mʉa bajisere ĩacõari, variquẽnarʉarãja yʉa, “Quẽnaro gotimasiomasibeama Pablo mesa” mʉa yise ti ñaboajaquẽne. “Cristore ajitirʉ̃nʉcõari, ĩ bojarore bajiro rĩne yirã ñato ĩna” yirã, Diore mʉare sẽnibosaja yʉa. 10 Mʉa tʉjʉ ejacõari, tud'igʉre bajiro mʉare gotirʉabecʉ ñari, yʉ varoto rĩjoro papera ucacõari, mʉare cõaja yʉ. Mani ʉjʉ, “Yʉ yere ajicõari, sʉtiritiato” yigʉ me, yʉre cõacami. “Tire ajivariquẽnato” yigʉjʉa, yʉre cõacami.
11 Yʉ mairã, to cõrone mʉare yʉ gotimasiosere ucaja yʉ. Tire ajitirʉ̃nʉña. Cristo ĩ bojarore bajiro rĩne yirũgũña mʉa. Sĩgʉ̃re bajiro tʉoĩacõari, quẽnaro ñaña mʉa. To bajiro mʉa bajijama, mʉa rãca ñacõa ñarũgũrʉcʉmi Dios. Ĩ ñaami ĩ masisere ʉjogʉ, “Gãmerã maicõari, quẽnaro ñato” yigʉ. 12 Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, mʉa rẽjajama, quẽnaro variquẽnase rãca gãmerã sẽnima. 13 Adoana Cristore ajitirʉ̃nʉrã, “Quẽnato”, mʉare yicõaama ĩna.
14 Mani ʉjʉ, Jesucristo, quẽnasere mʉare cõarũgũato. Mʉare ĩamaiato Dios. To yicõari, Esp'iritu Santo, mʉa jediro rãca ñacõa ñarũgũato.
To cõro ñaja.