Segunda carta de
SAN PEDRO
1
Cristore ajitirʉ̃nʉrãre Pedro ĩ ucacõare queti
¿Ñati mʉa, Jesucristore ajitirʉ̃nʉrã? Yʉ ñaja Pedro, adi quetire mʉare ucacõagʉ̃. Jesucristo ĩ bojasere yigʉ ñaja yʉ. Ĩ macʉ ĩ rijabosare sʉori quẽnaro Dios ĩ yise quetire “Gãjerãre gotimasiocudirʉcʉja mʉ” yigʉ, yʉre cũcami. Jesucristone ñaami Dios, mani rʉ̃cʉbʉogʉ, rojose mani yise vaja manire rijabosar'i. “To bajiro ĩ bajire ñajare, quẽnaro yirʉcʉmi Dios” yitʉoĩarã ñaro cõrone, quẽnaro yiecorona ñaja mani. Mʉare quẽnarotigʉ, Diore, to yicõari, Jesús mani ʉjʉre quẽne, ado bajise mʉare sẽnibosaja yʉ: “Bʉtobʉsa mʉa ocare ajimasicõari, quẽnaro ĩna ñarotire yirã, ĩnare ejarẽmorũgũña”, mʉare yisẽnibosaja yʉ.
Ĩ yarã ñacõari, ĩ bojarore bajiro quẽnase rĩne mani yimasirotire yigʉ, manire beseyumi Cristo. Masijeogʉ ñari, ĩre mani ajitirʉ̃nʉjama, manire quẽnaro ejarẽmorʉcʉmi.
To bajiri, masijeogʉ ñari, “Quẽnaro yirʉcʉja” ĩ yicũmasiriarore bajiro manire yiyumi. To bajiro ĩ yiroti jairo vaja cʉtire bajiro bajise ñañuja. Ti sʉori rojose mani tʉoĩasere “Yitʉjato” yigʉ, manire yiyumi, ĩre bajiro yirã mani ñarotire yigʉ.
To bajiri, quẽnaro manire ĩ yire ñajare, ĩre ajitirʉ̃nʉrã ñari, mʉa yimasiro cõro quẽnasere yirũgũña, “Diore quẽnabʉsaro masito mani” yirã. Rojose yirʉaboarine, tire yibeticõari, Dios ĩ bojarore bajirojʉa yirã, rojose tãmʉoboarine, quẽnaro yicõa ñarũgũroti ñaja. To yicõari, gãjerã Cristore ajitirʉ̃nʉrãre, ĩre ajitirʉ̃nʉmenare quẽne mairũgũroti ñaja.
Ti vãme jedirore yirã ñacõari, bʉtobʉsa mʉa yirũtu vajama, Jesucristo mani ʉjʉre quẽnaro masirã ñarʉarãja mʉa. Ĩre quẽnaro masirã mʉa ñajama, ĩ bojasere quẽnaro yirʉarãja. To bajiro mʉa yibetijama, ĩre masirã ñaboarine, ĩre ejarẽmomenare bajiro bajirãja mʉa. Ti vãme jedirore yimena, Dios ĩ bojasere quẽnaro ajimasimena ñarãma. To bajicõari, “Rojose yʉ yisere masirioyumi”, yimasiriticoaborãma. 10 To bajiri, ĩnare bajiro bajibesa mʉa. Ado bajirojʉa yirũgũña: “Cristo yarã ñato” yigʉ, Dios beseriarã ñari, mʉa yimasiro cõro ñajediro yirũgũña. To bajiro mʉa yijama, Cristore ajitirʉ̃nʉ tʉjabetirʉarãja. 11 To bajicõari, mʉa rijato berojʉ, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ mʉa vaborotire mʉare yirẽtobosagʉ, õ vecajʉ ĩ rotiñarojʉ variquẽnase rãca mʉa ejarotire yigʉ yirʉcʉmi mani ʉjʉ, Jesucristo.
12 Mʉare yʉ gotisere masirã ñari, quẽnaro yirũgũrãja mʉa. Tire mʉa masiboajaquẽne, mʉare goticõa ñarʉcʉja yʉ, “Masiritiroma” yigʉ. Gãjerã socabeti quetire mʉare ĩna gotiriaro bero ti ñaboajaquẽne, mʉare goticõa ñarʉcʉja yʉ.
13 Yʉ catiñaro cõro mʉare gotimasiocõa ñarʉcʉja yʉ. To bajiri, yʉ gotisere quẽnaro mʉa ajisere bojaja yʉ. 14-15 “Jesucristo mani ʉjʉ, ‘Yoaro me rijacoarʉcʉja mʉ’ yʉre ĩ yigoticatore bajiro bajirʉaroja” yitʉoĩagʉ̃ ñari, yʉ rijato berojʉ ti vãmere mʉa masiritibetirotire yigʉ, yʉ yimasiro cõro mʉare gotimasiorũgũrʉcʉja yʉ.
“Jesucristo ĩ masise rãca ĩ yiĩocatire ĩacana ñari, ‘Ñamasugʉ̃ ñaami’ ĩre yimasiaja yʉa”, Pedro ĩ yire queti
16 “Mani ʉjʉ Jesucristo, masigʉ̃ ñaami. Adi macarʉcʉrojʉ tudiejarʉcʉmi”, mʉare yigoticajʉ yʉa. “Masirẽtogʉ̃ ñaami Cristo”, mʉare yicajʉ yʉa. Yʉa masune tʉoĩacõari me, mʉare goticajʉ. Cristore ĩre ĩacana ñari, mʉare goticajʉ. 17 Mani jacʉ Dios, Cristore quẽnaro ĩ yirʉ̃cʉbʉocatire, to yicõari, “ ‘Ñamasugʉ̃ ñaami’ yimasiato” yigʉ, Cristo ĩ godovedicatire yʉare ĩocami Dios. To yigʉne, ado bajise yʉare yi ocaruyucami: “Ãnine ñaami yʉ macʉ, yʉ maigʉ̃. Ĩre bʉto ĩavariquẽnaja yʉ”, yʉare yi ocaruyucami. 18 To bajise Dios ĩ ocaruyucatire, buro joejʉ Cristo rãca ñarã, ajicajʉ yʉa.a Mt 17.1-5, Mr 9.2-7, Lc 9.28-35.
19 Diore gotirẽtobosamasiriarã Cristo ĩ bajirotire ĩna gotimasiriarore bajiro bajicajʉ. Mʉa quẽne yʉa gotimasiosere ajicõari, “Socabeti ñaja”, yimasicajʉ mʉa. Tirʉ̃mʉjʉ quẽnase queti Diore gotirẽtobosarimasa ĩna ucamasirema, rẽtiarojʉre mani sĩabusuorore bajiro bajise ñañuja. Yʉa gotimasiose quẽnaro mʉa buejama, Cristo ĩ tudiejarirʉ̃mʉ, ĩ ejarẽmose rãca mʉa masiojeobetire quẽnaro masijeocõarʉarãja mʉa. 20-21 Dios ocare masa ĩna ucamasirere mʉa buejama, ado bajise ñamasusere quẽnaro masiña: Diore gotirẽtobosariarã, ĩna masune tʉoĩamasicõari, ucabetimasiñujarã ĩna. Esp'iritu Santo ĩna masirotire ĩ ĩsise sʉori ucamasiñujarã.

a1:18 Mt 17.1-5, Mr 9.2-7, Lc 9.28-35.