Segunda carta de San Pablo a
TIMOTEO
1
Timoteore, Pablo ĩ quẽnaroticõare queti
1-2 ¿Ñaboati mʉ, Timoteo? Yʉ ñaja Pablo vãme cʉtigʉ, adi quetire mʉre ucacõagʉ̃. Yʉ macʉre bajiro yʉ maigʉ̃ mʉ ñajare “macʉ” mʉre yaja yʉ. Mʉre quẽnarotigʉ, mani jacʉ Diore, to yicõari, mani ʉjʉ Jesucristore quẽne, ado bajise mʉre sẽnibosaja yʉ: “Quẽnaro mʉa rãca ĩ ñarotire yirã ĩre ejarẽmoña”, mʉre yisẽnibosaja yʉ.
“ ‘ “Manire rijabosayumi Jesucristo” yirãre ĩna rijato berojʉ tudirijabeticõato’ yigʉ, yʉ catisere ĩnare ĩsirʉcʉja”, yicũmasiñumi Dios. To bajiro ĩ yicũmasire ti ñajare, “Ti quetire Jesucristore gotibosagʉ, to bajise gotimasiocudirʉcʉja mʉ”, yicõañumi Dios, yʉre.
“Jesucristo ĩ bajirere masare gotimasio tʉjabesa”, Pablo ĩ yire
Yʉ ñicʉa Diore ĩna rʉ̃cʉbʉomasiriarore bajirone ĩre rʉ̃cʉbʉoaja yʉ quẽne. Ʉ̃mʉare, ñamire quẽne ĩre yʉ sẽnijama, “Dios ĩ ejarẽmojare, ĩre quẽnaro ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñacami Timoteo” yimasigʉ̃ ñari, “Quẽnaro yaja mʉ”, ĩre yivariquẽnarũgũaja yʉ. To bajiro yʉ yijama, mʉre yʉ vadiveocatirʉ̃mʉ mʉ oticatire tʉoĩacõari, mʉre bʉto ĩarʉaja yʉ, mʉ rãca ñavariquẽnarʉ. Mʉ ñico Loida, mʉ jaco Eunice quẽne, Cristore mʉ ajitirʉ̃nʉroto rĩjorojʉne ĩre ajitirʉ̃nʉrã ñacama ĩna. “Ĩna ajitirʉ̃nʉcatore bajiro ĩ quẽne quẽnaro ajitirʉ̃nʉgʉ̃ ñacami” yitʉoĩacõari, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore ĩre yivariquẽnaja.a Hch 16.1.
To bajiro mʉre yitʉoĩagʉ̃ ñari, ado bajise mʉ tuditʉoĩarotire bojaja yʉ: Mʉre yʉ ãmo ñujeorone, “Adi ñaja mʉ moaroti Dios ĩ cũre” Diore yʉ yigotibosarone, quẽnaro mʉ yirotire mʉre ʉjoyumi Dios. To bajiro mʉre ĩ yire ti ñajare, tire masiritibecʉne, mʉ yimasiro cõro variquẽnase rãca quẽnaro yicõa ñarʉcʉja mʉ. Mani tʉoĩabojonerotire yigʉ me manire ʉjoyumi Dios. Ado bajirojʉa mani yirotire yigʉ manire ʉjoyumi: Jesús ĩ bajirere mani gotijama, gotigüibetirotire, masare mani mairotire, to yicõari rojosere yirʉaboarine, tire mani yibetirotire yigʉ, manire ʉjoyumi Dios. To bajiri, mani ʉjʉ Cristo ĩ bajirere gotigüibesa. Cristo ĩ bojasere yigʉ ñari, tubibe ecocajʉ yʉ quẽne. “Cristo sʉorine tubibe ecoyumi Pablo” yigüibecʉne, ado bajirojʉa tʉoĩaña mʉ: “Cristo ĩ bojasere yigʉ ñari, Pablo rojose ĩ tãmʉorore bajiro tãmʉoroti ti ñaboajaquẽne, Cristo sʉori quẽnaro Dios ĩ yise quetire ĩ ejarẽmose rãca gotimasiocõa ñarʉcʉja yʉ”, yitʉoĩaña. Cristo ĩ rijabosare sʉorine, “Rojose mana ñaama”, manire yiĩañumi Dios. To yicõari, “Yʉ yarã ñari, quẽnaro yirã ñaña”, manire yiyumi. Adi macarʉcʉro ĩ rujeoroto rĩjorojʉne, “Ĩnare mairʉcʉja” yimasir'i ñari, quẽnase mani yibetiboajaquẽne, “Rojose mana ñaama”, manire yiĩañumi Dios. 10 “Ĩnare mairʉcʉja yʉ” ĩ yiriarore bajirone yigʉ ñari, adigodojʉ Jesucristore cõañumi, manire ĩ rijabosarotire yigʉ. To bajiri Dios manire ĩ yire sʉorine mani masibetiborotire, “Manire bʉto maiami Dios”, yimasiaja mani. To yicõari, “Jesucristo manire rijabosayumi” mani yitʉoĩajama, mani rijato berojʉ “Tudirijabeticõato” yigʉ, Dios ĩ catisere manire ĩ ĩsire quetire ajirã ñari, mani bajirotire güibeaja mani.
11 “Ti quetire ajitirʉ̃nʉato masa” yigʉ, gotimasiocudirocʉre yʉre cõañumi Dios. 12 To bajiri, ĩ bojarore bajiro gotimasiocudigʉ ñari, tubibe ecocõari, rojose tãmʉoaja yʉ. To bajiro bajigʉ ñaboarine, yʉre ejarẽmogʉ̃re Cristore quẽnaro masigʉ̃ ñari, ti quetire gotigüibeaja yʉ. To bajiri, “Yʉre ĩna sĩaboajaquẽne, Cristore ajitirʉ̃nʉrãjʉama, quẽnaro yʉ gotimasiorore bajirone ‘Gotimasiocõa ñato’ yigʉ, mʉare ejarẽmocõa ñarʉcʉmi”, ĩre yimasiaja yʉ. To bajiro ĩ yirã ñari, Jesucristo ĩ tudiejajaquẽne, gotimasiocõa ñarʉarãma.
13 To bajiri, mʉre yʉ gotimasiocatire bajirone gotimasiocõa ñaña. To bajiro mʉ yijama, “Jesucristore ajitirʉ̃nʉrãre manire maiami Dios” yimasigʉ̃ ñari, “Manire ĩ mairore bajirone ĩnare quẽne yʉ mairotire yigʉ ejarẽmorʉcʉmi” yitʉoĩacõari, mʉ gotimasiorãre ĩnare maiña. 14 Dios ĩ ejarẽmose rãca tʉoĩacõari, “Cristo sʉorine quẽnaro Dios ĩ yise quetire gotimasiorocʉ ñaja yʉ”, yicajʉ mʉ. To bajiri, “Quẽnaro gotimasioato” yigʉ, Esp'iritu Santo ĩ ejarẽmose rãca mʉ yimasiro cõro yirũgũña. Gãjerã mʉ gotimasiorore bajiro me ĩna gotijama, “Bajibeaja. Ado bajirojʉa bajiaja”, ĩnare yigotirʉcʉja mʉ.
15 Asia sitajʉ vadiriarã Cristore ajitirʉ̃nʉrã, yʉ babarã ñaboacana yʉ tʉjʉ vadiboarine, ejadimenane, tudicoarere jẽre masigʉ̃ja mʉ. Ĩna ñañuma Figelo, Hermógenes, to yicõari gãjerã quẽne. 16-18 To bajiro ĩna bajiboajaquẽne, Ones'iforo vãme cʉtigʉjʉama, “Yʉ baba ñacami Pablo” yitʉoĩagüibecʉ ñari, tubibe ecocõari yʉ ñarimacare ejacõagʉ̃jʉma, macasʉoasumi, yʉre bʉjacõarijʉ “Tʉjagʉsa” yigʉ. Yʉre bʉjacõari, cojoji me quẽnaro yʉre ĩ yijare, variquẽnacajʉ yʉ. Ĩ ñarimaca Efeso vãme cʉti macajʉ yʉ ejajaquẽne, quẽnaro yʉre ejarẽmorũgũcami. Tire masigʉ̃ja mʉ. To bajiro yicacʉ ĩ ñajare, “Ĩ ya vianare ĩamaicõari, quẽnaro yiba mʉ, masare mʉ beserirʉ̃mʉ ti ejaro”, ĩre yisẽniĩaja yʉ, mani ʉjʉre.

a1:5 Hch 16.1.