2
“Quẽnaro mani ñarotire yigʉ, josari moarũgũgʉ̃mi Pablo” mʉa yisere bojaja yʉ. Laodicea macana, to yicõari gãjerã yʉre ĩabetiriarã Cristore ajitirʉ̃nʉrã, to bajise ĩna yisere bojaja yʉ. Ado bajiro quẽnaro mʉa ñarotire yigʉ, josari moarũgũaja yʉ: Cristore mʉa tʉoĩavariquẽnarotire, quẽnabʉsaro mʉa gãmerã mairũtuarotire, to yicõari, Cristo ocare quẽnaro ajimasirotire yigʉ yaja. To bajiro mʉa bajijama, masa ĩna masibeticatire, “Yʉ yarã masiato” yigʉ, Dios ĩ yisere quẽnaro masirʉarãja mʉa. To bajiro yʉ yijama, “Cristore quẽnaro masirʉarãja mʉa” yigʉ yaja. Cristo yarã rĩne ñaama, “Ti oca, masa ĩna masibeticatire ñamasusere masiato” yigʉ, Dios ĩ yirã. “Quẽnaro gotitorãre ajitirʉ̃nʉrobe” yigʉ, tire mʉare gotibʉ yʉ. Mʉa rãca ñabetiboarine, mʉa rãca ñagʉ̃re bajiro tʉoĩaja yʉ. “Quẽnaro ñacõari, Cristore ajitirʉ̃nʉcõa ñarãma” mʉare yitʉoĩacõari, bʉto variquẽnaja yʉ.
“ ‘Jesucristo, yʉ ʉjʉ ñaami’ yiriarã ñari, ĩ bojarore bajiro rĩne yirũgũroti ñaja mʉare”, Pablo ĩ yire queti
“Jesucristo, yʉ ʉjʉ ñaami” yiriarã ñari, ĩ bojarore bajiro rĩne yicõa ñaroti ñaja mʉare. Mʉa yirotire masirʉarã, ĩre sẽnirũgũrʉarãja. To yicõari, Epafras mʉare ĩ gotimasioriarore bajirone Cristore quẽnabʉsaro ajitirʉ̃nʉrʉarãja mʉa. To yicõari, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore ĩre yivariquẽnarũgũrʉarãja.
To bajiri, gãjerã ricati gotimasiorã, “Cristore bajiro bajirã ñarãma gãjerã” ĩna yisocasere ajibesa mʉa. Cristo ye me ñaja ti. Ĩna ñicʉa ĩna tʉoĩamasiriarore bajiro tʉoĩacõari gotirã yama.
Gãjerã manama. Cristo sĩgʉ̃ne ñaami jediro Dios ye cʉogʉ. Manire bajiro rujʉ cʉtiboarine, Dione ñañumi Cristo. 10 Ĩ rotijama, ñimʉjʉa ĩre cʉdibecʉ magʉ̃mi. To bajiri, Cristo yarã ñari, jediro ñamasuse cʉorã ñaja mʉa. Disejʉa rʉyabeaja mʉare quẽne. 11 Circuncisión ĩna yiecorijʉne, “Dios rĩare bajiro bajirã ñacoajʉ mani” yitʉoĩarã ñari, tire yirũgũrãma jud'io masa. To bajiro ĩna yiboase, mani rujʉaye ti ñajare, Dios ĩ ĩajama, vaja maja ti. Mʉajʉarema, Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉsʉorone, mʉare ejarẽmoñumi, “Yʉ yarã ñacõari, rojose yirʉa tʉoĩabeticõato” yigʉ. 12 Mani bautizaecojama, Jesucristo rãca rijariarãre bajiro bajiyuja mani. To bajicõari, “Jesucristo ĩ yuje ecoro bero, ĩ masise rãca ĩre tudicatioyumi Dios” yitʉoĩariarã ñari, Cristo rãca tudicatirãre bajiro bajiyuja mani. To bajiriarã ñari, Jesucristo ĩ ejarẽmose rãca Dios ĩ bojarore bajiro yirã ñaja mani. 13 Tirʉ̃mʉjʉ rojose yiriarã ñari, Dios yarã me ñariarãja mʉa maji. To bajiro bajiriarã mʉa ñaboajaquẽne, rojose mʉa yirere masiriocõari, “Cristo ĩ ejarẽmose rãca yʉ bojarore bajiro yirã ñato” yigʉ mʉare yiyumi Dios. 14 Rĩjorojʉma Dios ĩ rotimasirere cʉdijeobetiriarã mani ñajare, rojose tãmʉorona ñañuja mani maji. To bajiro mani bajiroti ti ñajare, yucʉ́tẽrojʉ ĩ macʉre rijarotiyuju Dios, “Rojose ĩna yise vaja, ĩnare vaja yibosato” yigʉ. To bajiri ĩ rijabosare sʉorine rojose mani yisere masiriojeocõañuju Dios. 15 To bajiro Cristo ĩ rijabosare sʉorine vãtia rojose yirotirã, ĩna rotimasiboariarore bajiro, “Rotimasibeticõato” yigʉ yiyumi Dios.
“Dios ĩ bojase rĩne mʉa yijama, quẽnaja”, Pablo ĩ yire queti
16 To bajiri, Cristo yarã ñari, Dios ĩ ĩavariquẽnarã ñaja mʉa. To bajiri, gãjerã socase gotirimasa ado bajise mʉare ĩna yisere ajibesa mʉa: “Ti ñaja babetiroti. Adi ñaja idibetiroti. Ñamiagʉ muiju ĩ roarirʉ̃mʉ beroagarʉ̃mʉ ñaja rʉ̃cʉbʉoriarʉ̃mʉ. Ʉsʉsãjariarʉ̃mʉre ado bajiro yirũgũroti ñaja”, mʉare yirãma ĩna. 17 To bajiro ĩna yise, Cristo ĩ rijabosaroto rĩjoro jud'io masare Dios roticũmasirejʉ ñañuja maji. To bajiboarine, adirʉ̃mʉrirema vaja maja ti. Cristo ĩ bojarore bajiro quẽnaro mani yisejʉa ñaja vaja cʉti. 18 “Ángel mesare yʉa yirʉ̃cʉbʉorore bajiro yirʉ̃cʉbʉomena mʉa ñajare, mʉare ĩavariquẽnabecʉmi Dios” ĩna yisere quẽne ajibesa mʉa. Ĩna masune tʉoĩaboarine, “Yʉa cãjiriarojʉ ĩacõari, quẽnaro Dios ĩ rotisere gotiaja yʉa”, yirã ñarãma. “Ñamasurã me ñaja yʉa” yigotiboarine, ĩna tʉoĩasejʉama, “Ñamasurã ñaja”, yitʉoĩaboarãma. 19 Cristore ajitirʉ̃nʉmena ñari, ĩ ye riojo gotirã me ñarãma. Cristo, sĩgʉ̃ne ñaami mani ʉjʉ. Dios ĩ bojarore bajiro manire ejarẽmorũgũami Cristo, bʉtobʉsa gãmerã ejarẽmocõari, ĩ bojarore bajiro yirã mani ñarotire yigʉ.
20 “Rojose yibeticõari, yʉ bojasejʉare yato” yigʉ, ĩre ajitirʉ̃nʉronare manire rijabosayumi Cristo. To bajiro ĩ bajire ti ñaboajaquẽne, ¿no yirã Cristore ajitirʉ̃nʉmena ĩna gotisere ajirʉ̃cʉbʉoati mʉa? 21 “Tire moaĩabesa Tire babesa” ĩna yirotisere ajirʉ̃cʉbʉobesa mʉa. 22 Jedise ñaja bare. To bajicõari, mʉare ĩna rotise, Dios ye me ñaja. Masa ĩna masune tʉoĩacõari, ĩna gotimasiose ñaja. 23 Ĩna ajivariquẽnasere ĩna gotijama, tire ajicõari, “Quẽnaro gotimasiama”, yitʉoĩaboarãma sĩgʉ̃ri. To bajiro ĩna yiboajaquẽne, quẽnaro tʉoĩarã me ñarãma. Ado bajise ĩnare gotimasioboarãma ĩna: “Yʉa rʉ̃cʉbʉorãre mʉa quẽne mʉa rʉ̃cʉbʉojama, quẽnaja. ‘Masirã me ñaja’ mʉa yitʉoĩajama, quẽnaja. Mani rujʉre rojose mani yijama, quẽnaja. To bajiro mani yijama, rojose mani yisere yitʉjarʉarãja mani”, yitʉoĩaboarãma. To bajiro ĩna yiboase socase ñaja.