3
Cristore ĩna sĩaboajaquẽne ĩre catioyumi Dios. To bajiro ĩre yicõari, õ vecajʉ, “Yʉ rãca rotirʉcʉja mʉ”, ĩre yiyumi. Cristore mani ajitirʉ̃nʉroto rĩjoro, Diore masimena ñari, rojose yirã ñañuja mani maji. To bajiro mani yirũgũboarere yitʉjacõari, Cristore mani ajitirʉ̃nʉsʉoriarʉ̃mʉne, “Yʉ tʉjʉ varʉarãma”, manire yiyumi Dios. To bajiri, quẽnaro manire ĩ yirotire tʉoĩarũgũroti ñaja. Adigodoaye rojose tʉoĩamenane, Dios yejʉare tʉoĩarũgũroti ñaja. 3-4 Rojose mʉa yirũgũrere yitʉjacõari, Cristore ajitirʉ̃nʉrã mʉa ñajare, “Ĩ rãca ñarũgũrʉarãja mʉa” Dios ĩ yiriarã ñañuja mʉa. To bajiri, rojose tʉoĩabetiroti ñaja. Cristo sʉorine mʉa rijato berojʉma “Tudirijabeticõato” yigʉ, Dios ĩ catisere ĩ ĩsiriarã ñaja mʉa. To bajiri mʉa rãca ñagʉ̃mi Cristo. To bajiro ĩ bajisere ĩamasibetiboarine, adigodo ĩ tudiejaro, “Ñajediro ʉjʉ ñaami”, ĩre yirʉ̃cʉbʉorʉarãma masa ñajediro. To cõrojʉ mʉare quẽne ĩ rãca mʉa ñasere ĩacõari, “Ĩ yarã ñañuma”, mʉare yirʉ̃cʉbʉorʉarãma ĩna yuja.
“Rojose yibesa mʉa”, Pablo ĩ yire queti
Rojose mʉa yirũgũsere yitʉjaya mʉa. Manajo cʉtirã, manajʉ cʉtirã, manajo mana, manajʉ mana quẽne, gãjerã rãca ajeriarã cʉtibesa. Rojose yirʉa tʉoĩabesa. To yicõari, Diore mʉa mairo rẽtoro, gajeyeũnire maibesa. Diore mʉa mairo rẽtoro, gajeyeũnire mʉa maijama, Diore rʉ̃cʉbʉorã me yirãja mʉa. Rojose yirãre Dios rojose ĩnare ĩ yiroti ti ñajare, rojose yibesa mʉa. Tirʉ̃mʉjʉ rojose yimasiriarãja mʉa maji. Adirʉ̃mʉrirema ñajediro rojose mʉa yirũgũrere to cõrone tire yitʉjaya. Gãjerã rojose mʉare ĩna yiboajaquẽne, jũnisinibesa mʉa. Gãjerãre ĩatebesa. Gãjerãre rojose ñagõmacabesa. 9-10 Mʉa socarũgũriarore bajiro socabesa mʉa. Cristore mʉa ajitirʉ̃nʉsʉorone, mʉare ejarẽmosʉoyumi. To bajicõari, quẽnabʉsaro Diore mʉa masirotire yigʉ, mʉa rãca ñacõa ñagʉ̃mi. To bajiri ñajediro rojose yibetiroti ñaja. 11 To bajiro ti bajijare, jud'io masa mʉa ñajama, mʉa ñabetijaquẽne, no yibeaja. Circuncisión yiriarã mʉa ñajama, mʉa ñabetijaquẽne, no yibeaja. Gãjerã masa ñaboarine, mʉa rãcana yere ajimasirã mʉa ñajama, mʉa ñabetijaquẽne, no yibeaja. Moabosarimasa mʉa ñajama, mʉa ñabetijaquẽne, no yibeaja. Cristo ñaami mani jediro ʉjʉ. Manire ejacõari, mani rãca ĩ ñase rĩne ñaja ñamasusema.
12 “Yʉ yarã ñaña mʉa” yigʉ, Dios ĩ beseriarã ñarãja mʉa quẽne. To bajiri ĩ ĩamairã ñarãja mʉa. To bajiro bajirã ñari, gãmerã ĩamaicõari, quẽnaro yirũgũroti ñaja mʉare. “Yʉ rẽtoro ñamasurã ñaama”, gãjerãre yirʉ̃cʉbʉorũgũroti ñaja. Gãjerã mʉare rojose ĩna yiboajaquẽne, ĩnare jũnisinibetiroti ñaja mʉare. 13 Ĩnare jũnisinibeticõari, rojose mʉare ĩna yisere masiriorʉarãja mʉa. Mani ʉjʉ rojose mʉa yisere ĩ masirioriarore bajirone rojose mʉare yirãre masirioya mʉa quẽne. 14 Ti jediro yiroti ti ñaboajaquẽne, rẽtoro ñamasuse ñaja gãmerã ĩamaire. Mʉa gãmerã ĩamaijama, Dios ĩ bojarore bajiro yirã, quẽnaro ñarũgũrʉarãja mʉa. 15 Cristo sʉorine quẽnaro ñarã ñari, mʉa yirotire tʉoĩacõari, “To bajiro yʉ yijama, ĩna rãca quẽnaro ñacõarʉcʉja” yimasicõari rĩne, yirʉarãja mʉa. Quẽnaro mʉa ñarũgũsere Dios ĩ bojajare, to bajiro yirũgũrʉarãja mʉa. Ĩ sʉorine quẽnaro ñarã ñari, “Quẽnaro yaja mʉ”, Diore yirũgũrʉarãja mʉa.
16 Cristo ocare masirã ñari, quẽnaro tʉoĩacõari, tire gãmerã gotimasiorũgũrʉarãja mʉa, “Ti ocare bʉtobʉsa masirãsa mani” yirã. To yicõari, Dios ocare masa ĩna ucamasire basare, Diore tʉoĩarã basare quẽne, basaya mʉa. To bajiro mʉa yijama, mʉare quẽnaro Dios ĩ yisere tʉoĩacõari, bʉto variquẽnase rãca basarũgũrʉarãja. 17 To yicõari, tocãrãcajine mʉa gotijama, mʉa moajaquẽne, mani ʉjʉ Jesúre ajitirʉ̃nʉrã ñari, ĩ bojarore bajiro rĩne yirũgũrʉarãja mʉa. To yicõari, “Quẽnaro yaja mʉ”, mani jacʉ Diore yivariquẽnarũgũrʉarãja mʉa.
Cristore ajitirʉ̃nʉrã mani bajise queti
18 Rõmiare, manajʉa cʉtirãre, mʉare gotigʉ yaja yʉ. Cristore ajitirʉ̃nʉrã ñari, mʉa manajʉare quẽnaro ajirʉ̃cʉbʉorũgũña. 19 Ʉ̃mʉajʉare, mʉare quẽne gotigʉ yaja yʉ. Mʉa manajoare quẽnaro maiña. To yicõari, quẽnaro ĩnare gotiya.
20 Rĩamasajʉare, ado bajise mʉare quẽne gotiaja yʉ: Tocãrãcajine mʉa jacʉa ĩna rotirore bajirone cʉdirũgũrʉarãja mʉa. To bajiro mʉa yisere ĩacõari, variquẽnarʉcʉmi mani ʉjʉ. 21 Ĩna jacʉajʉare, mʉare quẽne gotigʉ yaja yʉ. Mʉa rĩare tud'ibesa, “Ajisʉtiriticõari, quẽnasere yitʉjaroma” yirã.
22 Moabosarimasare, mʉare quẽne gotigʉ yaja yʉ. Cojoji rʉyabeto variquẽnase rãca mʉare moare rotirãre quẽnaro cʉdiya mʉa. “Manire moare rotirã ĩna ĩaro rĩne quẽnaro moarʉarãja, ‘Manire ĩavariquẽnato’ yirã”, yitʉoĩabetirʉarãja mʉa. Ĩna ĩaro, ĩna ĩabeto quẽne, quẽnaro ĩnare moabosarũgũrʉarãja mʉa, “Ĩnare quẽnaro mani moabosabetijama, rẽtoro masigʉ̃, mani ʉjʉ, Cristo, manire ĩavariquẽnabecʉmi” yitʉoĩa güirã ñari. 23 Mʉa yimasiro cõro Cristore mʉa moabosarore bajirone mʉare rotirãre quẽnaro ĩnare moabosarʉarãja mʉa. 24 Cristo sĩgʉ̃ne ñaami mani ʉjʉ ñamasugʉ̃. To bajiri, ñajediro ĩ bojarore bajiro yirũgũroti ñaja manire. To bajiro tʉoĩacõari, mani moajama, ĩre moabosarã yirãja mani. Tire masiritibesa. Mani ʉjʉ ñari, ĩ gotiriarore bajirone quẽnaro manire vaja yirʉcʉmi. Ti ñaja ĩ ñarojʉ ejacõari, gãjerã ĩre ajitirʉ̃nʉrã rãca quẽnamasuse manire ĩ ĩsiroti. 25 To bajiboarine rojose mʉa yirũgũjama, rojose mʉare yirʉcʉmi Dios. To bajiri, “Ãnoama rojose yirã ĩna ñaboajaquẽne, quẽnaro ĩnare yirʉcʉja yʉ”, yigʉ me ñaami.