4
Moarimasa ʉjarãre, mʉare quẽne gotigʉ yaja yʉ. Mʉare moabosarimasare quẽnaro ĩnare yiya. Sĩgʉ̃ne ñaami mani ʉjʉ ñamasugʉ̃, mʉare moabosarimasare, to yicõari mʉare quẽne rotigʉ. Ĩne ñaami mʉa yise jedirore sẽniĩarocʉ.
Mʉa jedirore gotigʉ yaja yʉ. Tocãrãcarʉ̃mʉne Diore sẽnirũgũroti ñaja. To yicõari, ĩ yirẽmosere masicõari, “Quẽnaro yaja mʉ”, yirũgũroti ñaja. Yʉare quẽne ado bajiro sẽnibosarũgũña mʉa: “ ‘Cristo oca masa ĩna masibeticatire Pablo mesa gãjerãre gotimasiocudiato’ yigʉ, ĩnare ejarẽmoña mʉ”, ĩre yisẽnirũgũña mʉa. Tire gotimasiogʉ̃ ñari, tubibe ecoaja yʉ. Quẽnaro riojo yʉ gotimasiorotire yirã, Diore sẽnirũgũña mʉa. To bajirone yicõa ñaroti ñaja yʉre.
Cristore ajitirʉ̃nʉmena rãca mʉa ñajama, quẽnaro ñaña mʉa. To bajiñarã, cojorʉ̃mʉ gotimenane, ñabesa. Tocãrãcarʉ̃mʉ Cristo ocare ĩnare gotimasiocõa ñaña. Ĩnare mʉa gotijama, quẽnaro tʉoĩacõari, gotiya. To bajiro yicõari, mʉare ĩna sẽniĩajama, quẽnaro cʉdimasirʉarãja mʉa.
Pablo ĩ gotitʉsare queti
Adojʉ yʉ rãcagʉ, mani maigʉ̃, T'iquico vãme cʉtigʉ ñaami. Mʉa tʉjʉ ĩre cõagʉ̃ yaja yʉ. Tojʉre ejacõari, yʉ bajise queti mʉare gotirʉcʉmi. Yʉre quẽnaro ejarẽmorũgũgʉ̃, to yicõari, mani ʉjʉ ĩ bojasere yigʉ ñaami. To bajiro yigʉ ĩ ñajare, mʉa tʉjʉ ĩre varotibʉ yʉ. Tojʉ ejacõari, yʉa bajise quetire gotirʉcʉmi. Tire ajivariquẽnarʉarãja mʉa. Ĩ rãca, mani maigʉ̃, Onésimo vãme cʉtigʉ mʉa ya macagʉre quẽne, varotibʉ yʉ. Quẽnaro yʉare ejarẽmorũgũmi ĩ quẽne. Ĩ rãca ñacõari, yʉa bajirũgũse jedirore gotirʉarãma.
10 Adojʉ tubiberiavijʉ yʉ rãca ñagʉ̃ Aristarco vãme cʉtigʉ, mʉare quẽnarotiami. Bernabé tẽñʉ, Marcos vãme cʉtigʉ quẽne mʉare quẽnarotiami. “Mʉa tʉjʉ ĩ ejacoajama, ĩre quẽnaro yiba”, mʉare yiucacõacajʉ yʉ, jẽre. 11 Jesús Justo vãme cʉtigʉ quẽne mʉare quẽnarotiami. Jud'io masa vatoajʉre adocãrãcʉne ñaama, yʉ yarã, “Rotimʉorʉ̃gõrʉcʉmi” yigʉ, Dios ĩ cõar'i, Cristo ocare yʉ rãca gotimasiocudirã. Yʉre bʉto ejarẽmorũgũama. 12 Mʉa ya macagʉ, Cristo ĩ bojasere yigʉ, Epafras vãme cʉtigʉ quẽne, mʉare quẽnarotiami. Diore ajitirʉ̃nʉ tʉjabeticõari, Dios ĩ bojarore bajiro rĩne mʉa yirotire yigʉ, cojoji me Diore mʉare sẽnibosarũgũami. 13 Mʉare, mʉa tʉanare quẽne, Laodicea macanare, Hierápolis macanare quẽne bʉto tʉoĩamaigʉ̃ ñari, to bajiro mʉare sẽnibosarũgũami. To bajiro ĩ yirũgũsere ĩagʉ̃ ñari, mʉare gotiaja yʉ. 14 Ʉco yirimasʉ, Lucas vãme cʉtigʉ, yʉa maigʉ̃ quẽne, mʉare quẽnarotiami. Demas vãme cʉtigʉ quẽne, to bajirone yami.
15 Cristore ajitirʉ̃nʉrã, Laodicea macana, “Quẽnato ĩna”, yaja yʉ. Ninfa vãme cʉtigore quẽne “Quẽnato”, yaja. Cristore ajitirʉ̃nʉcõari, so ya vijʉ rẽjarũgũrãre quẽne, “Quẽnato”, yaja yʉ. 16 Adi papera rãca mʉare yʉ gotisere mʉa ĩajeoro bero, Laodicea macana Cristore ajitirʉ̃nʉrãre ĩsirã vaja mʉa, “Ĩna quẽne ĩato” yirã. To yicõari, ĩnare yʉ papera cõacatijʉare juacõari, ĩama mʉa quẽne. 17 Arquipo vãme cʉtigʉre ado bajiro ĩre gotiya: “Mani ʉjʉ Jesucristo mʉre ĩ rotirere quẽnaro yijeoroti ñaja”, ĩre yigotiya.
18 Yʉ Pablo, yʉ masune, “Quẽnato”, mʉare yiucacõaja yʉ. Adojʉ yʉ tubibe ecosere masiritibeticõari, Diore yʉre sẽnibosarũgũña mʉa. Yʉ quẽne, Diore sẽnigʉ̃, ado bajiro mʉare sẽnibosaja yʉ: “Quẽnase ĩnare cõarũgũña mʉ”, ĩre yisẽniaja yʉ.
To cõro ñaja.