5
Paperajotire sʉoñiarere jãnerocʉre, quẽnase rĩne yigʉre, ĩna bʉjare queti
To bajiro ĩna yicatire yʉ ajiro bero, ʉjʉ ya cũmurojʉ rujigʉ ĩ ãmo riojojacatʉa papera tũnariajoti ĩ cʉosere ĩacajʉ yʉ. Tijoti totijʉ, joejʉa quẽne ucare ñacajʉ. To bajicõari, cojomo cõro jʉa jẽnituaro sʉoñiare ñacajʉ, tijotijʉre. To ĩ bajirone, sĩgʉ̃ ángel, gãjerã ángel mesa rẽtoro tutuagʉ, ado bajise ruyugoaro sẽniĩacami:
—¿Nijʉa ñarojari, tijotire sʉoñiarere jãnecõari, ti ucare manire ĩagotirocʉ, Dios ĩ ĩavariquẽnarocʉ? —yisẽniĩaboacami.
3-4 To bajiro ĩ yisẽniĩaboajaquẽne, õ vecana, adi macarʉcʉroana, adi sita ẽñerocana quẽne, sĩgʉ̃jʉama tijotire sʉoñiarere jãnerocʉ Dios ĩ ĩavariquẽnagʉ̃ manicami. Ĩ manijare, bʉto oticajʉ yʉ. Yʉ otisere ĩacõari, sĩgʉ̃ bʉcʉ, ado bajiro yʉre goticami:
—To cõrone otiya. Adojʉa ĩaña. Adone ñaami sĩgʉ̃, vãtia ʉjʉ ĩ rotimasibecʉ. Vãtia ʉjʉ ĩ bojabeti ti ñaboajaquẽne, masa rojose ĩna yise vaja ĩnare vaja yibosagʉ, rijabosayumi. To bajicõari, rijacoaboarine, tudicatiyumi. Ʉjʉ ñamasugʉ̃, Judá ya jũnagʉ ñaami. Ʉjʉ David ñamasir'i jãnami ñaami. Tijoti cojomo cõro jʉa jẽnituarorãcaji sʉoñiarere jãnecõari, manire ĩ ĩagotisere Dios ĩ ĩavariquẽnarocʉ ñaami —yʉre yicami.
To ĩ yirone, bʉcʉrã vatoajʉ, to yicõari, ĩaĩañamana vatoajʉ, ʉjʉ ya cũmuro gʉdarecojʉ ñacami oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ. Cojomo cõro, jʉa jẽnituarorãca jotari cʉticami. Ĩ cajeari quẽne, to cõrone ñacajʉ. Tire ĩacõari, “Sĩgʉ̃ ñaboarine, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ñarãre bajiro bajigʉre, adi macarʉcʉro jedirojʉ Dios ĩ cõagʉ̃, Esp'iritu Santore cʉogʉ ñaami”, ĩre yiĩamasicajʉ. Ʉjʉ ya cũmuro rujigʉ riojojacatʉa ĩ cʉorijotire ãmicami. To ĩ yirone, babaricãrãcʉ ĩaĩañamana, to yicõari, veinticuatro ñarã bʉcʉrã quẽne, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ rĩjorojʉa muqueacama, ĩre rʉ̃cʉbʉorã. Ĩna jediro jabasariarorire arpa vãme cʉtiriaserire cʉocama. Orone quẽnoriabajarire quẽne cʉocama. Tibajarijʉ sʉtiquẽnase soemʉoroti jʉ̃mʉcõacajʉ. Sʉtiquẽnase ti buemʉja vase, masa, Dios yarã ĩre ĩna sẽnisere bajiro bajise ñacajʉ. 9-10 Ĩ rĩjorojʉa muquearãne, ado bajiro basacama ĩna, basaĩañamanire:
—Mʉre sĩañuma masa. To ĩna yirone, tocãrãca macanare, cojo masa jũna rʉyabeto, cojo oca rʉyabeto ñagõrãre, to yicõari, cojo sita rʉyabetoanare Satanás yarã ñaboarãre rijabosacõari, mʉ ri'i sʉori yʉare vaja yibosayuja mʉ, “Dios yarãjʉa ñato” yigʉ. To bajiro mʉ yire sʉorine paiare bajiro mʉ jacʉ, mani ʉjʉ ĩ bojasere yirã ñaja yʉa quẽne. To bajicõari, adi macarʉcʉroanare rotirʉarãja yʉa. Mʉ yire sʉorine to bajiro yʉa bajiroti ñajare, mʉne ñaja, tijoti sʉoñiare jãnecõari, ti ucare yʉare mʉ ĩagotisere Dios ĩ ĩavariquẽnagʉ̃ma —yibasacama, ĩ rĩjorojʉa muqueacana.
11 To ĩna yiro bero, ʉjʉ ya cũmuro tʉjʉ, babaricãrãcʉ ĩaĩañamana, to yicõari, veinticuatro ñarã bʉcʉrã ĩna ñaro sʉyarojʉajʉre ñacõari, basacama ángel mesa. Jãjarã masu ĩna ñajare, ĩnare cõĩajeobeticajʉ yʉ. 12 Ado bajise ruyugoaro basacama:
—Oveja macʉre bajiro rijabosacacʉ, ado bajiro bajigʉ mʉ ñajare, quẽnaro mʉre yirʉ̃cʉbʉo variquẽnaroti ñaja: Mʉ rotijama, mʉre cʉdirʉarãma ñajediro. Ñajediro cʉogʉ ñaja mʉ. Quẽnaro tʉoĩagʉ̃ ñaja mʉ. Rẽtoro masigʉ̃ ñaja mʉ. Rẽtoro ñamasugʉ̃, rẽtoro quẽnagʉ̃ ñaja mʉ. Quẽnaro mʉre yirʉ̃cʉbʉo variquẽnaroti ñaja —yibasacama ángel mesa.
13 To bajiro ĩna yisere ajicõari, õ vecana, adi macarʉcʉroana quẽne, adi sita ẽñerocana quẽne, moa riagariana quẽne, ñajedirone, ʉjʉ ya cũmuro rujigʉre, to yicõari, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉre quẽne quẽnaro ĩna yirʉ̃cʉbʉo basacatire ajicajʉ yʉ. Ado bajiro ĩnare yibasacama:
—Ado bajiro bajirã mʉa ñajare, quẽnaro mʉare yirʉ̃cʉbʉo variquẽnarũgũroti ñaja: Rẽtoro ñamasurã, rẽtoro quẽnarã ñaja mʉa. To bajicõari, rẽtoro masirã ñaja mʉa. To bajirã mʉa ñajare, mʉare quẽnaro yirʉ̃cʉbʉo variquẽnacõa ñaroti ñaja —yibasacama.
14 To bajiro yigajanorãne,
—To bajirone yirũgũroti ñaja —yicama babaricãrãcʉ ĩaĩañamana.
To ĩna yirone, ʉjʉ ya cũmuro rujigʉre, to yicõari, oveja macʉre bajiro rijabosacacʉre, ĩnare rʉ̃cʉbʉorã, muqueacama ĩna, veinticuatro ñarirãcʉ ñarã, bʉcʉrã.