4
Õ vecajʉ Diore rʉ̃cʉbʉoroti queti
To ĩ yiro bero, gajeye ado bajise yʉre bajiĩocajʉ: Õ vecajʉ, Dios ĩ ñarojʉ, jãnariasojere ĩacajʉ yʉ. To yʉ ĩamʉorone, jutiria trompeta vãme cʉtiare jutibʉsʉoriaro cõro bʉto, ado bajiro ocaruyucajʉ ti:
—Mʉjaaya. Bero bajiroti quetire mʉre ĩorʉcʉja yʉ —yʉre yi ocaruyucajʉ.
To bajiro ti yirone, Esp'iritu Santo sʉorine õ vecajʉ ejagʉre bajiro ĩacajʉ yʉ. Tojʉ sĩgʉ̃, rotigʉ ĩ rujiri cũmurore rujicami. Ĩ rioga, bʉto yaacajʉ. Gʉ̃ta quẽnase, jaspe vãme cʉtise, to yicõari, gaje gʉ̃ta, cornalina vãme cʉtise ti yaarore bajiro yaacajʉ. Ĩ rujiro tʉjʉ buerimamʉre bajiriberua ñacajʉ. Gajea gʉ̃ta, esmeralda vãme cʉtise ti yaarore bajiro yaacajʉ tiberua. Ĩ rujiro tʉjʉ veinticuatro cũmurori, ʉjarã ya cũmurori ñagãnibiacajʉ. Ti cũmurorijʉre bʉcʉrã rujicama. Botise sudi sãñarã ñacama ĩna. To bajicõari, oro bedori jeocama.b Bʉcʉrãre ti gotijama, Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarãre gotiaja. Ĩna vatoagʉ ʉjʉ ñamasugʉ̃ ĩ rujiri cũmurojʉne bʉjo ĩ yabese budicajʉ. To bajicõari, bʉjo ĩ jaro, ti bʉsʉrore bajiro bʉsʉcajʉ. Ĩ rujiri cũmuro rĩjorojʉa cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ jea ʉ̃jʉricʉri rʉ̃gõcajʉ. Ado bajiro yigotiro bajicajʉ: Sĩgʉ̃ ñaboarine, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ ñarãre bajiro bajigʉ, jediro masigʉ̃ ĩ ñasere gotiro bajicajʉ.c Ap 1.4, 3.1. Ʉjʉ ñamasugʉ̃ ĩ rujiri cũmuro rĩjorojʉane ʉtabʉcʉrare bajirita ñacajʉ. Oco botirita ñacõari, quẽnaro ruyurita ñacajʉ.
To bajicõari, ĩ rujiri cũmuro rĩjorojʉa, ti cũmuro sʉyarojʉa quẽne, riojojacatʉa, gãcojacatʉa quẽne, ĩaĩañamana babaricãrãcʉ ñacama. Ĩna rujʉri jediro cajeari cʉticama. Ĩna riogari ñarijacatʉa quẽne ĩna sʉyarojʉari quẽne cajeari cʉtirã ñacama. Ñasʉogʉ, yai, león vãme cʉtigʉre bajigʉ ñacami. Ĩ beroagʉ, ta vecʉre bajigʉ ñacami. Ĩna beroagʉ, masʉ riogare bajiro rioga cʉticami. Tʉsagʉ, ga jaigʉ, vʉgʉre bajiro bajigʉ ñacami. Tocãrãcʉ, cojomo cõro, coja jẽnituarorãca querʉjʉri cʉticama. Ĩna rʉjʉrijʉ quẽne cajeari cʉticama. Ti joejʉa, ẽñerocajʉa quẽne cajeari cʉtirã ñacama. Ʉ̃mʉari, ñamiri quẽne Diore rʉ̃cʉbʉorã, ado bajiro basarũgũcama ĩna:
—Mani ʉjʉ, quẽnase rĩne yigʉ ñaami. Quẽnase rĩne yigʉ ñaami. Quẽnase rĩne yigʉ ñaami. Jediro masigʉ̃ ñaami. Tirʉ̃mʉjʉ ñamasir'i ñaboarine, adirʉ̃mʉrire quẽne ñacõa ñarũgũgʉ̃ ñaami. Bero, masa tʉjʉ ñagʉ̃, varocʉ ñaami —yibasarũgũcama ĩna.
Ʉjʉ ya cũmuro rujigʉre, ʉ̃mʉari catimʉorʉ̃gõrocʉre ĩna rʉ̃cʉbʉojama, ado bajiro yirũgũcama:
—Mʉ ñaja rẽtoro quẽnagʉ̃. To bajicõari, rẽtoro ñamasugʉ̃ ñaja mʉ. Quẽnaro yaja mʉ —ĩre yirũgũcama ĩna.
10 Tocãrãcajine to bajiro ĩna yirone, bʉcʉrã, veinticuatro ñarã, ĩ tʉjʉ muquearũgũcama ĩna, ĩre rʉ̃cʉbʉorã. Muqueacõari, ĩna jeoribedorire, “Rotirimasʉ ñaja yʉ” yimasioriabedorire juacõari, ĩ rujiro rĩjorojʉa cũrũgũcama, “Quẽnaro mʉ yise sʉorine mʉre rotibosamasiaja yʉa” yirã. To yicõari, ĩre rʉ̃cʉbʉorã, ado bajiro yicama:
11 —Yʉa ʉjʉ, mʉ sĩgʉ̃ne ñaja mʉ, yʉa rʉ̃cʉbʉogʉ. Ñajediro rujeomasir'i ñaja mʉ. Ti ñarotire mʉ bojatʉoĩamasire sʉorine ruyuacõari, ñacõa ñaja jediro. To bajiro yimasir'i mʉ ñajare, ado bajiro quẽnaro mʉre yirʉ̃cʉbʉoroti ñaja: “Mʉ ñaja rẽtoro quẽnagʉ̃. To bajicõari, rẽtoro ñamasugʉ̃, ñajediro masigʉ̃ ñaja mʉ. Mʉ rotijama, mʉre cʉdirʉarãma ñajediro” mʉre yirʉ̃cʉbʉoroti ñaja —ĩre yicama ĩna.

b4:4 Bʉcʉrãre ti gotijama, Jesúre ajitirʉ̃nʉrãre ũmato ñarãre gotiaja.

c4:5 Ap 1.4, 3.1.