11
Jʉarã Cristore gotirẽtobosarimasa ĩna bajiroti queti
To ĩ yiro bero, cõĩariʉre yʉre ĩsicami ángel. Ĩ ĩsirone, ado bajiro yʉre yi ocaruyucami Dios:
—Tiʉ rãca yʉre yirʉ̃cʉbʉoriavire cõĩaaya. Yʉre rʉ̃cʉbʉorã ĩna soemʉorijʉre quẽne cõĩama. To yicõari, “¿Nocãrãcʉ masu ñati yʉre rʉ̃cʉbʉoriavijʉ rẽjarã?” yigʉ, ĩnare cõĩama. Ti vi tʉ ñaritũcurorema cõĩabesa. Yʉre ajimena yatũcuro ñarʉaroja ti tũcuro. Tojʉre idia cʉ̃ma gaje cʉ̃ma gʉdareco cõro yʉ ya macajʉre rojose yicudirʉarãma ĩna. To bajiri jʉarã yʉre gotirẽtobosaronare cõarʉcʉja yʉ. Idia cʉ̃ma, gaje cʉ̃ma gʉdareco cõro yʉre gotirẽtobosa ñarʉarãma ĩna. “ ‘Sʉtiritiama’ yiĩato” yimasiore sudi sãñacõari, gotiñarʉarãma —yʉre yi ocaruyucami Dios.
Ĩna jʉarã gotirẽtobosarimasa ĩna ñajama, adi macarʉcʉro ʉjʉ, Dios ĩaro rĩjorojʉa, jʉ olivo vãme cʉtiʉri, to bajicõari, sĩabusuojeoriajʉri, jʉajʉ ti ñarore bajiro ñarã bajicama. Gotirẽtobosarimasare ĩaterã, ĩnare rojose ĩna yirʉaboajama, ĩna riserijʉ jea budicajʉ. Ti rãca ĩnare soereajeocõacama ĩna. Oco quedise ĩna bojabetijama, “Oco quedibeticõato” yirã ñacama. To bajiri, Diore ĩna gotirẽtobosarirodo cõrone “Oco quedibeticõato” yicama. Ocore quẽne, ri'i godoveomasirã ñacama. To yicõari, adi macarʉcʉroanare, no ĩna bojase “Rojose tãmʉoato” yimasirã ñacama. No ĩna bojarore bajiro tire yimasirã ñacama.
Diore ĩna gotirẽtobosa gajanorone, ĩnare sĩagʉagʉ ĩna tʉjʉ mʉjaejacami tʉsabetigojeagʉ güiogʉ. To bajicõari, ĩnare sĩareacami. Ĩnare sĩareacõari, jairimaca varia maajʉ ĩna rujʉrire cũcami. Mani ʉjʉre ĩna jajusĩacati maca ñacajʉ ti maca. Ti macana bʉto rojose yirã ñari, Sodoma macana ñamasiriarã, to yicõari, Egipto sitana ñamasiriarãre bajiro yicama ĩna. To bajiri güiogʉ ĩ sĩacana idiarʉ̃mʉ gajerʉ̃mʉ gʉdareco maajʉ cũñacajʉ ĩna rujʉri. Masa ñajediro, cojo jũnana rʉyabeto, cojo sitana rʉyabeto, ĩna rujʉrire ĩacama. Sĩgʉ̃ri, ĩacõari, ĩna yujerʉaboajaquẽne, ĩnare matacami güiogʉ. Bʉto ĩna ĩaterã ĩna ñajare,
—Ĩnare yujebeticõato —yicama masa. 10 Gotirẽtobosarimasa ĩna rijacoajare, jãjarã masa, bʉto variquẽnacama. Variquẽnarã ñari, vaja manone gajeyeũni gãmerã ĩsicama.
—Ĩna jʉarã manire rojose yibetirʉarãma yuja —yivariquẽnacama.
11 To bajiro ĩna yiboajaquẽne, idiarʉ̃mʉ gajerʉ̃mʉ gʉdareco tʉsatone, ĩnare catiocami Dios. To ĩ yijare, tudicaticõari, ĩna vʉ̃mʉrʉ̃gʉ̃sere ĩaʉcacõari, bʉto güicama masa. 12 To ĩna bajirone, õ vecajʉ ruyugoaro ado bajise ocaruyucajʉ:
—Adojʉa mʉjaaya —yi ocaruyucajʉ.
To bajiro yi ocaruyucatire ajicõari, masa ĩnare ĩaterã ĩna ĩarone, buerigaseri vatoajʉ mʉjacoacama ĩna. 13 Ĩna mʉjatone, adi macarʉcʉro bʉto sabecajʉ. Ti saberone, ti macare mil ñariviri ti ñajama, cien ñariviri juriavẽjacajʉ. To ti bajirone, siete mil masa bajireacama. Gãjerã, catirʉyarã, ĩaʉcacoacama ĩna quẽna. Bʉto güirãne Diore rʉ̃cʉbʉocama.
14 To bajiro ĩna bajicati, jʉaji bajitʉsacajʉ. Yoato mene rojose tãmʉocama ĩna quẽna.
Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ tʉsacʉ ángel trompeta rãca ĩ jutitʉsare queti
15 Masa Diore ĩna rʉ̃cʉbʉoro beroacane, cojomo cõro jʉa jẽnituarirãcʉ tʉsacʉ, Dios tʉagʉ ángel jutitʉsacami. Ĩ jutirone, õ vecajʉ jãjarã masa ĩna oca jedirore bajiro ruyugoaro ado bajiro yi ocaruyucajʉ:
—Dios mani ʉjʉ, Cristo quẽne, ñajediro ʉjarã masu ñaama yuja. Adi macarʉcʉroana ñajediro, rojose yirã quẽne, cʉdibetirʉaboarine, ĩna bojarore bajiro rĩne ĩna cʉdirotire yirã, yama. To ĩna yijare, ñimarãjʉa ĩnare cʉdibetirona manirʉarãma yuja. To bajiro rĩne rotirũgũrʉarãma —yi ocaruyucajʉ, õ vecajʉ.
16-17 Ti ocaruyusere ajicõari, veinticuatro ñarã bʉcʉrã, Dios rĩjorojʉa, ʉjʉ ya cũmurorijʉ rujiriarã ñari, rũjuqueacõari, sitajʉ muqueacoacama ĩna. To bajiro yicama, ĩre rʉ̃cʉbʉorã. To yicõari, ado bajiro Diore basarʉ̃cʉbʉocama:
—Ñajediro masijeogʉ ñaja mʉ. Tirʉ̃mʉjʉ ñamasir'i ñaboarine, adirʉ̃mʉrire quẽne ñacõa ñarũgũgʉ̃ ñaja mʉ. To bajiri quẽnaro rotisʉogʉ yaja mʉ. Tire tʉoĩacõari, “Quẽnaro yaja” mʉre yivariquẽnaja yʉa.
18 Mʉre masimena bʉto mʉre jũnisiniadicama ĩna. Yucʉrema, mʉjʉa, ĩnare ĩajũnisinicõari, rojose ĩna yise vaja rojose mʉ yirotirʉ̃mʉ ejacoajʉ. Rojose ĩnare yicõari, mʉre gotirẽtobosarimasare, to yicõari, mʉ yarã, mʉre rʉ̃cʉbʉorã ñamasurã, ñamasumena quẽne, ĩna jedirore quẽnaro ĩna yire vaja, quẽnaro ĩnare yirʉcʉja mʉ. Adi macarʉcʉroanare gãjerãre rojose yirãre rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩnare mʉ rearotirʉ̃mʉ ejacoajʉ yuja —Diore yibasarʉ̃cʉbʉocama, Dios rĩjorojʉa muqueacana.
19 To ĩna yirone, õ vecajʉ Diore rʉ̃cʉbʉoriavi soje jãnacoacajʉ. To bajirone, ti vi jubeajʉre Dios ĩ rotimasire sãñarijataro ruyucajʉ. Ruyucõari, tijʉne bʉto bʉjo yabecõari, jacami. To bajicõari, bʉto güioro ocaruyucajʉ. To bajicõari, sita sabecajʉ. To bajicõari, yʉsʉjedise oco veta bʉto vẽjacajʉ.