12
Rõmio tʉjʉ gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro ĩ bajire queti
Bero, õ vecajʉ ʉ̃mʉagaserojʉre, gaje vãme ñamasuse bajirotire ĩoro ruyucajʉ. Ñasʉose rõmio ruyucamo. Ʉ̃mʉagʉ muiju ĩ yaasere bajiro yaarito sudiro sãñagõ ñacamo. Ñamiagʉ muiju joere rʉ̃gõcamo. So rʉjoa jeoriabedore jʉaãmo cõro, jʉa jẽnituarirãcʉ ñocoa ñacama. Macʉ sãñagõ ñari, macʉ cʉtigoago, bʉto visiogone avasãcamo so. Tijʉ bero, quẽna õ vecajʉ, gaje vãme ñamasuse bajirotire ĩoro ruyucajʉ. So tʉjʉ gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro, sũagʉ̃ ñacami. Cojomo cõro jʉa jẽnituarirãca rʉjoari cʉticami. To bajicõari, jʉaãmo cõro jotari cʉticami. To bajicõari, tocãrãca rʉjoari joere ʉjarãre rotibosarã ye jeoriabedori jeocami. To bajicõari, ñocoa idiajʉ ñaboariajʉ, cojojʉanare ĩ jĩcoro rãca ĩnare javẽjacami, adi macarʉcʉrojʉ. Ĩnare javẽjacõari, rõmio rĩjorojʉa ejarʉ̃gʉ̃ ejacami, so macʉ cʉtirone ĩre sĩabarʉ. To ĩ bajirone, masa jediro ʉjʉ ñarocʉre, macʉ cʉticamo so. Ĩ ñacami bʉto rotirocʉ. Gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro sũcare ĩ barʉajare, ĩre so macʉ cʉtirone, ãmimʉjacõari, Ʉjʉ Dios ya cũmurojʉ ĩre rojocama, sũcare. Rõmiojʉa quẽne, gʉsore bajigʉ ñagʉ̃rore rudiacõari, masa ĩna ñabetojʉ, “Tojʉ ñarʉocomo” Dios ĩ yiriajʉre ejacamo. Tojʉre idia cʉ̃ma gaje cʉ̃ma gʉdareco cõro sore codeñacami Dios.
Sore ĩ codero bero, õ vecajʉ ĩna gãmerã quẽaro ĩacajʉ yʉ. Miguel rãcana ángel mesa, vãtia ʉjʉ, gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro yarãre quẽacama ĩna. Gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro yarãjʉa, quẽatĩmabeticama. To bajiri Miguel rãcanajʉa, ĩnare quẽatĩmacõari, ĩnare bureacõacama, õ vecajʉre. To bajiro ĩna yijama, tojʉre ñabeticõari, adi macarʉcʉrojʉ ĩna ñarotire yirã, yicama. Gʉsore bajigʉ ñagʉ̃rore yʉ yijama, vãtia ʉjʉ Satanás yigʉ yaja. Adi macarʉcʉro masa ñajedirore “Dios ĩ bojabetire yato” yigʉ, yitorimasʉ ñaami. Cojojirema, diablo ĩre yire ñaja. Tirʉ̃mʉjʉ ãñare bajigʉ ñacõari, yitomasir'i ñaami.e “Yitorimasʉ” yirʉaro yaja diablo ti yijama.
10 Tijʉ bero, õ vecajʉ ruyugoaro ado bajiro ocaruyucajʉ:
—Masa, ĩre ajitirʉ̃nʉrã, rojose tãmʉotʉjabetiriarojʉ ĩna vaborotire ĩnare Dios ĩ yirẽtobosarijʉ ejacoajʉ yuja. Adi macarʉcʉro ñajediroana, rojose yirã quẽne, cʉdibetirʉaboarine, ĩna cʉdirotire yirã, yama Dios, mani ʉjʉ, Cristo quẽne. To bajiro ĩna yijare, ʉ̃mʉari, ñamiri quẽne Dios rĩjorojʉa rʉ̃gõcõari, masare mani mairãre Cristore ajitirʉ̃nʉrãre “Rojose ñaja” ĩnare yiñagõmacarũgũboagʉre Satanás ĩre burocacõamʉ mani yuja.
11 Cristo oca riojo gotisere ajicõari, “Ĩ rijabosare sʉorine rojose yʉa yise vaja, yʉare vaja yijeobosayumi Cristo” yitʉoĩacõari, ĩ yere gotitʉjamena ñari, sĩaecoyuma. To bajiro yitʉoĩacõari, ĩna gotitʉjabetijare, adojʉre ñamasibeami Satanás yuja, “Rojose yama. To bajiri rojose ĩnare yiroti ñaja” masare ĩnare yigoti yiroboagʉ.
12 To bajiri adojʉare Satanás ĩ ñamasibetijare, variquẽnato mani. Mani variquẽnaboajaquẽne, macarʉcʉroanare, riagarianare quẽne, bʉto rojose bajirʉaroja. Macarʉcʉrojʉre mani rocagʉ, “Yoaro mene yʉ bojarore bajiro yʉ yitʉjarotire yirʉcʉmi Dios” yimasicõari, bʉto jũnisinigʉ̃mi —yi ocaruyucajʉ, õ vecajʉ.
13 “Õ vecajʉ ñagʉ̃re yʉre rocarujioyuma Dios yarã, adi macarʉcʉrojʉ yʉ ñarotire yirã” yitʉoĩamasicõari, rõmio macʉ cʉticacore sʉyacami gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro. 14 Sore ĩ sʉyaboajaquẽne, ga jaigʉ querʉjʉri sore ĩsicami Dios, so vʉrotire yigʉ. “ ‘Masa ĩna ñabetojʉ, tojʉ ñarʉocomo’ Dios ĩ yiriajʉre vʉ ejacõari, quẽnaro ñato” yigʉ, sore ĩsicami. Tojʉre idia cʉ̃ma gaje cʉ̃ma gʉdareco cõro bare sore ecacõari, codecami Dios. 15 So vʉrudisere ĩacõari, sore sĩarʉacami gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro. To bajiri ĩ risejʉ jairo oco yibucami, sore ruurʉ. 16 To bajiro ĩ yiboajaquẽne, sita sore ejarẽmocajʉ. Oco ĩ yibuboasere udijuajeocõacajʉ. 17 To bajiro ti bajiro ĩacõari, bʉto sore jũnisinicami gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro. Sore sĩamasibeticõari, so jãnerabatiajʉare sĩagʉ̃ vacami yuja. Ĩna ñacama Dios ĩ rotisere cʉdirã, Jesús sʉorine riojo ĩna masisere ajitirʉ̃nʉ tʉjamena. 18 Ĩnare sĩarʉ, moa riaga tʉsarojʉ rʉ̃gõcami gʉsore bajigʉ ñagʉ̃ro.

e12:9 “Yitorimasʉ” yirʉaro yaja diablo ti yijama.