Yɛbəc ya Asom a Yesu
1
Asɔŋ asom a Yesu temer ta kəder ka Amera Ŋecempi ŋa Kanu
Wanapa Teyofil,
Inacicəs kitabu kem kɔcɔkɔ-cɔkɔ disrɛ mes mmɛ Yesu ɛnacop kəyɔ kɔ kətəksɛ mɔ, haŋ dɔsɔk ndɛ anapɛnɛ kɔ dareŋc, ntɛ elip kəsom asom ɔn Amera Ŋecempi ŋa Kanu disrɛ, aŋɛ ɛnayɛk-yɛk mɔ. Asom akakɔ ŋɔ Yesu ɛnamentər kaŋce ka mes mɛlarəm ntɛ ɛnayɛfɛ pucuy pa defi mɔ. K’owurər ŋa mata 40 pəyi wəyɛŋ, pəc-loku ŋa mes ma dɛbɛ da Kanu. Dɔsɔk dɔlɔma ntɛ ŋayi kədi yeri kɔ Yesu mɔ, k’oloku ŋa: «Ta nəbɔlɛ dare da Yerusalɛm, mba nəkar tes ntɛ Papa ɛnasɔŋ temer kədesɔŋ mɔ, tɔkɔ nənane ic-loku mɔ: Dəromun Saŋ ɛŋc-gbət afum teta Kanu, mba nəna kəgbət Amera Ŋecempi ŋa Kanu disrɛ kɔ nəndesɔtɔ mata mamɛ.»
Kəpɛ ka Yesu dəkɔm
Akɔ ŋanaloŋkanɛ mɔ kɔ ŋayif Yesu: «Wəbɛ, tɛm tantɛ tɔ məndelompəsɛ Yisrayel dɛbɛ ba?»
K’oloku ŋa: «Tɛŋcəmɛ fɛ nu dɔpɔ kəcərɛ ka tɛm kɔ dɔsɔk ndɛ Apa Kanu ɛŋcɛm-cɛmnɛ kəyɔ tɛfaŋ tɔn kətam kɔn disrɛ mɔ. Mba nəndesɔtɔ fənɔntər kɔ Amera Ŋecempi ŋa Kanu ŋendeder nu-ɛ, tɛm tatɔkɔ nəndeyɔnɛ atəŋnɛ aŋɛ mes meŋcepər fɔr yaŋan kiriŋ mɔ nde dare da Yerusalɛm, atɔf ŋa Yude fəp kɔ atɔf ŋa Samari kəkɔ-bəp cəpəc ca doru fəp.» Ntɛ elip kəloku tatɔkɔ mɔ, afum aŋɛ ŋanayi di mɔ fəp ŋanagbətnɛ Yesu ntɛ ɛŋc-pɛ dareŋc mɔ, kɔ kəp kəŋkump kɔ. 10 Ntɛ Asom ɔn ŋanagbətnɛ kɔm Yesu pəc-pɛ dareŋc mɔ haŋ k’ɔsɔlɛ. Gbəŋcana babɔkɔ kɔ mɛlɛkɛ-e mɛrəŋ mɛmbɛrnɛ yamos yomotər-motər mementərnɛ ŋa, 11 kɔ moloku: «Afum a Kalile, ta ake tɔ nəŋcəmɛnɛ kəmɔmən kɔm-ɛ? Yesu, wəkakɔ ɛmpɛ dəkɔm fɔr yonu kiriŋ mɔ, tantɛ nəŋgbətnɛ kɔ pəc-pɛ mɔ, t’ endesɔ-der.»
Wəcɔŋc ka Yudas
12 K’asom a Yesu ŋalukus Yerusalɛm kəyɛfɛ nde tɔrɔ tɔkɔ aŋwe «Tɔrɔ ta tɔk ya Olif», mpɛ pɔntɔbɔlɛnɛ dare mɔ. Pəbol-bolu mpɛ dinɛ da aSuyif doŋc-wosɛ fum kəkɔt pabəp dɔsɔk da kəŋesəm mɔ. 13 Ntɛ ŋambɛrɛ dare mɔ, kɔ ŋampɛ dukəlɔ da kəroŋ nde ŋaŋc-ndɛ mɔ. Afum aŋɛ ŋanayi di mɔ: Piyɛr, Saŋ, Sak kɔ Andəre, Filip kɔ Tɔma, Bartelemy kɔ Matiye, Sak wan ka Alfe, Simɔŋ wəsaŋka-saŋka* Məmɔmən Luk 6.13; kɔ Yudas wan ka Sak. 14 Fəp faŋan kəfo kin kɔ ŋaŋc-kɔ kətola Kanu tɛm o tɛm kɔ aran, kəbəp ka awɛŋc a Yesu, kɔ iya kɔn Mari.
15 Dɔsɔk dɔlɔma mata mamɔkɔ disrɛ, afum aŋɛ ŋanayi di mɔ, ŋaŋc-kɔ haŋ afum tasar tin kɔ wəco mɛrəŋ (120). Kɔ Piyɛr ɛyɛfɛ awɛŋc ɔn dacɔ, k’oloku: 16 «Awɛŋc im aŋa: Pənamar yecicəs ya dəkitabu yɛlarɛ. Ti disrɛ Amera Ŋecempi ŋa Kanu nŋɛ Dawuda ɛnanuŋkɛnɛ kəloku teta Yudas, nwɛ ɛnasolɛ aŋɛ ŋanasumpər Yesu mɔ. 17 Analɔm Yudas su dacɔ, səpaŋnɛ yɛbəc yin yayi. 18 Ntɛ elip kəsɔtɔnɛ abɔf pəsam pa kiciya kɔn mɔ, k’ɛŋgbɛknɛ, k’ɛntɛmpɛnɛ tekiriŋ k’ɛwalinɛ kor kɔ tɔsɔŋɛ sumpa sɔn fəp kəsaməsər dəntɔf. 19 Tes tɔ ntɛ aka Yerusalɛm fəp ŋanacərɛ mɔ, it’ ɛnasɔŋɛ pawe dalɛ dadɔkɔ ‹Hakeldama›, itɔ tatɔkɔ kusu kəŋan ‹Dalɛ da mecir›. «Kiciya ka Yudas», məmɔmən Mat. 26:47-53; 27:3-8. 20 Bawo anacic nde Yabura Dawuda disrɛ:
‹Kəlɔ kɔn kəyɔ fos,
ali fum ta pəyi ki!›
K’ɛnacicəs sɔ:
‹Wəlɔma pəlɛk dəkəcəmɛ dɔn!› Yabura Dawuda (Psaumes) 69.26; 109:8.
21-22 Mɛnɛ pamɔmənɛ afum aŋɛ ŋaŋc-cəmbər su tɛm ntɛ Yesu ɛŋc-pɛ pəc-tor kɔ səna mɔ, mɛnɛ wəkin pəyi su dacɔ nwɛ endeyɔnɛ wətəŋnɛ mes mmɛ mɛnacepər fɔr yɔn kiriŋ kəyɛfɛ ka Yesu afi dacɔ, mɛnɛ wəkayi sɔ pəyɔnɛ wənatəŋnɛ mes fəp kəlɛk kəgbət ka Saŋ teta Kanu, haŋ dɔsɔk ndɛ Yesu ɛnayɛfɛ su dacɔ mɔ.»
23 Awa kɔ ŋamentər afum mɛrəŋ: Matiyas, kɔ Isifu nwɛ aŋc-we Barsabas, pac-deŋər kɔ sɔ tewe ta Yusutu. 24 Kɔ ŋantola Kanu ntɛ: «Wəbɛ, məna nwɛ məŋcərɛ bəkəc ya fəp mɔ, məmentər su gbasŋa wəkin nwɛ məlɛk kədecɔŋc Yudas akaŋɛ mɛrəŋ dacɔ mɔ. 25 Tɔsɔŋɛ wəkayi kəcop su dacɔ yɛbəc yɔn, pəlɛk dəkəcəmɛ ndɛ Yudas ɛnasak a k’ɔŋkɔ kəfo nkɛ kəmar kɔ mɔ.» 26 Kɔ ŋaŋkot yampuŋ-puŋ § Ntɛ ŋanafaŋ kəcərɛ tɛfaŋ ta Kanu mɔ, kɔ ŋambɛr ca yowurɛnɛ mɛrəŋ dəlɔba. Pin tewe ta Matiyas, pɔkɔ tewe ta Barsabas. Dəkəwurɛ da yi, kɔ wəkin (Matiyas) ɔsɔtɔ. kɔ tosurɛnɛ Matiyas nwɛ anabɛrɛnɛ Asom aŋɛ wəco kɔ pin mɔ.

*1:13 Məmɔmən Luk 6.13;

1:19 «Kiciya ka Yudas», məmɔmən Mat. 26:47-53; 27:3-8.

1:20 Yabura Dawuda (Psaumes) 69.26; 109:8.

§1:26 Ntɛ ŋanafaŋ kəcərɛ tɛfaŋ ta Kanu mɔ, kɔ ŋambɛr ca yowurɛnɛ mɛrəŋ dəlɔba. Pin tewe ta Matiyas, pɔkɔ tewe ta Barsabas. Dəkəwurɛ da yi, kɔ wəkin (Matiyas) ɔsɔtɔ.