24
Aka Yisrayel fəp kədɛrəm kəŋan kəkornɛ Kanu Kəpɔŋ
Kɔ Yosuwe oloŋka cusuŋka ca Yisrayel fəp Sɛkɛm. K'ewenɛnɛ sɔ abeki a Yisrayel, abɛ aŋan, aboc aŋan kiti, kɔ akiriŋ aŋan, kɔ ŋamentərnɛ nnɔ Kanu Kəpɔŋ kəyi mɔ. Kɔ Yosuwe oloku afum fəp: «Ntɛ tɔ Kanu Kəpɔŋ Kanu ka Yisrayel kəloku: ‹Tɛm tobol-bolu atem anu, Terah papa wəka Abraham kɔ papa wəka Nahor nde kəŋgbɔkɔ ka Efərat ntende dec dɛmpɛ mɔ kɔ ŋanandɛ, ŋac-kornɛ canu cəlɔma. K'ilɛk wətem konu Abraham dəndo kəŋgbɔkɔ ntende dec dɛmpɛ mɔ, k'iŋkɔtɛnɛ kɔ antɔf ŋa Kanahan fəp. K'isɔŋɛ afum ɔn kəla, k'isɔŋ kɔ Siyaka. K'isɔŋ Siyaka awut: Yakuba kɔ Esay. K'isɔŋ Esay Tɔrɔ ta Seyir ntɛ tɔyɔnɛ antɔf ŋɔn, kɔ Yakuba kɔ awut ɔn ŋa ŋantor Misira. K'isom Musa kɔ Aruna kədemar afum anu. K'isut Misira fɔr yonu kiriŋ a k'indewurɛnɛ afum anu di. Ntɛ iwurɛ awisi aŋa Misira, kɔ nəmbəp dəkəba mɔ. Kɔ aka Misira ŋaŋcəmɛ ŋa darəŋ kəbɛləs haŋ nde Kəba ka Cəŋkɔlma, ŋac-bɛləs ŋa dəfəlɛs kəroŋ kɔ cibil ca kəwan. Ntɛ awisi aŋa ŋawes-wes kəmar ka Kanu Kəpɔŋ mɔ, kɔ kəntorɛ kubump kəpɔŋ aka Misira kɔ nəna dacɔ. Kɔ Kanu kəŋgbətəs ŋa dəkəba. Nənatəŋnɛ mes mmɛ inayɔ Misira mɔ fɔr yonu kiriŋ. Kɔ nəwon kəndɛ dətɛgbɛrɛ meren mɛlarəm. Tɛm tatɔkɔ t'inakekər' on antɔf ŋa aka Amɔr aŋɛ ŋanandɛ Yurdɛn kəsək ntende dec dɛmpɛ mɔ. Kɔ nəsutɛnɛ kɔ ŋa, mba k'ilɛk aka Amɔr k'imbɛr'un ŋa dəwaca. Kɔ nəmbaŋər ŋa antɔf ŋaŋan, k'imələk ŋa fɔr yonu kiriŋ. Kɔ Balak wan wəka Sipɔr wəbɛ wəka Mohab ɛwɛkərnɛ aka Yisrayel. K'osom Balam wan wəka Beyɔr a pətolan' on pəlɛc, 10 mba k'ifati kəcəŋkəl kɔ. Pətɔt gbəcərəm pɔ Balam oŋc-tolan' on, k'iyac nu fənɔntər fɔn. 11 Kɔ nəŋcali kəŋgbɔkɔ ka Yurdɛn, kɔ nənder Yeriko. Kɔ aka Yeriko kəlɛkɛnɛ aka Amɔr, aPerisi, aKanahan, aHit, aKirkasa, aHiwy, kɔ aYebus ŋasutɛnɛ kɔ nəna, k'ilɛk ŋa k'imbɛr' un dəwaca. 12 K'isom deme ndɛ dɛnayi nu kiriŋ kɔ dɛmbɛləs abɛ a Amɔr mɛrəŋ mɔ. In' ɛnasɔŋ on kətam ŋa. Bafɔ sakma sonu, bafɔ mbəŋcəran yonu yɔ nənatamɛ aterɛnɛ anu de! 13 In' ɔsɔŋ un antɔf nŋɛ nəntɔbəc haŋ nətaka mɔ, kɔ nəndɛ sədare nsɛ nəntɔcəmbərɛ waca wonu mɔ. Kɔ nəndi yeri ya sədalɛ nsɛ nəntɔbifti mɔ, nəc-di yokom ya tɔk nyɛ nəntɔbɔf mɔ.›
14 Ndɛkəl oŋ nənesɛ Kanu Kəpɔŋ, nəkornɛ Kanu kɔ bəkəc yosoku pɛs! Nəcəmɛ kɔ darəŋ tɛm fəp. Nəce canu ncɛ atem anu ŋaŋc-kornɛ nde kəŋgbɔkɔ ka Efərat ntende dec dɛmpɛ kɔ nde Misira mɔ. Nəkornɛ oŋ Kanu Kəpɔŋ! 15 Kɔ nəntɔwosɛ oŋ kəkornɛ Kanu Kəpɔŋ-ɛ, nəboŋc mɔkɔ anɔ nənde nəc-kornɛ-ɛ, kɔ pəyɔnɛ canu ncɛ atem anu ŋaŋc-kornɛ ntende Efərat kəca ka ntende dec dɛmpɛ mɔ, kɔ pəyɔnɛ fɛ ti-ɛ, canu ca aka Amɔr aŋɛ nəyi kəndɛ antɔf ŋaŋan mɔ. Mba ina kɔ aka kəlɔ kem disrɛ Kanu Kəpɔŋ kɔ sənde səc-kornɛ!»
16 Kɔ afum ŋaluksɛ kɔ: «Səmbɔlɛnɛ kəsak Kanu Kəpɔŋ a səc-kornɛ canu cəlɔma! Səfɔtam kəyɔ tatɔkɔ! 17 Kanu Kəpɔŋ kənawurɛ atem asu kɔ səna dacar dəndo antɔf ŋa Misira, Kənayɔ mɛgbɛkərɛ mɔpɔŋ nde fɔr yosu kiriŋ. Kəc-bum su dɔpɔ kəc-mar su kəcepər tɔf ya afum alarəm. 18 Kanu Kəpɔŋ kənabɛləs afum aka tɔf yayɔkɔ fəp, kəlɛkɛnɛ aka Amɔr aŋɛ ŋanandɛ di mɔ. Səna sɔ səndekornɛ Kanu Kəpɔŋ, bawo Kanu kosu k' ɔyɔnɛ!»
19 Kɔ Yosuwe oloku afum: «Nəfɔdetam kəc-kornɛ Kanu Kəpɔŋ, bawo kəcempi kɔ ɔyɔnɛ! Kanu kɔ nkɛ kəyɔ kəraca mɔ nkɛ kətɔŋaŋnɛnɛ kətaŋ konu ləŋəs, kɔ kiciya konu mɔ. 20 Kɔ nəlukus Kanu Kəpɔŋ darəŋ-ɛ, kɔ nəkornɛ canu cəcuru-ɛ, Kanu kəndekafəlɛ kətɛfərnɛ nəna. Kəndeləsər on mes, kəndemələk nu, ali ntɛ cɔkɔ-cɔkɔ kənay' on pətɔt mɔ.»
21 K'afum ŋaluksɛ Yosuwe ntɛ: «Ala, səndekornɛ Kanu Kəpɔŋ!» 22 Kɔ Yosuwe oloku afum: «Nəwosɛ kəyɔnɛ sede sa ntɛ nəloku mɔ ba? Antəŋnɛ oŋ a Kanu Kəpɔŋ kɔ nənde nəckornɛ!» Kɔ afum ŋaloku: «Atəŋnɛ a ti ŋɔ səyɔnɛ!» 23 Kɔ Yosuwe oloku: «Awa, nəsak canu cəcuru ncɛ cəyi nu dacɔ mɔ, nəcəmɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu ka Yisrayel darəŋ kɔ abəkəc ŋosoku pɛs!»
24 Kɔ afum ŋaloku Yosuwe: «Səndekornɛ Kanu Kəpɔŋ Kanu kosu, Ki kɔ səndecəŋkəl!»
25 Dɔsɔk dadɔkɔ dəndo Sɛkɛm kɔ Yosuwe eŋcicəs mes ma danapa ndɛ ŋasek mɔ, k'ɔlɔmər afum a Yisrayel tiŋ tiŋ tiŋ mɛfaŋ fəp kɔ sariyɛ nsɛ Kanu kənabocər kɔ mɔ. 26 Kɔ Yosuwe eŋcicəs moloku mmɛ dəbuk ba sariyɛ sa Kanu. K'ɛlɛk tasar tɔpɔŋ k'ɛŋcəmbər pi kətɔk tantɔf nde aŋgbaŋcan ŋa Kanu. 27 Kɔ Yosuwe oloku afum fəp: «Nəgbətnɛ pi, tasar pampɛ peyi su dacɔ, bawo pi pɛtəŋnɛ moloku mmɛ Kanu Kəpɔŋ kənaloku su mɔ fəp. Sede sɔ pɔyɔnɛ kɔ nəlukus Kanu darəŋ-ɛ. 28 Ntɛ Yosuwe elip kəloku mɔ k'ɛsak afum kəkɔ, kɔ fəp fəlukus nde antɔf ŋa kɛ ŋɔn.
Defi da Yosuwe
29 Ntɛ mes mamɔkɔ meŋcepər mɔ, Yosuwe wan ka Nun wəcar wəka Kanu Kəpɔŋ efi. Meren mɔn mɛnakɔ tasar tin kɔ wəcɔ (110). 30 Anawup kɔ nde antɔf ŋa kɛ kɔn, nde Timnat-Sera nde mɔrɔ ma Efrayim, kəca kəmeriya ka Tɔrɔ ta Kahas. 31 Aka Yisrayel ŋaŋc-kornɛ Kanu Kəpɔŋ mata ma Yosuwe fəp, haŋ kɔ abeki aŋɛ ŋanasol kɔ Yosuwe mɔ ŋalip kəfi. Abeki aŋɛ ŋanatəŋnɛ mes fəp mmɛ Kanu Kəpɔŋ kənayɔnɛ aka Yisrayel mɔ.
32 Bɛnt ya Isifu nyɛ aka Yisrayel ŋanakɛrɛ kəyɛfɛ Misira mɔ, anawup yi nde Sɛkɛm nde dalɛ ndɛ Yakuba ɛnawayər awut a Hamɔr papa wəka Sɛkɛm mɛŋcəmbəl ma gbeti tasar tin (100). Itɔ dalɛ dandɛ dɛnayɔnɛ kɛ ka kusuŋka ka Isifu.
33 Kɔ Elasar wan wəka Aruna efi, k'awup kɔ nde Kibeya nde mɔrɔ ma Efrayim, antɔf nŋɛ anasɔŋ wan kɔn Pinahas mɔ.