Rut
1
Pəlɛcər pa afum a Elimɛlɛk
Tɛm ntɛ aboc kiti ŋanatɔmpər dɛbɛ da Yisrayel mɔ, kɔ dor dende deyi dɔtɔf. Kɔ fum wəka dare da Betlɛhɛm, nde atɔf ŋa Yuda, ende pəkɔ nkɔn kɔ wəran kɔn kɔ awut ɔn arkun mɛrəŋ, kəkɔ-cepərɛnɛ tɛm nde sədalɛ sa Mohabu. Tewe ta fum wəkakɔ tɛnayɔnɛ Elimɛlɛk, pacwe wəran kɔn Noyemi, kɔ mewe ma awut ɔn arkun akakɔ mɛrəŋ mɛnayɔnɛ Malɔŋ kɔ Kilyɔŋ. Fəp faŋan aka kor ka Ɛfərat ŋɔ ŋanayɔnɛ, dare da Betlɛhɛm nde atɔf ŋa Yuda. Kɔ ŋander sədalɛ sa Mohabu kɔ ŋandɛ di. Kɔ Elimɛlɛk wos ka Noyemi ende pəfi dəndo, kɔ Noyemi eyi di oŋ kɔ awut ɔn arkun mɛrəŋ. Kɔ awut akakɔ ŋande ŋanɛncɛ aran aMohabu. Wəran wəcɔkɔ-cɔkɔ ancwe «Ɔrpa,» kɔ wəka mɛrəŋ ancwe «Rut.» Kɔ ŋayi di meren wəco. Malɔŋ kɔ Kilyɔŋ ŋande ŋafi, kɔ Noyemi ende pəyi oŋ, ɔyɔ fɛ wərkun, ɔyɔ fɛ sɔ awut.
Rut kəcəmbər kɔn Noyemi Betlɛhɛm
Kɔ Noyemi ɛyɛfɛ nkɔn kɔ aran a awut ɔn sədalɛ sa Mohabu, bawo analoku kɔ dəndo sədalɛ sa Mohabu, a Kanu Kəpɔŋ kəmar afum ɔn, kɔ kəmpocɛ ŋa yeri. Kɔ Noyemi ɛyɛfɛ dalɛ dadɔkɔ ɛnayi mɔ, kɔ aran a awut ɔn mɛrəŋ, kɔ ŋasumpər dɔpɔ kəlukus ka nde atɔf ŋa Yuda.
Kɔ Noyemi oloku aran a awut ɔn mɛrəŋ: «Awa, nəlukus nwɛ o nwɛ nde kəlɔ ka iya kɔn! Kanu Kəpɔŋ kəlas layidi dɔkɔ kənalɛkɛ nu mɔ, pəmɔ tɔkɔ kənalasɛ di akɔ ŋafi mɔ, akɔ nəna nəlasɛ di sɔ ina mɔ. Intolanɛ nu: Kanu Kəpɔŋ kəpocɛ nu nwɛ o nwɛ pəforu nda wərkun!» K’oncup ŋa, kɔ ŋayɛfɛ kəbok. 10 Kɔ aran a awut ɔn ŋambupərɛ: «Ala! Sən’ endekɔ kɔ məna nde afum am ŋayi mɔ.» 11 Kɔ Noyemi oloku: «Nəlukus aran a awut em! T’ ake tɔ nəndecɛpsɛn’em darəŋ-ɛ? Ifɔsɔtam kəsɔtɔ awut aŋɛ ŋandetam sɔ kənɛncɛ nu mɔ. 12 Nəlukus nde ndoronu aran a awut em, nəkɔ! Bawo imbɛk oŋ wərkun kədesɔnɛnc’em. Ali icloku fɔ isɔrɛgbɛkər Kanu amera, ali pibi pampɛ pɔ səyi kəfo kin kɔ wərkun, ikom sɔ awut, 13 nəndetam kəkar ŋa ŋabɛk, nəndefat'ɛnɛ ti oŋ kəlɔ? Ala, Awut em! Bawo pəlɛc mpɛ pɔsɔt’em mɔ, poncu pɛtas pɔkɔ pɔsɔtɔ nu mɔ, in’ ɔ Kanu kətɛfərnɛnɛ pucuy pampɛ.»
14 Kɔ ŋambok sɔ. Kɔ Ɔrpa nkɔn oncup kɔncəra kɔn Noyemi, k’elembərnɛ kɔ, k’osumpər dɔpɔ, k’ɔŋkɔ. Mba Rut nkɔn owosɛ fɛ kəsak kɔncəra kɔn Noyemi pəkɔ. 15 Kɔ Noyemi oloku Rut: «Məmɔmən wəres’əm, olukus ndena afum ɔn kɔ canu cɔn. Məyɔ tɔkɔ ɔyɔ mɔ, məna sɔ məkɔ nde ndaram!» 16 Mba kɔ Rut oloku kɔ: «Ta məsɔŋ’em kəsak’əm, məsɔŋ’em kəluks’əm darəŋ! Nde məŋkɔ mɔ, di fɔ ina sɔ indekɔ. Nde məndeyi mɔ, ina sɔ di fɔ indekɔ-yi. Afum am, afum em ŋɔ. Kanu kam, Kanu kem kɔ. 17 Nde məndekɔ-fi mɔ, di fɔ indekɔ-fi, pawup’im di. Kanu Kəpɔŋ kədeŋər’im pəlɛc pɔpɔŋ kɔ pəyɔnɛ fɛ fɔ defi gbəcərəm dendesɔŋɛ su kəsakɛnɛ kɔ məna-ɛ.»
18 Ntɛ Noyemi ɛnəŋk fɔ Rut ɛŋgbəc kəkɔ kɔ nkɔn mɔ, k’ɛsak kəloku kɔ sɔ te ta kəlukus. 19 Kɔ ŋasol mɛrəŋ maŋan kəkɔ, haŋ kɔ ŋambɛrɛ dare da Betlɛhɛm.
Ntɛ ŋambɛrɛ Betlɛhɛm mɔ, kɔ pənciyanɛ afum fəp te taŋan. Kɔ aran ŋaŋyiftɛnɛ: «Noyemi ɔ fɔ wəkawɛ ba?» 20 Kɔ Noyemi oloku ŋa: «Ta nəw’em sɔ ‹Noyemi› («Wəyi dəpəbotu»), nəcw’em ‹Mara› («Wəyi dəpəcuy»). Bawo Kanu nkɛ kəntam mes ma doru fəp mɔ, kəsɔŋ’im pəcuy. 21 Ntɛ incyɛfɛ dɛ kəkɔ mɔ, waca wem wɛnalarɛ kɔ Kanu Kəpɔŋ kəluks’em waca wɔsɔkər. Awa! Nəsak kəw’em ‹Noyemi›, bawo Kanu, kəŋkafələrn’em, kɔ kəsɔŋ’im pəcuy.»
22 Tatɔkɔ tɔ Noyemi ɛnayɛfɛ sədalɛ sa Mohabu kɔ Rut wəMohabu, wəran ka wan kɔn. Ntɛ ŋambɛrɛ Betlɛhɛm mɔ, patɛp kəccop kətɛl ka mɛŋgbɛn mmɛ ambɔf nde atɔf ŋa Yisrayel mɔ.* f. = «orge» mɛŋgbɛn mmɛ ambɔf nde atɔf ŋa Yisrayel. Antam kəcoŋ mi pəmɔ malɔ, tɔlɔma aŋwos mi kɔ kəcɔ, itɔ asɔtɔ farin faŋfɛ f’ aŋlompəs kəcom mɔ.

*1:22 f. = «orge» mɛŋgbɛn mmɛ ambɔf nde atɔf ŋa Yisrayel. Antam kəcoŋ mi pəmɔ malɔ, tɔlɔma aŋwos mi kɔ kəcɔ, itɔ asɔtɔ farin faŋfɛ f’ aŋlompəs kəcom mɔ.