2
Rut ɔŋkɔ dəkəgbɛtəs atɛl a Bɔs tadarəŋ
Noyemi ɛnayɔ wəkomɛnɛ ka wos wəlɔma. Fum wəpɔŋ ɛnayi, pəyɔ sɔ daka. Bɔs b’ ancwe kɔ. Kɔ Rut wəMohabu oloku kɔncəra kɔn Noyemi. «Ikɔ nde dalɛ ikɔ icgbɛtəs wətɛl nwɛ ɔŋkɔ-wos’em kəyi kɔ darəŋ mɔ.» Kɔ Noyemi oloku Rut: «Məkɔ, wan kem.»
Kɔ Rut ɔŋkɔ dəkəgbɛtəs atɛl darəŋ. Kɔ tɔyɔnɛ fɔ dalɛ ndɛ ɛncgbɛtəs mɔ da Bɔs dɔ, Bɔs nwɛ ɛnayɔnɛ wəkomɛnɛ ka Elimɛlɛk mɔ.
Pəwon fɛ kɔ Bɔs ɛmbɛrɛ kəyɛfɛ ka Betlɛhɛm. Kɔ Bɔs eyif atɛl ɔn, k’oloku ŋa: «Kanu Kəpɔŋ kəsolɛ nu!» K’atɛl ŋantolanɛ kɔ ntɛ: «Awa! Məna sɔ, Kanu Kəpɔŋ kəpoc’am pətɔt!» Kɔ Bɔs eyif wəcar kɔn, nwɛ ɛnatɔmpər kəmɔmən ka atɛl ɔn mɔ: «An’ ɔyɔ wəyecəra nwɛ-ɛ?» Kɔ wəcar wəkakɔ oloku kɔ: «Wan wəran wəMohabu ɔ fɔ, nwɛ ŋander kɔ Noyemi, kəyɛfɛ ka sədalɛ sa Mohabu mɔ. Ntɛ oloku mɔ: ‹Icəmɛ atɛl darəŋ icgbɛtəs, icwɛtsɛnɛ sɔ mɛŋgbɛn min min mɔkɔ mɛntɛmpɛnɛ toka dacɔ mɔ.› Kəyɛfɛ ntɛ enderna nnɔ bət-bət a k’ɛncəmɛ mɔ, haŋ ndɛkəl. Pəpic p’ eŋesəm dəkəlɔ.»
Kɔ Bɔs oloku Rut: «Məcəŋkəl’im bel-bel wan kem: Ta məkɔ sɔ dəkəgbɛtəs tofo tocuru. Ta məbɔlɛ sɔ nnɔ dalɛ dem, ta nəbɔlɛnɛ sɔ kɔ acar em. Məgbətənɛ bel-bel nde afum em ŋantɛl mɔ, məcəmɛ aran akɔ ŋaŋgbɛtəs mɔ darəŋ. Mənəŋk iloku acar em, ta ŋagbuŋɛn’am. Kɔ domun dendenabas’əm-ɛ, məkɔ nde dətɔbɔl, məkɛt domun ndɛ acar em ŋaŋkɛrɛ mɔ.» 10 Kɔ Rut ontontnɛnɛ Bɔs haŋ k’ɛfəntərɛ dəntɔf. K’oloku Bɔs: «Cəke c’ iyɔ-ɛ, ntɛ məndeyɔn’em mamɛ, ina nwɛ məntɔcərɛ mɔ?» 11 Kɔ Bɔs oloku kɔ: «Alɔmər’im mi tin tin tin mes mmɛ məyɔ kɔncəra kam, kəyɛfɛ ntɛ wos’əm efi mɔ, tɔkɔ məsak papa kam, iya kam, k’atɔf ŋam nŋɛ aŋkom’əm mɔ, məcder nnɔ, nda afum aŋɛ mənatɔcərɛ tɔcɔkɔ-cɔkɔ mɔ. 12 Kanu Kəpɔŋ kəluks’am tɔkɔ məyɔ mɔ! Kanu Kəpɔŋ kəsɔŋ’am ti kəway, nkɔn Kanu ka Yisrayel nkɛ mənder məndɛ katəkəp kɔn dəntɔf mɔ.» 13 Kɔ Rut oloku: «Məmbaŋ’im bel-bel kɔ t' ɔmbɔt’im. Moloku mam mɔsɔŋ’em abəkəc kəfəntərɛ, kɔ məŋkɔ məmɔmən ti-ɛ, ali wəcar kam wəkin səfɔtəŋnɛnɛ.»
14 Ntɛ tɛm ta kədi yeri tendebəp mɔ, kɔ Bɔs oloku Rut: «Məde mədi yeri nnɔ səyi mɔ, məbaŋ kəcom, məctɛm ki nnɔ dəmɛnc.» Kɔ Rut ɔŋkɔ pəndɛ atɛl kəsək. Kɔ Bɔs ɔsɔŋ kɔ yeri. Kɔ Rut endi yeri, k’ɛnɛmbərɛ, k’ɛmɛŋkərnɛ yɛlpəs. 15 Kɔ Rut ɛyɛfɛ sɔ kəgbɛtəs, kɔ Bɔs oloku acar ɔn: «Nəce kɔ sɔ pəgbɛtəs nde dətoka, ta nəmɔmənɛnɛ kɔ. 16 Nəcwak kəcsul-sulu səbomp sa ɔrs səlɔma yati nəcgbalɛ kɔ, ntɛ tɔŋsɔŋɛ kɔ pəcwɛtəs si mɔ, ta nəcmɔmənɛnɛ kɔ, ta nəloku kɔ tɔlɔm o tɔlɔm.»
17 Kɔ Rut ɛŋgbɛtəs haŋ dɔfɔy, k’ɛsɛpər ɔrs ŋɔkɔ ɛnagbɛtəs mɔ, k’ɔsɔtɔ mɛŋgbɛn ma ɔrs pan pin.
18 Kɔ Rut ɛlɛk ɔrs nŋɛ k’ɛsarɛ, k’eŋkekərɛ ŋi, k’ɔŋkɔ pəmentər kɔncəra kɔn. K’owurɛ sɔ yeri yɔn yɛləpəs, k’ɔsɔŋ kɔ. 19 Kɔ kɔncəra kɔn eyif kɔ: «Deke məŋgbɛtəs ɔrs nŋɛ fəp mɔkɔ-ɛ? Dalɛ d’ ana dɔ məmbəcna-ɛ? Kanu Kəpɔŋ kəmar nwɛ ɛŋkɛkəsən’am mɔ!»
Kɔ Rut oloku kɔncəra kɔn: «Abɔf ŋa wərkun wəlɔma ŋ’ imbəcna, pacwe kɔ Bɔs.» 20 Kɔ Noyemi oloku wəran ka wan kɔn: «Inəŋk fɔ Kanu Kəpɔŋ nkɛ kəsɔrɔlasɛ sənayi doru layidi, pəmɔ akɔ ŋafi mɔ. Kanu kəmar wərkun wəkawɛ!» K’oloku wəran ka wan kɔn: «Wərkun wəkawɛ, fum kosu wəka dəkəca ɔ fɔ. Ŋa ŋɔ pəmar ŋacəmɛ su dəntɔf.» 21 Kɔ Rut wəMohabu oloku sɔ: «Olok’im sɔ, məlɔtərnɛ acar em haŋ ŋalip kətɛl’em fəp.» 22 Kɔ Noyemi oloku Rut wəran ka wan kɔn: «Wan kem pəntesɛ ti tatɔkɔ, nəsumpərɛnɛ kɔ akakɔ, ta mətor dalɛ da nwɛ o nwɛ.»
23 Kɔ Rut ŋasumpərɛnɛ kɔ acar a Bɔs kəgbɛtəs haŋ kɔ kətɛl ka ɔrs ŋa dalɛ* Mɛŋgbɛn mowurɛnɛ malɔ, mmɛ aŋwe databo «orge» mɔ. kɔ ɔrs ŋa dəmɔrɔ Malɔ mmɛ aŋwe cətabo «blé» mɔ, mi mɔ aŋlompsɛ «farine». kəncepər. Ŋasɔrɔyi kɔ kɔncəra kɔn.

*2:23 Mɛŋgbɛn mowurɛnɛ malɔ, mmɛ aŋwe databo «orge» mɔ.

2:23 Malɔ mmɛ aŋwe cətabo «blé» mɔ, mi mɔ aŋlompsɛ «farine».