3
Rut kəcepərɛnɛ pibi nde wɛcək wa Bɔs tantɔf
Kɔ kɔncəra ka Rut, Noyemi, oloku kɔ: «Wan kem, ifaŋ kəsɔŋ’am kəlɔ, məna sɔ məŋesəm, ntɛ tɔŋsɔŋɛ pəbɔt sɔ məna mɔ. Ndɛkəl oŋ, Bɔs nwɛ ɛsak’əm məcbəc kɔ acar ɔn mɔ, məlaŋ ti oŋ a fum kosu ɔ fɔ? Məncərɛ sɔ a pibi pa mɔkɔ p’ aŋkɔ-foy nde dəkur mɛŋgbɛn mamɔkɔ anatɛlɛ kɔ mɔ? Məyɛfɛ, məbikɛ, məsəkəp, məsopɛ moro, məkɔ dəndo aŋkɔ-sɛpər mɔ! Ta məwurər kɔ ta ɛntalip kədi yeri kɔ kəmun de! K’endena pəckɔ dəkəfəntərɛ-ɛ, məgbɛkərɛ da ɛŋfəntərɛ mɔ. Kɔ məyɛfɛ-ɛ, məkɔ məfeni kɔ kəloto nde dəwɛcək, məfəntərɛ. Nkɔn Bɔs yati ɔŋkɔ-lok’əm tɔkɔ pəmar a məyɔ mɔ.» Kɔ Rut oloku kɔncəra kɔn: «Iŋkɔ-yɔ tantɛ məlok’im mɔ fəp.»
Kɔ Rut ɔŋkɔ nde dəkur, k’ɔyɔ tɔkɔ kɔncəra kɔn ɛnaloku kɔ mɔ fəp. Kɔ Bɔs endi yeri, k’omun, kɔ pəmbɔt kɔ dəris. K’ɔŋkɔ pəfəntərɛ nde kur kələpsər mɔ. Kɔ Rut ɔŋkɔ pəfeni kɔ kəloto dəwɛcək, k’ɛmbɛrɛ, k’ɛfəntərɛ.
Pəndeyi cɛk-cɛk, kɔ dis dɛyɛfɛ wərkun nwɛ, endekafəlɛ: k’ɛmbəp wəran pəfəntərɛ kɔ wɛcək tantɔf. K’eyif: «An’ ɔ fɔ-ɛ?» Kɔ Rut oloku kɔ: «In’ ɔ fɔ, ina Rut, wəcar kam. Mənasər’im, bawo pəmar mənasər ina wəcar kam.» 10 Kɔ Bɔs oloku: «Kanu Kəpɔŋ kəpoc’am pətɔt wan kem! Layidi dandɛ məntɛp kəclas mɔ, dementər sɔ kəbɔtər ka kɔncəra kam pətas tɔkɔ mənayɔ mɔ. Bawo məncəmɛ fɛ atɛmp darəŋ ŋayɔ daka, ŋayɔ fɛ daka. 11 Ndɛkəl oŋ wan kem ta mənesɛ, ntɛ o ntɛ tɔ məloku, iŋyɔn’am ti, bawo dare fəp dɛncərɛ a wəran wətɔt məyɔnɛ. 12 Ndɛkəl oŋ, kance kɔ pəmar a icəmɛ nu dəntɔf, mba wəlɔma eyi nwɛ ɔlɔtərnɛ dokom kɔ wos’əm pətas ina mɔ. 13 Məcepərɛnɛ nnɔ pibi. Bət-bətana, k’ɛfaŋ kəlɛk kɛ kɔn ka kəcəmɛ nu dəntɔf-ɛ, tentesɛ, pəcəmɛ nu dəntɔf. Mba k’ɔntɔfaŋ kəcəmɛ nu dəntɔf-ɛ, ina incəmɛ nu dəntɔf, Kanu Kəpɔŋ kəyi de! Məfəntərɛ haŋ dec dɔcsɔk.»
14 Kɔ Rut ɛfəntərɛ kɔ wɛcək tantɔf haŋ kɔ dec dɔsɔk, k’ɛyɛfɛ pəpan-pan, tɛm ntɛ antɔtam kəcnɛpəlɛnɛ mɔ. Kɔ Bɔs oloku kɔ: «Ta pacərɛ a məndersa nnɔ dəkur de!» 15 Kɔ Bɔs oloku kɔ: «Məcipi kəfakəl nkɛ məncəpnɛ mɔ, məsumpər ki bel-bel.» Kɔ Rut osumpər kəfakəl, kɔ Bɔs ɛmbɛrɛ kɔ mɛŋgbɛn ma ɔrs tafala camət-tin, k’onuŋkər kɔ, kɔ Bɔs ɔŋkɔ dare.
16 Kɔ Rut ɔŋkɔ ndena kɔncəra kɔn Noyemi, kɔ wəkakɔ eyif kɔ: «Mən’ ɔ fɔ wəkawɛ wan kem?»
Kɔ Rut ɔlɔmər kɔncəra kɔn mes mɔkɔ wərkun nwɛ ɛnayɔnɛ kɔ mɔ fəp. 17 Kɔ Rut oloku: «Ɔsɔŋ’im ɔrs mafala camət-tin mmɛ, pəcloku: ‹Ta məlukus waca wɔsɔkər ndena kɔncəra kam!›» 18 Kɔ Noyemi oloku Rut: «Məyi nnɔ, wan kem, haŋ məcərɛ kɔ tɔkɔ mes mamɛ mendeləpsər mɔ, bawo wərkun wəkawɛ, ɔfɔsɔtam kəndɛ k’ɔntɔlip mes mamɛ mɔkɔ-ɛ!»