^
1 Tɛsalonika
Paalɛ aságnan áyə̄le adúbe áde bad bé Tɛsalonika béwóó
Paalɛ abɛlé nsɔ́n á Tɛsalonika
Paalɛ awóó nlém áte ânyín bad bé Dyǒb bé Tɛsalonika
Nyéwôŋ abɛ́ áde áwógte Dyǒb menyiŋge
Sáŋgwɛ́ɛ́ ǎpɛ̌ təléd
Nyébɛ̂ mboŋsɛ́n áyə̄l e epɛ éche Sáŋgwɛ́ɛ́
Elébé ne melɛntɛn mé asóg