2
Paalɛ abɛlé nsɔ́n á Tɛsalonika
A-baányaŋ, nyé běn nyêbíí bán epɛ éche sêmpɛɛ́ áwɛ̄n, énkêmbáá ngɛ̂n. Nyé běn nyêbíí ngáne sênkudté metake béwógéd-tɛ sé eʼsôn á dyad á Filipi. Boŋ ádesyánē Dyǒb dénwēd sé nlém á abum, âkale nyé ḿmē Nkalaŋ ḿ bwâm. Sêkaléʼáá mɔ́ kénɛ́ɛ édíí bán bad híin bétyéémánnáá sé bwâmbwam áyə̄le béehɛdeʼaá bán sékale mɔ́. Chǒm éche séláŋgéʼáá nyé bán nyébɛl, énkêmbáá nɛ́n bán sênwóŋ mewêmtɛn mé mbéb, káa bán ébédé chǒm éche sênkêntə́ŋgɛ́nné abɛl ké-ʼɛ âdog nyé. Boŋ pɛn sêláŋgéʼáá nyé mɔ́, nɛ́ɛ bad ábe Dyǒb ápwédé âkwogned dé akal ḿmē nkalaŋ. Né-ɔɔ́, sêkale ḿmê nkalaŋ ḿ bwâm saké âwóged moonyoŋ menyiŋge boŋ âwóged Dyǒb áde ábíí sé nlém áte menyiŋge. Nyêbíí bán áde sémbɛ̄ɛ̄ ne nyé séeboŋteʼaá nsəl áte, ngoód-tɛ eebédɛɛ́ sé áte. Dyǒb ádé sé mbóŋ áyə̄l e nɛ̂. Séehɛdeʼaá nɛ́n bán nyé kéʼɛ bad bémpēe békɛneʼ sé. Kénɛ́ɛ édíí bán sé nɛ̂ŋgáne bembapɛɛ bé nlómag ábe Krǐstəə, sênwóŋ kunze âpémed nyé nted, sênkêmpémtédté nyé, boŋ pɛn sêmpwiitéd átîntê echɛ̂n ngáne nyɛɛ́-mwǎn átɔgnɛɛ́ ábe bǎn. Sêdəə́ nyé bwâmbwam, saké âkale nyé nkalaŋ ḿ bwâm ń Dyǒb měmpɛn, boŋ kə́ə́ŋne âbɛl nyaa echě séhɛle sêwóŋgɛ́n nyé, áyə̄le sêdəə́ nyé bwâmbwam. A-baányaŋ bé Krǐsto, ndúbpé mɛɛ́ nyêkamtan nsɔ́n ne ntǔ ń ngíne ḿme sébɛ́lé. Áde sékánléʼáá nyé Nkalaŋ ḿ bwâm ń Dyǒb, sêbɛléʼáá nsɔ́n nkuu ne mǔte âbɛl boŋ séētagté nyé modmod.
10 Nyêdé sé mbóŋ, Dyǒb-pɛ ámpē ádé sé mbóŋ nɛ́n, áde sébédé átîntê echɛ̂n, nyé ábe nyêdúbpé, abɛ́ dénsāŋ sé, sêbɛléʼáá mekan ḿme métə́ŋgɛ́né, sênkênwóŋ-ʼaá awusé ké ahɔ́g á yə̌l. 11 Nyêbíí nɛ́n bán sênchə́ə́ nyé mod tɛ́ɛ́ ngáne sáá-a-mwǎn áchə̂ŋgɛɛ́ ábe bǎn. 12 Sêwédéʼáá nyé nlém á abum, sésīmē-ʼɛ nyé etúu áte âwóŋ abɛ́ áde áwógte Dyǒb menyiŋge. Dyǒb dɔ́ɔ áchɛ́nlé nyé âbɛ́ átîntê e ábē bad ábe ákamlanné ne âbé ásē e éche ehúmé.
13 Nzɔm empée edé echě ekəə́ boŋ sêbagé Dyǒb meságnɛn póndé ésyə̄ə̄l. Áde sêmpɛɛ́nné eyale é Dyǒb áwɛ̄n, nyênwóg chɔ́, nyékōb-pɛ chɔ́. Nyênkênkobpé chɔ́ nɛ̂ŋgáne eyale éche éhúú ne moonyoŋ boŋ nyênkob chɔ́ nɛ̂ŋgáne eyale éche éhúú ne Dyǒb, ngáne chěn-nɛ ékóŋté abɛ́. Échê eyale chɔ́-ʼaá Dyǒb ábɛnladté átîntê echɛ̂n, nyé ábe nyêdúbpé, âwóŋgɛn nyé. 14 A-baányaŋ, melemlem mé mam ḿme mêmbɛnléd ne mwembé ḿ bad bé Dyǒb ábe bédúbpé Yesu Krǐstəə ábe bédé á Judeya, mɔ́ɔ̄ mébɛ́nlédé ne nyémpē. Nyêkudé metake á mekáá ḿme ábɛ̄n bad melemlem ngáne bɔ́mpē bênkudté metake á mekáá mé bad bé Israɛl. 15 Ábê bad bé Israɛl bɔ́ doŋge bénwūū Sáŋgú Yesuɛ, bémpēe-ʼɛ béwúú bekal béʼdəə́dəŋ. Ábê bad bé Israɛl-ʼɛ bɔ́ doŋge-ʼaá bênnǎn sé áwāb dyad-tê. Béēwógtɛ́ɛ́ Dyǒb menyiŋge, bétyéeman-nɛ moosyəə́l. 16 Bébɛle nɛ̂ âbɛl boŋ séekanlé bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl eyale é Dyǒb, âbɛl boŋ béekudé eʼsoósoŋ. Bébáde mbéb ámīn e mbéb póndé ésyə̄ə̄l, kə́ə́ŋne á asóg-kɛ, Dyǒb átə́ŋgɛ́né bɔ́ akɔ́gsɛn.
Paalɛ awóó nlém áte ânyín
bad bé Dyǒb bé Tɛsalonika
17 A-baányaŋ, sêhɔ́be nɛ́n bán sêpágnédé nyé á yə̌l á esóŋ é póndé. Kénɛ́ɛ séēsaá hǒm ahɔ́g ne nyé, sêdíi sêkamtan nyé. Ngáne sénwōŋgē mewêmtɛn bwâmbwam ânyín nyé, sênwǎn áte bwâmbwam ânyín nyé ámpē. 18 Nɛ́n ábédé áyə̄le sêhɛdéʼáá apɛ áwɛ̄n. Mměn Paalɛ, nwané áte ngen ne ngen âpɛ boŋ Satanɛ enkênháá sé etə́l. 19 Nyɛ́ɛ̄ nyêkəə́ boŋ sêwóŋ eʼlyə́g bé nlém, nyɛ́ɛ̄ nyêkəə́ boŋ sêbɛ́ menyiŋge, nyɛ́ɛ̄ nyêkəə́-ʼɛ boŋ sékumé ekáá á tə̂l, áyə̄le nsábe ḿme sénɔnɛɛ́ áʼsō âkud á póndé echě Sáŋgú Yesuɛ ápɛɛ́. Nyéběn-ɛɛ́ nyêkəə́. 20 Ne mbále, nyɛ́ɛ̄ nyêkəə́ boŋ sékuméʼ ekáá á tə̂l, boŋ sêbɛ́-ʼɛ menyiŋge.