3
Né-ɔɔ́, áde sênkênhɛnlé adyɛɛ ésebán sêdé ne nyé, sêntíí nɛ́n bán sɛ́ɛ̄dyɛɛ́ ne sé běn á dyad á Atɛns. Sênlóm Timotiɛ, awesyánē mwǎnyaŋ áwɛ̄n. Syáābɔ̄ɔ sêbɛle nsɔ́n ń Dyǒb âkal nkalaŋ ḿ bwâm tə̂ŋgɛne Krǐstəə. Sênlóm mɔ́ áwɛ̄n áwôŋgɛn nyé âwéd nyé áte á adúbe-tê ne âwéd nyé nlém á abum. Sêhɛde bán áwêd nyé nlém á abum âbɛl boŋ ḿmɛ́n metake méebɛléʼ-sɛ nyétīmɛ̄n mbíd. Nyéběn nyêbíí bwâm nɛ́n bán Dyǒb ámáá atíi nɛ́n aá syáā baásyə̄ə̄l dɛɛ́kǔd ḿmɛ́n metake ḿme nyékudɛɛ́. Nyêbíí nɛ́n bán áde sébédé ne nyé, sênláá nyé áʼsō éʼ póndé nɛ́n bán sɛ́ɛ̄kǔd metake. Nyé běn nyébíí-ʼɛ bán nɛ́n děn-ɛɛ́ ébɛ́nlédé. Nɛ́n dɔ́ɔ dênkə̌ŋ boŋ nlóm Timotiɛ. Menkênhɛnlé nlém akaŋ ámpē, né-ɔɔ́, menlóm mɔ́ âhyɛ dé ahɛd áte ngáne adúbe ádíí nyé. Membɛl nɛ̂ áyə̄le mbááʼáá mɛɛ́ ane awě abɛleʼ boŋ bad béhún á mekəgsɛn-tê, ahɛle ahúnéd nyé á mekəgsɛn-tê. Nɛ́n dɛ́lūmēd bán sêbɛlé nsɔ́n ngɛ̂n.
Bɔɔb-pɔɔ́, Timotiɛ abídé áwɛ̄n apedé ámbīd áwɛd, aláŋgé-ʼɛ sé kəse e nkalaŋ, aá nyêdíi nyêdúbpé, nyêdíi nyêdəə́-ʼɛ nhɔ́g ne aníníí. Aláŋgé-ʼɛ sé aá nyêdíi nyêkamtan sé ne nlém ḿ bwâm, aá nyêdíi nyêdəə́ sé anyín ngáne sémpē sédə́ə́ nyé anyín. Né-ɔɔ́, a-baányaŋ, átîntê e échɛ̄d ndutul ne metake mésyə̄ə̄l, nlém ńwúú sé á abum áyə̄l echɛ̂n. Ádɛn adúbe dɔ́ɔ áwédé sé nlém á abum. Bɔɔb-pɔɔ́, sɛ́ɛ̄bɛ̄ menyiŋge abé áde sédíi ámīn, ngáne mekuu méwúú nyé ásē áyə̄le adúbe áde nyédúbpé Sáŋgwɛ́ɛ́. Bɔɔb sêhɛle sêságnɛ́n Dyǒb áyə̄l echɛ̂n. Sêságnan mɔ́ áyə̄le menyiŋge ḿme sédíí áyə̄l echɛ̂n áwe eʼsó. 10 Sêkânneʼ nkuu ne mǔte, bwâmbwam nɛ́n bán séhɛl apɛ áwɛ̄n ámpē, âbɛl boŋ dényínɛn, séwôŋgɛn-nɛ nyé âbɛl adúbe áwúu nyé áte.
11 Nhɛde mɛɛ́ ádesyánē Dyǒb, Titɛ́ɛ ne awesyánē Sáŋgú Yesuɛ bélúmed syánē nzii séhɛl apɛ áwɛ̄n ámpē. 12 Nhɛdé mɛɛ́ Sáŋgwɛ́ɛ́ ábɛl edəŋge éche nyéwóŋné nhɔ́g ne aníníí ne bad bémpēe ékwɔg akwɔg ne akwɔg melemlem ngáne edəŋge éche séwóŋné nyé ékwɔgɛɛ́ akwɔg ne akwɔg. 13 Sêkânneʼ nɛ́n âbɛl boŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ áwêd nyé nlém á abum âbɛl nɛ́n nyéewóóʼ atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g á yə̌l, nyésâŋ-ʼɛ áʼsō ábe ádesyánē Dyǒb Titɛ́ɛ, áde awesyánē Sáŋgú Yesuɛ ápɛɛ́ ne ábē bad.