3
Petro achǒŋté mod awě awédé epɛd
Mbwɛ nhɔ́g Petro bɔ́ Jɔn békágéʼáá á Ndáb-e-Dyǒb. Nɛ́n ábédé á ngə́ŋ éláán é mǔte, póndé echě bad béyɔ́gkéʼáá akɛ á mekáne. Mod nhɔ́g mɔ́-ʼɛ ambɛ́ á mmwɛ mé eyáde é Ndáb-e-Dyǒb. Béchə́géʼáá ḿmê mmwɛ bán, Mmwɛ ḿme Ḿbóó. Ane mod anwɛ́ epɛd se áde béchyáá mɔ́. Epun-tɛ́ bépéméʼáá mɔ́, bébānē mɔ́ á mmwɛ hɛ̂, áchɔ̄mē mɔné wɛ́ɛ bad ábe békágéʼáá á Ndáb-e-Dyǒb. Anyín áde ányíné Petro bɔ́ Jɔn bésɔ́leʼ á Ndáb-e-Dyǒb-te, anchɔ́m bɔ́ ndɛ. Dɔ́ɔ bénɔnɛɛ́ mɔ́ chóóŋ, boŋ Petro áhɔ̄bē aá, “Nɔnéʼ sé!” Hɛ́ɛ ane mod ánɔ́né bɔ́ ne mewêmtɛn nɛ́n aá mɔ́ɔkǔd chǒm áwāb. Dɔ́ɔ Petro áhɔ́bɛɛ́ aá, “Meewóoʼɛ́ mɔné ké nhɔ́g boŋ chǒm éche ńwóó chɔ́ɔ mɛ́bɛɛ́ wɛ. Á dǐn áde Yesu Krǐstəə a Nazarɛt, hidé ásē, ékag!” Dɔ́ɔ Petro áchə́ŋgé ane mod ekáá émbáá, boŋ áwōŋgān mɔ́ âtyéem ámīn. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g mekuu ne mekɔ́ge ḿmē ane mod ménwēdned. Anhěb, atyéém ámīn, ábootéd-tɛ akɛ. Ansɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb ne Petro bɔ́ Jɔn, ákag, áhebéʼ ámīn, ábagé-ʼɛ Dyǒb mekɛnag. Bad bésyə̄ə̄l ábe bébédé áhed bényīn nɛ́ɛ ákagké ákēmtē-ʼɛ Dyǒb. 10 Bênchem mɔ́ bán mɔ́ abédé mod awě adyɛɛ́ʼáá á Mmwɛ ḿme Ḿbóó ń Ndáb-e-Dyǒb áchɔ̄mē bwěm. Yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte, bébɛ́-ʼɛ menyáké ne dyam áde ábɛ́nlédé ne mɔ́.
Pɔ́le eche Petro áhɔ́bé
á Ndáb-e-Dyǒb
11 Yə̌l enkɔ́m bad bésyə̄ə̄l áte ábe bémbɛ̄ á Ndáb-e-Dyǒb. Né-ɔɔ́ bênnyəgéd békɛ bétán Petro bɔ́ Jɔn á abebpé á Ndáb-e-Dyǒb áde béchə́géʼáá bán Abebpé áde Solomonɛ. Ene póndé ane mod awě Petro bɔ́ Jɔn bênchoódté, ambɛ́ áhídé bɔ́. 12 Áde Petro ányíné ábê bad, anláá bɔ́ aá, “A-bǎnned bé Israɛl, cheé ékə́ə́ boŋ nɛ́n ákɔ̄mtēʼ nyé yə̌l áte? Chán-nɔ̄ nyénɔnɛɛ́ sé nɛ̂? Nyêwêmtan nɛ́n bán échɛd ngíne chěn, kéʼɛ asáŋ ádě sésáá áʼsō éʼ Dyǒb dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ sébɛl anɛ́n mod ábootéd akɛ-yɛ? 13 Dyǒb áde Abrahamɛ, Aisigɛ ne Jakɔbɛ bébɛnlɛɛ́, nɛ́dē Dyǒb ádé ábɛ̄d betaa, álúmté ehúmé éche awe mbəledɛ Yesuɛ. Nyêmbɛ mɔ́ á mekáá mé benkamlɛnɛ, nyêbáŋ-ʼɛ mɔ́ áyə̄l áʼsō wɛ́ɛ Payledɛ. Ké áde Payledɛ ánwēmtɛ̄nnē mɔ́ atɛde, nyêmbɛ́ nyêbáŋ mɔ́ áyə̄l. 14 Abédé mod awě asáá, abɛ́-ʼɛ ane awě abɛle mekan ḿme métə́ŋgɛ́né, boŋ nyêmbáŋ mɔ́ áyə̄l. Nyêntǐm nyéchāāʼ Payledɛ bán áchenned nyé mod awě awúɛʼ bad. 15 Né-ɔɔ́ nyênkə̌ŋ béwúú mod awě apiinad bad aloŋgé á mbále, boŋ Dyǒb dêmpuúd mɔ́. Séběn sênyínné ḿmê mekan dǐd. 16 Anɛ́n mod awě nyényínɛɛ́ nɛ́n, awě nyébíí-ʼɛ bwâm, ngíne echě dǐn áde Yesuɛ áwóó ne adúbe áde áwóó ne adúbe áde áwánlé áyə̄le ádê dǐn, dɔ́ɔ ábágé anɛ́n mod awě anwɛ́ epɛd ngíne, ádīd-tɛ mɔ́ bwâm. Nyé běn nyênyíné-ʼɛ.
17 “Bɔɔb-pɔɔ́, a-baányaŋ mbíí nɛ́n mɛɛ́, kéchéé éche nyáābe ábɛn belyə́ged nyêmbɛnlé Yesuɛ, nyêmbɛ̌l chɔ́ áyə̄le nyênkêmbííʼɛ́ chǒm éche nyébɛlɛɛ́. 18 Kénɛ́ɛ ébɛ́nlédé-ʼaá nɛ̂, Dyǒb děn dɔ́ɔ álónté ábē eʼyale seʼ bɔɔ́d áde ánlāāʼɛ́ bekal béʼdəə́dəŋ bésyə̄ə̄l aá béhɔ̂b bán Ane-awě-Béwɔ́gté ǎkǔd metake. 19 Né-ɔɔ́, nyétɛde ádɛn abɛ́ dé mbéb, nyétimɛn Dyǒb âbɛl boŋ ábɔ́ded nyé mbéb. 20 Nzé nyêbɛlé nɛ̂, né póndé ěpɛ̌ echě Sáŋgwɛ́ɛ́ áhɔ́ɔ́dté nyé nlém. Ene póndé-ʼaá álōmɛ̄ɛ̄ nyé Ane-awě-Béwɔ́gté, nɛ́dē Yesuɛ, awě ápwɛ́dté nyé. 21 Yesuɛ atə́ŋgɛ́né asébe dé adyɛɛ ádyōb kə́ə́ŋ póndé épɛ echě Dyǒb dɛ́həŋlɛ́nné mekan mésyə̄ə̄l boŋ métim ekɔ́ɔ́lé. Nɛ́n dɔ́ɔ Dyǒb dêmbɛnlé seʼ bɔɔ́d aá bekal béʼdəə́dəŋ ábe bésáá béláa bad. 22 Mosɛɛ mwěn anhɔ́b aá, ‘Sáŋgwɛ́ɛ́ awě adé ádɛn Dyǒb ǎpwɛdé nyé nkal éʼdəə́dəŋ átîntê e ábɛ̄n bad melemlem nɛ́ɛ mɛ. Nyébɛl chǒm ésyə̄ə̄l éche áláŋgé nyé aá nyébɛl. 23 Kénzɛ́ɛ́ awě eewógne ane nkal éʼdəə́dəŋ, Dyǒb dɛ́hūd mɔ́ átîntê e bad bé Dyǒb abɔ́déd-tɛ mɔ́.’ 24 Bekal béʼdəə́dəŋ ábíníí ámpē bootya Samwɛlɛ ne ábe bêmpɛ̌ ámbīd echê, bɔ́ moosyəə́l bénwālē nlébtéd, béhɔ́b-pɛ mekan ḿme mɛ́bɛnléd ḿmɛ́n mesú. 25 Dyam áde Dyǒb dénhɔ̄bpē mbwiined ne bekal béʼdəə́dəŋ ábédɛ́ɛ áyə̄l echɛ̂n, nyémpē nyêwóó-ʼɛ akab áyə̄le melɛ̌ ḿme Dyǒb démmwɛ̄ɛ̄ ne ábɛ̄n betaa. Dyǒb dénlāā Abrahamɛ aá, ‘Mɛ̌naméd moonyoŋ asyəə́l á nkǒŋsé mbwiined ne ḿmôŋ nchyáátɛ́n.’ 26 Né-ɔɔ́, Dyǒb dêmpwɛ̌d awě mbəledɛ. Áde ápwɛ́dé mɔ́, áwɛ̄n dɔ́ɔ ánsēbɛ̄ɛ̄ mɔ́ alóm ânamed nyé abɛl áde ábɛnlé boŋ nyétɛ̄dē ḿmɛ̄n mbeltéd mé mbéb.”