5
Yesuɛ ayə́gté bad á ekone mîn
Áde Yesuɛ ányíné ene ndun e mod, anchə́gé é ekone mîn, ádyɛ̄ɛ̄ ásē. Áhed-taá ábē bembapɛɛ bétáné mɔ́ boŋ ábootéd bɔ́ ayə́ged, áhɔ̄bē aá,
“Nnam ḿbɛ̂ ne bad ábe bédé atóg á edəə́dəŋ-tê áyə̄le bédé ásē e nkamlɛn ḿ mín.
Nnam ne bad ábe bélebeʼ, áyə̄le Dyǒb dɛ́wōgēd bɔ́ menyiŋge ámpē.
Nnam ne bad ábe bépwíítédé, áyə̄le nkǒŋsé ńsyə̄ə̄l mɛ́bɛ̄ ḿmāb.
Nnam ḿbɛ̂ ne bad ábe bédé nzaa ne píd âbɛl mam ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́ aá mébɛnled, áyə̄le Dyǒb dɛ́kōdēd bɔ́.
Nnam ne bad ábe béwóge bad bémpēe ngɔl, áyə̄le Dyǒb dɔ́mpē dɛ́wōg bɔ́ ngɔl.
Nnam ne bad ábe békɛ́nlé nlém á abum, áyə̄le bɛ́nyīn Dyǒb.
Nnam ne bad ábe békɔ́me nsaŋ, áyə̄le Dyǒb dɛ́chəg bɔ́ ábē bǎn.
10 Nnam ne bad ábe békude metake áyə̄le bébɛlɛɛ́ mam ḿme Dyǒb áhɛdɛɛ́. Bédé ásē e nkamlɛn ḿ mín.
11 Nnam ḿbɛ̂ ne nyé ábe bad bésyə́əʼɛ́, nyé ábe bétagtɛɛ́, bébānē nyé eʼbébtéd éʼ mam áyə̄l, bébīdē-ʼɛ nyé mbóŋ é metóm áyə̄l, á dǐn ádêm. 12 Nyéwóge bwâm, nyébɛ́-ʼɛ menyiŋge áyə̄le nsábe ḿme nyɛ́kudté ádyōb ńchábé ámīn. Nɛ́n dɔ́ɔ bad bétágtéʼáá bekal béʼdəə́dəŋ béʼ bɔɔ́d.
Nkwɛ̌ ḿme ḿbɔ́dé eʼnyin, ne etrúkáŋ éche békóŋgé
(Mak 9.50; Luk 14.34-35)
13 “Nyêdé etógnɛ́n á aloŋgé á bad bé nkǒŋsé ngáne nkwɛ̌ ńdíí etógnɛ́n áyə̄le ndyééd. Boŋ nzé nkwɛ̌ ḿbɔ́dé alaŋ chán béhɛle-sɛ bényīnēd mɔ́ ámpē? Méesaá dyam dé abɛlɛn ámpē. Né-ɔɔ́, apim dɔ́ɔ bépimɛɛ́, bad békɔgtáád mɔ́ ámīn. 14 Nyɛ́ɛ̄ nyêdé nɛ̂ŋgáne etrúkáŋ âlúmed bad bé nkǒŋsé bésyə̄ə̄l nzii e Dyǒb. Dyad áde álóŋnédé á ekone mîn déesɔɔmɛ́ɛ́. 15 Mod eémāā-ʼaá etrúkáŋ achod sɛ ákōō chɔ́ á ebwɔg-sɛ́, boŋ abɛlé ákɛ̄lē chɔ́ ámīn, âbɛl nɛ́n ényînte kénzɛ́ɛ́ awě adé á ndáb-te ekíde. 16 Nyémpē nyépɛneʼ, melemlem nɛ́ɛ etrúkáŋ. Nzé bad bényíné nsɔ́n ḿ bwâm ḿme nyébɛlɛɛ́, bɛ́kɛn Dyǒb, awɛ̂n Titɛ́ɛ awě adé ámīn.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne mbéndé
17 “Nyéewémtán nɛ́n bán mpedé á nkǒŋsé âbɔ́ded mbéndé éche Mosɛɛ ne mekan ḿme bekal béʼdəə́dəŋ béyə́gté nyé. Meépedɛɛ́ âbɔ́ded mɔ́, boŋ mpedé âlóned mɔ́. 18 Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kə́ə́ŋ ne á asóg dé nkoŋ ń sé ne ḿ mín, ké mwǎmpīn mé eyale nhɔ́g awě atěnlédé á mbéndé e Dyǒb eéhidtɛ́ɛ́ ásē kə́ə́ŋ né mésyə̄ə̄l mélóné.* Né mésyə̄ə̄l mélóné káa ádê ayə́ge ásyə̄ə̄l álóné. 19 Né-ɔɔ́, kénzɛ́ɛ́ awě abóó mbéndé pɔ́g átîntê échê mbéndé é Dyǒb, ké ene echě béwémtɛ́né bán eésaá etógnɛ́n, áyə̄gtē-ʼɛ bad bémpēe aá bébɛl melemlem, ene ndín e mod ěbɛ̄ ndimtɛne átîntê e bad ábe bédé ásē e nkamlɛn ḿ mín. Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě abɛle ngáne mbéndé éhɔ́bé, áyə̄gtē-ʼɛ bad bémpēe âbɛl melemlem, ǎbɛ̄ etógnɛ́n bwâmbwam átîntê e bad ábe bédé ásē e nkamlɛn ḿ mín. 20 Né-ɔɔ́, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, ésebán abɛle á Dyǒb ádɛ̄n átómé áde Befarisia ne bemeléede bé mbéndé, né nyémpē nyéesɔ́nlé á nkamlɛn ḿ mín mbêd.”
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne meliŋgá
(Luk 12.57-59)
21 Yesuɛ ambád ahɔ́b aá, “Nyêwógé nɛ́n bán bénlāā bad béʼ bɔɔ́d bán, ‘Mod eewúɛ́ mod. Kénzɛ́ɛ́ awě awúú mod, bétə́ŋgɛ́né mɔ́ akáad.’ 22 Boŋ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě alǐŋné Kénzɛ́ɛ́ awě alǐŋné; doŋge á kálag áwóó kénzɛ́ɛ́ awě alií ngɛ̂n. mwǎnyaŋ bétə́ŋgɛ́né mɔ́ akáad. Kénzɛ́ɛ́ awě ǎsyə̄ŋ mwǎnyaŋ bɛ́pɛɛ́n mɔ́ á kóte e bad bémbáá békáád mɔ́. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎchəg mwǎnyaŋ aá, ‘Edimdim é chǒm chɛ́n’, béhɛle bébwém mɔ́ á dǔ-á-muú. 23 Né-ɔɔ́, nzé ekag á menyán mé mendɛ âkɛ dé abɛ Dyǒb mendɛ, boŋ ekǎmtɛ́né nɛ́n wɛɛ́ nyé mod nyêwánlɛ́né kɔkɔɔ, 24 ébānē ḿmōŋ mendɛ ásē áʼsō éʼ menyán mé mendɛ. Ésébe ékɛ ébɛ̄l nsaŋ ne ane mod boŋ étīm ámbīd ékɛ ébɛ mendɛ. 25 Nzé mod ahɛde wɛ akɛ dé asɔ́mɛn á kóte, bɛ̌l kə́ə́ŋ nyúmɔ̄ nyépɛ á nchemtɛn byánán nyɛ́ɛ̄pɛ̌ á kóte. Ésebɛ́ nɛ̂, ahɛlɛsɛ asɔ́mɛ́n wɛ á kóte. Kóte-ʼɛ ěbɛɛ́ wɛ á mekáá mé plûsɛ, plûsɛ chɔ́-ʼɛ éhɛ̄ wɛ á mbwɔg. 26 Ne mbále, nlâŋge wɛ mɛɛ́, weéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ebíd á ndáb e mbwɔg-tê wɛ̂ kə́ə́ŋ né etwedé ádōŋ alúm ásyə̄ə̄l.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne akáb dé mesón
27 “Nyêwógé ngáne béhɔ́bé nɛ́n bán, ‘Nyéekábé mesón á ndáb eʼwóŋgé.’ 28 Boŋ nlâŋge nyé mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě anɔné mmwaád boŋ awémtɛ́n aá né mɔ̂nnaŋnéd mɔ́, amaá asón akáb ne ane mmwaád áwe nlém-tê. 29 Nzé ádoŋ dǐd ábɛlte wɛ mbéb, ehúd dɔ́, épim. Édé mboŋ âbɔ́d dɔ́, tómaa bɔ́ âbwém echoŋ yə̌l esyəə́l á dǔ-á-muú. 30 Melemlem nɛ̂, nzé échoŋ ekáá ébɛlte wɛ mbéb, esɛ́l chɔ́, épim chɔ́. Édé mboŋ âbɔ́d chɔ́ tómaa bɔ́ âbwém echoŋ yə̌l esyəə́l á dǔ-á-muú.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne abóo-dé-eʼwóŋgé
(Mat 19.9; Mak 10.11-12; Luk 16.18)
31 “Kálag e Dyǒb ehɔ́bé ámpē nɛ́n, ‘Kénzɛ́ɛ́ awě anané mwaád á eʼwóŋgé atə́ŋgɛ́né ábɛ mɔ́ apab áde álûmte nɛ́n bán anané mɔ́ á eʼwóŋgé.’ 32 Boŋ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nzé mod anané mwaád á eʼwóŋgé ésebán ane mmwaád akábé asón, boŋ ane mmwaád akií mod ampée awóŋ, né nchóm awě anané mɔ́ á eʼwóŋgé mɔ́ atǐmté mɔ́ mmwaád awě akábeʼ mesón. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě awóó mmwaád awě bénáné á eʼwóŋgé né mɔ́mpē akábé asón.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne amwɛ́ dé melɛ̌
33 “Nyêwógé nɛ́n bán bénlāā bad béʼ bɔɔ́d bán, ‘Mod eemwág melɛ̌ ngɛ̂n, boŋ nzé mod amwédé melɛ̌ atə́ŋgɛ́né ábɛ̄l dyam áde ámwɛ́ɛ́né melɛ̌ áʼsō é Dyǒb.’ 34 Boŋ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nyéemwág melɛ̌ ké mehɔ́g. Nyéemwág melɛ̌ á dǐn dé nkamlɛn ḿ mín, áyə̄le áhed dɔ́ɔ Dyǒb áwóó eʼdii bé nkamlɛn. 35 Nyéemwág-kɛ á dǐn dé nkǒŋsé, áyə̄le áhed dɔ́ɔ Dyǒb ásúmé mekuu. Nyéēbɛnlád-tɛ ké dǐn á dyad á Jerusalɛm, áyə̄le ádíi dyad áde kə̂ŋ embáá. 36 Nyéemwág melɛ̌ ké á dǐn dé nló ḿmɛ̄n, áyə̄le nyéēhɛ̄lɛ̄ɛ̄ ké mbum e esid pɔ́g ahəŋlɛn áwɛn nló, âpúbed kéʼɛ âhíned chɔ́. 37 Boŋ nzé ehɔ́bé wɛɛ́ mɔ́bɛle dyam, ehɔ́b wɛɛ́, ‘Ɛɛ, mɛ̌bɛl dɔ́.’ Ké-ʼɛ wɛɛ́, ‘Aáy, méebɛnlé.’ Kéchéé éche ébádé áhed né ébídé wɛ́ɛ Satanɛ.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne akun-á-yə̌l
(Luk 6.29-30)
38 “Nyêwógé ngáne béhɔ́bé nɛ́n bán, ‘Nzé mod atúbé mod dǐd, bétúb mɔ́mpē dǐd. Nzé mod ahúdé-ʼɛ mod asoŋ, béhúd mɔ́mpē asoŋ.’ 39 Boŋ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nzé mod abɛlé wɛ mbéb, éched yə̌l. Nzé mod abɔmé wɛ abɛ́n á akəg ahɔ́g, ékunnéd mɔ́ ádíníí ámpē. 40 Nzé mod ahɛde wɛ asɔ́mɛn á kóte âkobɛn wɛ ḿmōŋ nkobe, ébag mɔ́ kə́ə́ŋ ne echoŋ sútɛ. 41 Nzé mod anyágté wɛ aá ékɛɛn mɔ́ máyl mehɔ́g, ékɛ̄ɛ̄n mɔ́ máyl mébɛ. 42 Kénzɛ́ɛ́ awě achɔ́mé wɛ chǒm, bɛɛ́ mɔ́. Nzé mod ahɔ́bé-ʼɛ aá, ébâl mɔ́ chǒm éche éwóó, ebál mɔ́.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne bad bé ekɔyí
(Luk 6.27-28, 32-36)
43 “Nyêwógé ngáne béhɔ́bé bán, ‘Édəŋ mwǎnyoŋ, ékɔɔ-ʼɛ mod awě akɔɔ́ wɛ.’ 44 Boŋ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nyédəŋ bad ábe békɔ́ɔ́ nyé, nyékânnad-tɛ ábe bétagte nyé. 45 Nzé nyêbɛlé nɛ̂, né nyɛ́ɛ̄bɛ̄ bǎn ábe Titɛ́ɛ awɛ̂n awě adé ámīn. Alómeʼ enyɛn ne mbúú wɛ́ɛ bad bé mbéb ne bé bwâm nyaa pɔ́g. 46 Nzé edəə́ bad ábe bédə́ə́ wɛ běnpɛn, nɛ̂ déepiinédté wɛ nsábe ké nhɔ́g. Kə́ə́ŋne besaad-bé-táásɛ bɔ́mpē bébɛle melemlem. 47 Nzé elɛnteʼ ábōŋ bad běnpɛn né ebɛle melemlem ngáne kénzɛ́ɛ́ ampée ábɛlɛɛ́. Kə́ə́ŋne bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bébɛle nɛ̂. 48 Né-ɔɔ́, mbɛltéd ḿmɛ̄n ńtə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ ńtyéémé bwâm, nɛ̂ŋgáne mbɛltéd ḿme awɛ̂n Titɛ́ɛ awě adé ámīn.

*5:18 Né mésyə̄ə̄l mélóné káa ádê ayə́ge ásyə̄ə̄l álóné.

5:22 Kénzɛ́ɛ́ awě alǐŋné; doŋge á kálag áwóó kénzɛ́ɛ́ awě alií ngɛ̂n.